งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนบริหารการสอน BCOM1101 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 Contents 1. คำอธิบายรายวิชา 3. สัดส่วนการให้คะแนน 4. การประเมินผล
2. เนื้อหา 3. สัดส่วนการให้คะแนน 4. การประเมินผล Company Logo

3 คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา : BCOM1101 จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6) หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6) หน่วยกิต ชื่อวิชา : ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อผู้สอน : อาจารย์เชาวลิต เต็มปวน อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : เงื่อนไข รายวิชา: วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สถานภาพของวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์: : ทฤษฎี 3 ช.ม./สัปดาห์ Company Logo

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานทางธุรกิจ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์จริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนศึกษาถึงภัยคุกคามและระบบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ และปัญหาของการใช้งานคอมพิวเตอร์ Company Logo

5 เนื้อหา บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บทที่ 2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ บทที่ 5 ระบบปฏิบัติการและหลักการทำงาน บทที่ 6 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บทที่ 8 จริยธรรมและความปลอดภัย Company Logo

6 สัดส่วนการให้คะแนน คะแนนจิตพิสัย และ คะแนนเข้าชั้นเรียน 10%
คะแนนจิตพิสัย และ คะแนนเข้าชั้นเรียน 10% คะแนนงานที่มอบหมายตลอดทั้งภาคเรียน 20% สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 10% สอบกลางภาค % สอบปลายภาค % รวม % Company Logo

7 การประเมินผล ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ระดับคะแนน 80 -100 เกรด A
ระดับคะแนน 75 – 79 เกรด B+ ระดับคะแนน 70 – 74 เกรด B ระดับคะแนน 65 – 69 เกรด C + ระดับคะแนน 60 – 64 เกรด C ระดับคะแนน 55 – 59 เกรด D + ระดับคะแนน 50 – 54 เกรด D ระดับคะแนน 0 – 49 เกรด F Company Logo

8 ติดต่ออาจารย์เชาวลิต เต็มปวน
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ อีเมล์ Company Logo

9 Company Logo


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google