งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิด หลักการ ของ การประเมินเพื่อการ พัฒนา ดร. บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิด หลักการ ของ การประเมินเพื่อการ พัฒนา ดร. บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิด หลักการ ของ การประเมินเพื่อการ พัฒนา ดร. บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

2 16/02/48 2 แนวคิด หลักการ ของการ ประเมินเพื่อการพัฒนา การประเมินเพื่อการพัฒนา คืออะไร ? องค์ประกอบของการประเมินเพื่อการ พัฒนา มีอะไรบ้าง ? ลักษณะสำคัญของการประเมินเพื่อการ พัฒนา คืออะไร ? จุดเน้นของการประเมินเพื่อการพัฒนา คือ อะไร ? ขั้นตอนและกระบวนการประเมินเพื่อการ พัฒนา เป็นอย่างไร ? วิธีการและเครื่องมีอในการประเมินเพื่อ การพัฒนามีอะไรบ้าง ? เงื่อนไขในการประเมินเพื่อการพัฒนา คือ อะไร ?

3 การประเมินเพื่อการพัฒนา คือ อะไร ? การตีค่า / ความหมายข้อมูล / ปรากฏการณ์ ของสิ่งต่างๆ โดยเทียบข้อมูลที่วัดได้กับ เกณฑ์ที่ตั้งไว้ แล้วใช้ค่า / ความหมายนั้น เพื่อการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง / แก้ไขให้ดี ขึ้น – ข้อมูล / ปรากฏการณ์ของสิ่งที่ต้องการ ประเมิน – การวัด – เกณฑ์ – การตีค่า / ความหมาย – การใช้ผลการประเมิน

4 หลักการพื้นฐานในการประเมิน ทั่วๆไป การประเมิน คู่กับ การวัด ( ที่มา : สกศ.2545)

5 องค์ประกอบของการประเมินเพื่อ การพัฒนา มีอะไรบ้าง ? ปรัชญาและจุดประสงค์ของการประเมิน เกณฑ์ / มาตรฐานการประเมิน วิธีการและขั้นตอนการวัดและการประเมิน ผู้ประเมินและเครื่องมือในการวัดและการ ประเมิน ( ที่มา : สกศ.2545)

6 ลักษณะสำคัญของการประเมินเพื่อ การพัฒนา คืออะไร ? การใช้ผลการประเมินเป็นตัวชี้จุด / แนวทางยกระดับคุณภาพ / การปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง / แก้ไขให้ดีขึ้น ตัวอย่างจุดหมายทางการบริหาร – ประสิทธผล = บรรลุจุดประสงค์ – ประสิทธิภาพ = บรรลุเป้าหมาย และประหยัด – มาตรฐาน = เป็นไปตามข้อกำหนดกลาง – คุณภาพ = เป็นไปตามข้อกำหนด และเป็นที่ พึงพอใจ – ความเป็นเลิศ = มีคุณภาพโดดเด่นเหนือกว่า สิ่งอื่น / ผู้อื่น

7 จุดเน้นของการประเมินเพื่อการ พัฒนา คืออะไร ? จุดประสงค์การประเมิน คือ การตีค่า / ความหมายเพื่อนำผลไปใช้แสดงจุด / แนว ทางการปรับปรุงให้ดีขึ้น วิธีการประเมิน คือ การประเมินตามสภาพ จริง การใช้ผลการประเมิน ในการพัฒนา คุณภาพ / ยกระดับคุณภาพ ( ที่มา : สกศ.2545)

8 ขั้นตอนกระบวนการประเมินเพื่อ การพัฒนา เป็นอย่างไร ? การกำหนดจุดเน้นให้ชัดเจน ทั้ง จุดประสงค์ คนและวิธีการ เลือกวิธีการที่ดีที่สุดให้บรรลุ / เป็นไปตาม จุดเน้น มอบหมาย ทำความเข้าใจ และลงมือ ปฏิบัติ ตรวจสอบการปฏิบัติ ปรับแก้และดำเนินการต่อ ใช้ผลการประเมิน ( ที่มา : สกศ.2545)

9 วิธีการและเครื่องมีอในการประเมิน เพื่อการพัฒนามีอะไรบ้าง ? การประเมินตามสภาพจริง – สัมผัส / รับรู้ และวัด ข้อมูล / ปรากฏการณ์ ที่ เป็นจริง – ตรวจสอบ / แปลความสู่ข้อมูล / ปรากฏการณ์ ที่เป็นจริง – สรุปผลตามเกณฑ์ เครื่องมือ คือ คน และสิ่งเชื่อมโยงคนกับ ปรากฏการณ์ / ข้อมูล – คน / ผู้ประเมิน – ตัวชี้วัด / เกณฑ์มาตรฐาน – เอกสารเพื่อการวัด

10 คุณลักษณะ / เงื่อนไขการวัด และประเมินทั่วๆไป ความถูกต้องแม่นยำ ความตรง ความสมบูรณ์ / ครบถ้วน ความชัดเจน ความน่าเชื่อถือ ความคงเส้นคงวา ความเหมาะสม ใช้ประโยชน์ได้

11 เงื่อนไขในการประเมินเพื่อการ พัฒนา คืออะไร ? หลักเกณฑ์การประเมิน ( ชัดเจน ) ผู้ประเมิน ( คุณลักษณะ และจรรยาบรรณ ) วิธีการและเครื่องมือ ( ตรง / ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน / สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ / คงเส้นคงวา เหมาะสม ) เทคนิคการเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็ว และ การตรวจสอบข้อมูล ระยะเวลา ( เหมาะสม / สอดคล้องกับ สภาพ ) การนำผลไปใช้ ( ตรงตามปรัชญา / จุดประสงค์ )

12 ความสำเร็จของการประเมิน เพื่อการพัฒนา ธรรมชาติของการพัฒนา / การ เปลี่ยนแปลง คือ การเกิดสภาพ – การพัฒนา / เปลี่ยนแปลง – นิ่งเฉย – การต่อต้านการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง การปรับสภาพไปสู่การพัฒนา / การ เปลี่ยนแปลงคือการยอมรับและปฏิบัติ โดย – การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ ตระหนัก – การมีส่วนร่วมอย่างกัลยาณมิตร – การได้รับประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt แนวคิด หลักการ ของ การประเมินเพื่อการ พัฒนา ดร. บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google