งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนบริหารการสอน BCOM1101 ความรู้พื้นฐานทาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนบริหารการสอน BCOM1101 ความรู้พื้นฐานทาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนบริหารการสอน BCOM1101 ความรู้พื้นฐานทาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 www.themegallery.com Company Logo Contents 2. เนื้อหา 1. คำอธิบายรายวิชา 4. การประเมินผล 3. สัดส่วนการให้คะแนน

3 www.themegallery.com Company Logo คำอธิบายรายวิชา  รหัสวิชา : BCOM1101  จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6) หน่วยกิต  ชื่อวิชา : ความรู้พื้นฐานทาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชื่อผู้สอน : อาจารย์เชาวลิต เต็มปวน  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา :  เงื่อนไข รายวิชา : วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ------- สถานภาพของวิชา : หมวดวิชา เฉพาะ กลุ่มวิชาเอก  จำนวนชั่วโมงที่สอน / สัปดาห์ : : ทฤษฎี 3 ช. ม./ สัปดาห์

4 www.themegallery.com Company Logo คำอธิบายรายวิชา ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานทางธุรกิจ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์จริยธรรม และกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนศึกษา ถึงภัยคุกคามและระบบความมั่นคงของ ระบบสารสนเทศ และปัญหาของการใช้ งานคอมพิวเตอร์

5 www.themegallery.com เนื้อหา  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  บทที่ 2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์  บทที่ 4 ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์  บทที่ 5 ระบบปฏิบัติการและหลักการทำงาน  บทที่ 6 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  บทที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ สารสนเทศทางธุรกิจ  บทที่ 8 จริยธรรมและความปลอดภัย Company Logo

6 www.themegallery.com สัดส่วนการให้คะแนน Company Logo  คะแนนจิตพิสัย และ คะแนนเข้าชั้นเรียน 10%  คะแนนงานที่มอบหมายตลอดทั้งภาค เรียน 20%  สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 10%  สอบกลางภาค 30%  สอบปลายภาค 30% รวม 100%

7 www.themegallery.com การประเมินผล Company Logo ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์  ระดับคะแนน 80 -100 เกรด A  ระดับคะแนน 75 – 79 เกรด B+  ระดับคะแนน 70 – 74 เกรด B  ระดับคะแนน 65 – 69 เกรด C +  ระดับคะแนน 60 – 64 เกรด C  ระดับคะแนน 55 – 59 เกรด D +  ระดับคะแนน 50 – 54 เกรด D  ระดับคะแนน 0 – 49 เกรด F

8 www.themegallery.com ติดต่ออาจารย์เชาวลิต เต็มปวน Company Logo  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  http://www.ajchaowalit.com  โทรศัพท์ 08-4042-6801  อีเมล์ ajchaowalit@gmail.com

9 www.themegallery.com Company Logo


ดาวน์โหลด ppt แผนบริหารการสอน BCOM1101 ความรู้พื้นฐานทาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google