งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตและข้อควร ปฏิบัติ ในการ ตรวจประเมิน คุณภาพสถานศึกษา นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ วิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตและข้อควร ปฏิบัติ ในการ ตรวจประเมิน คุณภาพสถานศึกษา นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ วิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตและข้อควร ปฏิบัติ ในการ ตรวจประเมิน คุณภาพสถานศึกษา นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ วิชาชีพ

2 1. ครูที่รับผิดชอบตัว บ่งชี้ ไม่เข้าใจความหมายของตัว บ่งชี้ ไม่เข้าใจความหมายของความ ตระหนัก ความพยายาม ผลสัมฤทธิ์ วิธีการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผล ตาม ตัวบ่งชี้ วิธีการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้

3 2. ข้อมูลของสถานศึกษา ไม่ตรงกันระหว่างข้อมูลใน SAR กับการสรุป รายงาน ฐานการคิดค่าร้อยละในตัวบ่งชี้

4 3. ศักยภาพผู้ ประเมิน ความเข้าใจตัวบ่งชี้ มาตรฐาน การอาชีวศึกษา ความสามารถในการสืบค้น ข้อมูล ความเชื่อมโยงระหว่าง มาตรฐานการอาชีวศึกษากับ มาตรฐานการประเมินคุณภาพ ภายนอกของ สมศ.

5 4. การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ในปีที่ผ่านมา กับปีที่รับการตรวจประเมิน ในตัวบ่งชี้ที่ไม่มีผลสัมฤทธิ์ เปรียบเทียบกันได้ เช่น ตัวบ่งชี้ ที่ 13 20 21 22 24 28 ให้สรุปค่าผลคะแนนการพัฒนา เป็น 1 ในกรณี ที่ผลการ ประเมินตนเองได้ระดับ ดี และ พอใช้

6 4. การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ในปีที่ผ่านมา กับปีที่รับการตรวจประเมิน หากตัวบ่งชี้ในปีที่ผ่านมามี หลายตัว ให้ใช้ค่าฐานนิยมสรุป ระดับผลสัมฤทธิ์ แล้วนำไป เปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ในปี ที่รับการตรวจ จึงให้ค่าคะแนน

7 เช่น ในมาตรฐานเดิม ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรมฯ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความมี วินัยในการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรัก ความภูมิใจและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เรียน ตรงกับตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

8 3.1 ผลการประเมิน ระดับดี 3.2 ผลการประเมิน ระดับพอใช้ 3.3 ผลการประเมิน ระดับพอใช้ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลการ ประเมินระดับ ดี สรุปผลการประเมิน ระดับพอใช้

9 5. การให้ค่าคะแนนในการ ดำเนินการ ของ สถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ ในกรณีมาตรฐานที่ไม่มีข้อเสนอแนะ ให้ดู โครงการ กิจกรรม และการ ปฏิบัติงาน ที่ดำเนินการเพื่อผดุงให้ สถานศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม มาตรฐานที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตและข้อควร ปฏิบัติ ในการ ตรวจประเมิน คุณภาพสถานศึกษา นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ วิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google