งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report1 ตัวอย่าง การเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) การอาชีวศึกษา ดร. คมศร วงษ์รักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report1 ตัวอย่าง การเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) การอาชีวศึกษา ดร. คมศร วงษ์รักษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report1 ตัวอย่าง การเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) การอาชีวศึกษา ดร. คมศร วงษ์รักษา

2 Self-Assessment Report2 แนวคิดการเขียน รายงาน เป็นเอกสารที่สถานศึกษาร่วมกัน จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี รายงานวิธีดำเนินงานตาม มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็น กรอบในการพัฒนาสถานศึกษา นำเสนอข้อมูลภาพรวมของ สถานศึกษา เกี่ยวกับ ความตระหนัก (Awareness) การปฏิบัติ (Attempt) ความสำเร็จ (Achievement) และผลการประเมินในแต่ละ มาตรฐาน

3 ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report3 วัตถุประสงค์ของการ เขียนรายงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของ ผู้ ประเมินภายนอก ผู้ประเมิน ภายในโดยต้นสังกัด และ ข้อกำหนดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีของสถานศึกษา ใน รอบ 1 ปี เพื่อระบุทิศทางการพัฒนา สถานศึกษาในอนาคต

4 ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report4 วัตถุประสงค์ของการ เขียนรายงาน ( ต่อ ) เพื่อรายงานผลให้ต้นสังกัด และสาธารณชนได้ทราบ ถึงผลการดำเนินงานของ สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่าน มา เพื่อเตรียมความพร้อมของ สถานศึกษาในการรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

5 ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report5 รูปแบบการจัดทำรายงาน ไม่มีรูปแบบตายตัว ให้ สถานศึกษาออกแบบให้ สอดคล้องกับรายงานผลการ ประเมินตนเองตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่กำหนด การนำเสนอสาระควร กระชับ เข้าใจง่าย นำเสนอข้อมูลทั้งใน เชิงปริมาณ คุณภาพ และการ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา สถานศึกษา หลักฐานอ้างอิง ควรเป็น หลักฐานที่จำเป็น หลักฐานอื่นให้รวบรวมไว้ที่ สถานศึกษา

6 ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report6 องค์ประกอบของ สาระในรายงาน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของ สถานศึกษา ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ ภายใน มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สำเร็จ การศึกษาวิชาชีพ มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่ สังคม มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการ วิจัย มาตรฐาน ที่ 6 ภาวะผู้นำและการจัดการ

7 ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report7 องค์ประกอบของสาระ ในรายงาน ( ต่อ ) ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมิน คุณภาพภายในของ สถานศึกษาการอาชีวศึกษา นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็น เลิศของสถานศึกษา ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานในอนาคต ภาคผนวก ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ภายนอกรอบแรก ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ภายในโดยต้นสังกัด

8 ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report8 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป ของสถานศึกษา ชื่อและที่ตั้ง สังกัด ระดับและสาขาวิชาที่เปิดสอน สรุปข้อมูลผู้เรียน ครูและบุคลากร ทรัพยากรและงบประมาณ ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก เกียรติยศ ชื่อเสียง สถานประกอบการ ที่ร่วมมือกับ สถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน

9 ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report9 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของ สถานศึกษา ( ต่อ ) แผนกลยุทธ์ / แผนพัฒนา / แผนปฏิบัติ การประจำปี เป้าหมายตามแผนกล ยุทธ์

10 ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report10 ตอนที่ 2 วิธีดำเนินการและ ผลการประเมินคุณภาพ ภายใน มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สำเร็จ การศึกษาวิชาชีพ มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอน มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นำและการจัดการ

11 ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report11 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สำเร็จ การศึกษาวิชาชีพ ข้อกำหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้ ข้อกำหนด 1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่ เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป

12 ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report12 ระบุข้อมูลความตระหนัก ระบุข้อมูลความพยายาม ( การปฏิบัติ ) ระบุข้อมูลความสำเร็จ สรุปผลการประเมิน มาตรฐาน การบรรลุผลตาม เป้าหมายในแผน ตารางสรุปผลการประเมิน

13 ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report13 ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมิน คุณภาพภายในของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตารางสรุปผลการประเมินราย มาตรฐาน การบรรลุเป้าหมายตาม แผนพัฒนารายมาตรฐาน ระบุค่าเฉลี่ยผลการประเมินแต่ละ มาตรฐานและค่าเฉลี่ยรวม จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ทิศทางการพัฒนาในอนาคต

14 ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report14 ภาคผนวก ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักเรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ของทุกแผนกวิชา ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอก รอบแรก ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน โดยต้นสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา


ดาวน์โหลด ppt ดร. คมศร วงษ์รักษา Self-Assessment Report1 ตัวอย่าง การเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) การอาชีวศึกษา ดร. คมศร วงษ์รักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google