งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินอุดหนุนการศึกษาขั้น พื้นฐาน เงินใน งบประมาณ เงินใน งบประมาณ เงินนอก / นอก งบประมาณ ขบ.02 ขจ.01 บช.01 _RE บช.01 _JR บช.01 _PP เงินฝากในงปม.1101020603.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินอุดหนุนการศึกษาขั้น พื้นฐาน เงินใน งบประมาณ เงินใน งบประมาณ เงินนอก / นอก งบประมาณ ขบ.02 ขจ.01 บช.01 _RE บช.01 _JR บช.01 _PP เงินฝากในงปม.1101020603."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เงินอุดหนุนการศึกษาขั้น พื้นฐาน เงินใน งบประมาณ เงินใน งบประมาณ เงินนอก / นอก งบประมาณ ขบ.02 ขจ.01 บช.01 _RE บช.01 _JR บช.01 _PP เงินฝากในงปม.1101020603 เงินฝากธ. พาณิชย์ 1101030101-2

3 เงินในงบประมาณ ตั้งเบิกเงินอุดหนุนทั้งก้อน โดยใช้ แบบฟอร์ม ขบ.02 เบิกเงินอุดหนุน จ่าย ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เงินในงบ ขบ.02 ประมาณ (1101020603) ใช้ชื่อบัญชี ค่าใช้จ่ายเป็น พักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101) เมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชี สถานศึกษา จัดทำแบบฟอร์ม ขจ.05 และการเงินเขียนเช็คจ่ายจากเงิน ในงบประมาณเข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุน (1101030102) สิ้นสุดกระบวนการ เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาขั้น พื้นฐาน

4 เงินนอก / นอกงบประมาณ บันทึกรับเงินอุดหนุนทั้งก้อนเข้าสู่บัญชีเงิน ฝากออมทรัยพ์ - ที่เอกชน เงินอุดหนุน ใช้บช.01 _REบช.01 _RE เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ - ที่เอกชน (1101030102) z-bank เครดิต พักรับเงิน อุดหนุน (4302040101) แหล่งของเงิน 5335100 รหัสงบประมาณ 20006 รหัสกิจกรรมหลัก P พื้นที่ เจ้าของ บัญชีย่อย / รหัสบัญชีย่อย ( สถานะเงินอุดหนุนตอนนี้อยู่ในเงินฝากออมทรัพย์ เงินนอก / นอก ) เงินอุดหนุนการศึกษาขั้น พื้นฐาน

5 เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น สถานศึกษาบันทึกรายการ 2 ขั้นตอน คือ 1 บันทึกโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฯ ไป เข้าบัญชีเงินฝาก กระแสรายวันเงินอุดหนุน ใช้แบบฟอร์ม บช.01 _JR บช.01 _JR เดบิต เงินฝากกระแส - ที่เอกชน (1101030101) z-bank เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ - ที่เอกชน (1101030102)z-bank ในระบบมือการเงินไม่ต้องทำอะไรเพราะ bank จะโอนจากออมทรัพย์ไปเข้ากระแสฯ โดยอัตโนมัติ เงินอุดหนุนการศึกษาขั้น พื้นฐาน

6 2 บันทึกการจ่ายเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ใช้ แบบฟอร์ม บช.01 _PP บช.01 _PP เดบิต ค่าใช้จ่ายที่เกิดจริง (5xxxxxxxxx) เครดิต เงินฝากกระแส - ที่ เอกชน (1101030101)z-bank *** ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุน ปีละ 2 ครั้ง คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ถือเป็นรายได้แผ่นดิน สถานศึกษาต้องนำส่ง โดยใช้ แบบฟอร์ม นส.01 จัดเก็บ และ นส.02-1 นำส่งรายได้แผ่นดิน เงินอุดหนุนการศึกษาขั้น พื้นฐาน

7 บันทึกรับดอกเบี้ยเงินอุดหนุน เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่เอกชน เครดิต รายได้อื่น ๆ บันทึกโอนเงินออมทรัพย์เข้ากระแส เดบิต เงินฝากกระแสที่เอกชน เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่เอกชน บันทึกตัดดอกเบี้ยออกจากเงินอุดหนุน เดบิต ค่าใช้จ่ายอื่น เครดิต เงินฝากกระแสที่เอกชน

8


ดาวน์โหลด ppt เงินอุดหนุนการศึกษาขั้น พื้นฐาน เงินใน งบประมาณ เงินใน งบประมาณ เงินนอก / นอก งบประมาณ ขบ.02 ขจ.01 บช.01 _RE บช.01 _JR บช.01 _PP เงินฝากในงปม.1101020603.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google