งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ทบทวนการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะและการจัดทำ ID - Plan 2. วิเคราะห์ตนเองและจัดทำ ID - Plan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ทบทวนการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะและการจัดทำ ID - Plan 2. วิเคราะห์ตนเองและจัดทำ ID - Plan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ทบทวนการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะและการจัดทำ ID - Plan 2. วิเคราะห์ตนเองและจัดทำ ID - Plan

3 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID – Plan)

4 Competency องค์ความรู้ และทักษะ ต่างๆ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน และบทบาท ที่แสดงออก ต่อ สังคม

5

6

7

8 สมรรถนะหลัก 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การพัฒนาตนเอง 4. การทำงานเป็นทีม

9 สมรรถนะประจำสายงาน 1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 2. การสื่อสารและการจูงใจ 3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 4. การมีวิสัยทัศน์

10 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 1. การมีวินัย 2. การประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี

11 5. ความรับผิดชอบ ในวิชาชีพ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 4. ความรัก และศรัทธา ในวิชาชีพ

12 1. ประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน และ ผู้บังคับบัญชา ประเมิน ก่อนการทำ ID Plan

13 2. ประเมินตนเอง แบบ C&T คือ ประเมินสภาพปัจจุบัน ของตนเอง Current และ เป้าหมาย ในการ พัฒนาตนเอง Target ก่อนการทำ ID Plan

14 หลักเกณฑ์การลงสรุป กรณีที่ 1 ♣ ♣ ผู้ประเมิน 2 คน มีความเห็น ไม่สอดคล้องกัน ได้แก่ คนใดคนหนึ่งให้ 2 อีกคนหนึ่งให้ 4

15 หลักเกณฑ์การลงสรุป กรณีที่ 1 ♣ ต้องให้ผู้ประเมินทั้ง 2 คน คุยกัน เพื่อลงสรุป

16 หลักเกณฑ์การลงสรุป หรือ หรือ ♣ ♣ นำไปเปรียบเทียบกับตนเอง ถ้าความเห็นของคนใด สอดคล้อง หรือใกล้เคียง กรณีที่ 1

17 หลักเกณฑ์การลงสรุป ♣ ♣ ให้ใช้ระดับคุณภาพ ของคนนั้น ♣ ♣ เป็นข้อสรุป กรณีที่ 1

18 หลักเกณฑ์การลงสรุป กรณีที่ 2 ♣ ♣ ผู้ประเมิน 2 คน มีความเห็นสอดคล้องกัน หรือใกล้เคียงกัน เช่น 2 กับ 3 หรือ 3 กับ 4

19 หลักเกณฑ์การลงสรุป กรณีที่ 2 ♣ ให้หาค่าเฉลี่ยของระดับ คุณภาพ ที่ทั้ง 2 คนให้ เพื่อลงสรุป

20 หลักเกณฑ์การลงสรุป กรณีที่ 2 ♣ ♣ ผู้ประเมิน 2 คน มีความเห็นเหมือนกัน ♣ ให้ใช้ผลการประเมิน ของคนใดคนหนึ่งได้เลย

21 หลักเกณฑ์การลงสรุป กรณีที่ 3 ♣ ถ้าผู้ประเมินคนใดคนหนึ่ง ประเมินว่า “ม” ♣ ให้ถือผลการประเมิน ของผู้ประเมิน อีกคนหนึ่ง ได้เลย

22 หลักเกณฑ์การลงสรุป กรณีที่ 3 ♣ ในกรณีที่ผู้ประเมิน 2 คน ประเมินว่า“ม” ♣ ให้จัดหาผู้ประเมินคนใหม่มา หรือใช้ผลการประเมินตนเอง เป็นข้อสรุป ♣

23 ตาราง 1 ผลการประเมินสมรรถนะ ที่จำเป็นต้องพัฒนา รายการตน เอง ผู้บังคับบัญชา + เพื่อน คนที่ 1 คนที่ 2 สรุป 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.1 ความสามารถในการวาง แผนการปฏิบัติงาน 1) ความรู้ในการวางแผน 2) การวางแผน 1.2 ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน

24 ตาราง 2 ผลสรุปการประเมิน สมรรถนะ สมรรถนะ ระดับ คุณภาพ สรุปผล ตน เอง ผู้บังคับ บัญชา จำเป็น ต้อง พัฒนา ไม่ จำเป็น ต้อง พัฒนา 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.1 ความสามารถในการ วางแผนการปฏิบัติงาน 1.2 ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน 2

25 หลักการวิเคราะห์สมรรถนะ สมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนา 1.สมรรถนะ ที่มีผลการประเมิน ของผู้ประเมินฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง หรือทั้ง 2 ฝ่าย อยู่ในระดับคุณภาพ 1

26 หลักการวิเคราะห์สมรรถนะ สมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนา 2. สมรรถนะ ที่มีผลการประเมิน ของผู้ประเมิน ทั้ง 2 ฝ่าย อยู่ในระดับคุณภาพ 2

27 หลักการวิเคราะห์สมรรถนะ สมรรถนะที่ไม่จำเป็นต้องพัฒนา สมรรถนะ ที่มีผลการประเมิน ของผู้ประเมินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อยู่ในระดับคุณภาพ ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป

28 หลักการวิเคราะห์สมรรถนะ สมรรถนะที่ไม่จำเป็นต้องพัฒนา และอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในระดับ คุณภาพ ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป

29 แผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล แผนที่บุคคลได้กำหนด ขึ้นเป็นแนวทาง ในการเสริมสร้าง หรือ เพิ่มพูนสมรรถนะ คุณลักษณะ ที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ คุณภาพระดับสูง และบรรลุเป้าหมายวิชาชีพ ของตน

30 แผน เป็นการ คาดการณ์ ล่วงหน้า ถึง อนาคต ต่อ วัตถุประสงค์ ที่ต้องการ โดยมี กิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ความสำคัญของ แผนพัฒนาตนเอง

31 เพื่อแสดงให้รู้ว่า ใคร เป็นผู้ทำ ทำอะไร ทำที่ ไหน ทำเมื่อไร ทำไมต้องทำ และ ทำอย่างไร ความสำคัญของ แผนพัฒนาตนเอง

32 ใช้งบประมาณเท่าไร จึงจะบรรลุผล ตามที่ต้องการ ความสำคัญของ แผนพัฒนาตนเอง

33 นั่นคือ จำง่าย ๆ ว่า แผนพัฒนาตนเอง มีไว้เพื่อตอบคำถาม 5W+ 2H WHO WHAT WHERE WHEN WHY 5W HOW 2H How Much

34 กิจกรรม ศึกษาสมรรถนะหลัก และ สมรรถนะประจำสายงาน วิเคราะห์สมรรถนะการ ปฏิบัติงานของตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็น รายบุคคล ( น.154) คัดเลือกแผนพัฒนาตนเอง รายบุคคล นำเสนอกลุ่มละ 1 แผน

35 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1. ทบทวนการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะและการจัดทำ ID - Plan 2. วิเคราะห์ตนเองและจัดทำ ID - Plan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google