งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล. จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. บอกประโยคที่เป็นประพจน์ได้ 3. บอกค่าความจริงของประพจน์ได้ 2. ระบุชนิดของตัวเชื่อมประพจน์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล. จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. บอกประโยคที่เป็นประพจน์ได้ 3. บอกค่าความจริงของประพจน์ได้ 2. ระบุชนิดของตัวเชื่อมประพจน์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

2 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. บอกประโยคที่เป็นประพจน์ได้ 3. บอกค่าความจริงของประพจน์ได้ 2. ระบุชนิดของตัวเชื่อมประพจน์ได้

3 ครูสหรัฐ สีมานนท์ หัวข้อ การศึกษา 1. ประพจน์ 2. การเชื่อม ประพจน์ 3. ค่าความจริง ของประพจน์

4 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตรรกศาสตร์ (L ogic) เป็นทฤษฎีหรือ กฎเกณฑ์การศึกษา ที่ต้องอาศัยการใช้ เหตุผลและวิธีการคิด อย่างเป็นระบบ

5 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ประพจน์ ประพจน์ (Proposition) หมายถึง ประโยคบอก เล่า หรือ ประโยคปฏิเสธ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง (True) หรือ เป็นเท็จ (False) อย่างใดอย่าง หนึ่งเท่านั้น

6 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การเขียน ประพจน์ ประพจน์โดยส่วน ใหญ่เขียนแทนด้วย ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ เช่น p,q,r,s… เป็นต้น

7 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ค่าความจริงของ ประพจน์ ประพจน์ต้องมีค่า จริงเป็นจริง (T) หรือ เป็นเท็จ (F) อย่าง ใดอย่างหนึ่ง

8 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ประพจน์ 1) p = ประเทศ ไทยไม่มีภูเขาไฟ 2) q = ประจวบคีรีขันธ์เป็น จังหวัดทาง ภาคเหนือ 3) r = 9 + 4 = 13

9 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การเชื่อม ประพจน์ การเชื่อม ประพจน์ คือ การนำประพจน์ตั้งแต่ 2 ประพจน์ ขึ้นไป มา เชื่อมต่อกัน ด้วย ตัวเชื่อมประพจน์ ได้แก่ “ และ ”, “ หรือ ”, “ ถ้า... แล้ว ”, “ ก็ต่อเมื่อ ”,“ ไม่ ”

10 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวเชื่อม “ และ ”Conjuncti on p q ตัวเชื่อม “ และ ” สัญลักษณ์ “ ”

11 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง p แทน รสริน จะไปดู ภาพยนตร์ p q p แทน พินพิศ จะไปดู ภาพยนตร์ รสรินและพินพิศ จะไปดู ภาพยนตร์

12 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวเชื่อม “ หรือ ”Disjuncti on ตัวเชื่อม “ หรือ ” สัญลักษณ์ “ ” p q “ หรือ ” หมายถึง อย่าง ใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสอง อย่าง

13 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ภาวินี ใส่เสื้อสีแดง หรือ กางแกงสีฟ้า ภาวินี ใส่เสื้อสีแดง อย่างเดียว ภาวินี ใส่กางสีฟ้า อย่างเดียว ภาวินี ใส่เสื้อสีแดง และกางสีฟ้า

14 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวเชื่อม “ ถ้า... แล้ว ”Conditional ตัวเชื่อม “ ถ้า... แล้ว ” สัญลักษณ์ “ ” p แทน โนรี สอบได้ที่ 1 q แทน คุณแม่จะพา ไปดูภาพยนตร์ p q แทน ถ้าโนรีสอบ ได้ที่ 1 แล้วคุณแม่จะพาไป ดูภาพยนตร์

15 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวเชื่อม “ ก็ ต่อเมื่อ ”Bicondition al ตัวเชื่อม “ ก็ต่อเมื่อ ” สัญลักษณ์ “ ” p แทน โนรี สอบได้ที่ 1 q แทน โนรีอ่าน หนังสือ p q แทน โนรีสอบได้ ที่ 1 ก็ต่อเมื่ออ่านหนังสือ

16 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวเชื่อม “ ไม่ ” ตัวเชื่อม “ ไม่ ” สัญลักษณ์ “ ” ~ p แทน โนรีไป เที่ยวหัวหิน p แทน โนรีไม่ได้ ไปเที่ยวหัวหิน ~

17 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง เขียนประโยคต่อไปนี้ให้ อยู่ในรูปสัญลักษณ์ 1) 10 เป็นเลขคู่และ หารด้วย 5 ลงตัว 2) ทวินันท์ จะแต่งงานก็ ต่อเมื่อ มีเงิน 100,000 บาท 3) ถ้าขยันเรียนแล้ว จะ สอบได้เกรด 4

18 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การหาค่าความจริง ของประพจน์ ประพจน์ที่นำมาเชื่อม กัน n ประพจน์ ค่า ความจริงจะเกิดขึ้น 2 n กรณี เมื่อ n คือ จำนวนประพจน์ กำหนดให้ T แทนค่า ความจริงเป็น จริง F แทนค่าความ จริงเป็น เท็จ

19 ครูสหรัฐ สีมานนท์ กรณีค่า ความจริง ถ้า 1 ประพจน์ มีค่า ความจริง 2 กรณี ถ้า 2 ประพจน์ มีค่าความ จริง 2 2 = 4 กรณี ถ้า 3 ประพจน์ มีค่าความ จริง 2 3 = 8 กรณี

20 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตารางค่า ความจริง ตารางแสดงค่าความจริง ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ ประพจน์ ค่าความจริงของ ตาราง จะมีเท่ากับ 2 n กรณี (n คือจำนวน กรณี )

21 ครูสหรัฐ สีมานนท์ pq p q TTT TFF FTF FFF 1. ตารางค่าความจริง ของ p q

22 ครูสหรัฐ สีมานนท์ pq p q TTT TFT FTT FFF 2. ตารางค่าความจริง ของ p q

23 ครูสหรัฐ สีมานนท์ pq p q TTT TFF FTT FFT 3. ตารางค่าความจริง ของ p q

24 ครูสหรัฐ สีมานนท์ pq p q TTT TFF FTF FFT 4. ตารางค่าความจริง ของ p q

25 ครูสหรัฐ สีมานนท์ 5. ตารางค่าความจริง ของ p PP TF FT ~ ~

26 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่า ง 1) ถ้า 1+5 = 3+4 แล้ว 5 = 1+4 2) 3 หาร 15 ลงตัว ก็ ต่อเมื่อ 3 เป็นเลขคี่ หาค่าความจริงของ ประพจน์ต่อไปนี้ 3) ถ้า 7 – 5 เป็นเลขคู่ แล้ว 17 เป็นเลขคู่ 4) 9 เป็นจำนวนคู่ หรือ จำนวนคี่


ดาวน์โหลด ppt ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล. จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. บอกประโยคที่เป็นประพจน์ได้ 3. บอกค่าความจริงของประพจน์ได้ 2. ระบุชนิดของตัวเชื่อมประพจน์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google