งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ การประเมินผล ชี้แจงทำความเข้าใจและ มอบหมายงานให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ดำเนินการ  จัดทำคำรับรองระดับหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ การประเมินผล ชี้แจงทำความเข้าใจและ มอบหมายงานให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ดำเนินการ  จัดทำคำรับรองระดับหน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ การประเมินผล ชี้แจงทำความเข้าใจและ มอบหมายงานให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ดำเนินการ  จัดทำคำรับรองระดับหน่วยงาน ส่งให้ สำนักงาน ก. ก. ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2553

2 คำรับรองระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ. ศ. 2554 ของ หน่วยงาน ( ที่ผ่านการพิจารณา จาก สยป. แล้ว )  เกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองประจำปี 2554 สิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ ( ต่อ )

3  การ จัดทำรายละเอียด ตัวชี้วัดที่กำหนด ( แยกจากคำรับรองฯ ) ในส่วนของ สำนักงาน ก. ก. มีดังนี้ * หน่วยงานจัดทำรายละเอียด ตัวชี้วัดส่งให้สำนักงานก. ก. ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ( จะเร็วกว่าปี 2553) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.5  สำนักงาน ก. ก. จะมีหนังสือเวียน แจ้งกำหนดการให้หน่วยงานทราบ

4  หน่วยงานเมื่อจัดทำคำรับรอง ประจำปีแล้ว  ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำรับรอง ฯ ที่ให้ไว้และ จัดเก็บ เอกสาร / หลักฐาน ประกอบการตรวจประเมิน ให้ครบถ้วน และชัดเจน  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ส่งหน่วยงานที่ รับผิดชอบตัวชี้วัดโดยตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด สิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ ( ต่อ )

5  หน่วยงานขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ เกณฑ์การประเมินผล ในแต่ละตัวชี้วัด  ขาดความพร้อมในการจัดเตรียม เอกสาร / หลักฐาน ประกอบการพิจารณาในแต่ละ ตัวชี้วัด  การกำหนดตัวชี้วัดบางตัวไม่ เหมาะสมหรือสอดคล้องกับ ความเป็นจริง  บางหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการ ให้บรรลุผลตาม ตัวชี้วัดได้ เนื่องจากปัญหาการ ชุมนุมทางการเมือง ปัญหาที่พบจากการตรวจ ประเมินผล ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ปัญหาที่พบจากการตรวจ ประเมินผล ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553

6  ศึกษาเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละ ตัวชี้วัดให้ละเอียด รอบคอบ  หน่วยงานควรประสานงานเพื่อขอ คำแนะนำหรือปรึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเกี่ยวกับ รายละเอียดตัวชี้วัด หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ  ดำเนินโครงการ / กิจกรรมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ  กรณีตัวชี้วัดที่มีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลา ดำเนินการ ให้หน่วยงานดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนด มิฉะนั้นอาจถูกตัดคะแนน ข้อแนะนำ ข้อแนะนำ

7 จบการ นำเสนอ คำถาม จบการ นำเสนอ คำถาม


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ การประเมินผล ชี้แจงทำความเข้าใจและ มอบหมายงานให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ดำเนินการ  จัดทำคำรับรองระดับหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google