งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัสดุคงคลัง กลุ่มงานบัญชี กองการเงินและบัญชี. ชื่อบัญชีที่ใช้ วัสดุคงคลัง 1105010105 ซื้อวัสดุ - ภายนอก 5104010104 เดิม ชื่อใช้ไป ปรับลดเหลือบัญชีเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัสดุคงคลัง กลุ่มงานบัญชี กองการเงินและบัญชี. ชื่อบัญชีที่ใช้ วัสดุคงคลัง 1105010105 ซื้อวัสดุ - ภายนอก 5104010104 เดิม ชื่อใช้ไป ปรับลดเหลือบัญชีเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัสดุคงคลัง กลุ่มงานบัญชี กองการเงินและบัญชี

2 ชื่อบัญชีที่ใช้ วัสดุคงคลัง ซื้อวัสดุ - ภายนอก เดิม ชื่อใช้ไป ปรับลดเหลือบัญชีเดียว วัสดุคงคลัง

3 รายงานวัสดุคงคลัง (ZGL_R02) เรียกรายงานตรวจสอบก่อน ปรับปรุงเสมอ เรียกที่ Terminal เท่านั้น กรณี ไม่มีเครื่อง Terminal ** แจ้งหน่วยงานส่วนกลาง ( กลุ่มงานบัญชี ) หรือ คลังจังหวัด วัสดุคงคลัง

4 การปรับปรุงข้อมูลเก่า กรณีเบิกโดยไม่ใส่ หมวดพัสดุแปดหลัก กรณีปรับปรุงวัสดุโดยไม่ใส่หมวดพัสดุแปด หลัก กรมบัญชีกลางจะใส่หมวดพัสดุ ไว้ ** จะต้องปรับปรุงให้หมดไปภายในปี งบประมาณ 2551 *** ** ประเภทเอกสารที่ใช้ ZGL_JO ดำเนินการได้ เฉพาะ Terminal ส่วนกลาง เท่านั้น *** โดยส่งแบบบช 01 ประเภทเอกสาร JO ให้ กลุ่มงานบัญชีดำเนินการ ***

5 วัสดุคงคลัง การปรับปรุงข้อมูลเก่า ประเภทเอกสาร JO 1. กรณียอดวัสดุคงคลังมีดุล ด้าน เดบิต 1.1 ปรับปรุงหมวดวัสดุ ให้เป็น ศูนย์ โดย เดบิต บัญชีผลสะสมจากการ แก้ไขข้อผิดพลาด เครดิต วัสดุคงคลัง ( ระบุหมวดวัสดุ ) รหัสศูนย์ต้นทุน คือ XXX รหัสแหล่งเงิน คือ XX31300 รหัสกิจกรรมหลัก คือ PXXXX ( รหัสจังหวัด ) รหัสงบประมาณ คือ 07003

6 วัสดุคงคลัง การปรับปรุงข้อมูลเก่า ประเภทเอกสาร JO 1. กรณียอดวัสดุคงคลังมีดุล ด้าน เดบิต 1.2 ปรับปรุงหมวดวัสดุ ให้ถูกต้อง โดย เดบิต วัสดุคงคลัง ( ระบุหมวดวัสดุ xxxxxxxx ที่ถูกต้อง ) เครดิต บัญชีผลสะสมจากการ แก้ไขข้อผิดพลาด รหัสศูนย์ต้นทุน คือ XXX รหัสแหล่งเงิน คือ XX31300 รหัสกิจกรรมหลัก คือ PXXXX ( รหัสจังหวัด ) รหัสงบประมาณ คือ 07003

7 วัสดุคงคลัง การปรับปรุงข้อมูลเก่า ประเภทเอกสาร JO 2. กรณียอดวัสดุคงคลังมีดุล ด้าน เครดิต 2.1 ปรับปรุงหมวดวัสดุ ให้เป็น ศูนย์ โดย เดบิต วัสดุคงคลัง ( ระบุหมวดวัสดุ ) เครดิต บัญชีผลสะสม จากการแก้ไขข้อผิดพลาด รหัสศูนย์ต้นทุน คือ XXX รหัสแหล่งเงิน คือ XX31300 รหัสกิจกรรมหลัก คือ PXXXX ( รหัสจังหวัด ) รหัสงบประมาณ คือ 07003

8 วัสดุคงคลัง 2. กรณียอดวัสดุคงคลังมีดุลย์ ด้าน เครดิต 2.2 ปรับปรุงหมวดวัสดุ ให้ถูกต้อง โดย เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไข ข้อผิดพลาด เครดิต วัสดุคงคลัง ( ระบุหมวด วัสดุ xxxxxxxx ที่ถูกต้อง ) รหัสศูนย์ต้นทุน คือ XXX รหัสแหล่งเงิน คือ XX31300 รหัสกิจกรรมหลัก คือ PXXXX ( รหัสจังหวัด ) รหัสงบประมาณ คือ อัญชลี เสือแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว


ดาวน์โหลด ppt วัสดุคงคลัง กลุ่มงานบัญชี กองการเงินและบัญชี. ชื่อบัญชีที่ใช้ วัสดุคงคลัง 1105010105 ซื้อวัสดุ - ภายนอก 5104010104 เดิม ชื่อใช้ไป ปรับลดเหลือบัญชีเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google