งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 กอบกาญจน์ สุทธิสม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม

3 กอบกาญจน์ สุทธิสมครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิค ประจวบคีรีขันธ์

4 กอบกาญจน์ สุทธิสม UNIT 3 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ความปลอดภัยและอาชีวอ นามัยในการทำงาน 3.2.3 Language Focus 3.2.3 Language Focus Adjective Adjective

5 กอบกาญจน์ สุทธิสม จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Ojectives) 1. เขียนประโยคที่ใช้ คำคุณศัพท์ ได้ถูกต้อง

6 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3.2.3 Language Focus : Adjective Adjective คำคุณศัพท์ คือ คำที่ใช้ เพื่อขยายหรือบอกลักษณะ ของคำนาม คำสรรพนาม แบ่งออกได้เป็น 8 ชนิด คือ Adjective คำคุณศัพท์ คือ คำที่ใช้ เพื่อขยายหรือบอกลักษณะ ของคำนาม คำสรรพนาม แบ่งออกได้เป็น 8 ชนิด คือ

7 กอบกาญจน์ สุทธิสม 1. Proper adjective คือ คำคุณศัพท์ที่มีรูปมาจาก คำนามเฉพาะ (Proper noun) เช่น Proper noun Thailand Australia Japan Chaina Proper adjective Thai Australian Japanese Chainese

8 กอบกาญจน์ สุทธิสม Examples ตัวอย่าง He works in an Australian company. เขาทำงานในบริษัท ออสเตรเลีย This workplace uses Japanese machines. สถานประกอบการนี้ใช้ เครื่องจักรญี่ปุ่น

9 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2. Descriptive adjective คือคำคุณศัพท์ที่บอก ลักษณะคุณภาพของคำนามที่ ถูกขยาย เช่น bright สว่าง สดใส dark มืด สลัว old เก่า new ใหม่

10 กอบกาญจน์ สุทธิสม Examples Examples ตัวอย่าง Some chemicals are dangerous. สารเคมีบางอย่างเป็น อันตราย The light in the workshop is too dark. แสงสว่างในโรงงานมืด เกินไป

11 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3. Quantitative adjective คือ คำคุณศัพท์ที่บอก ความมาก น้อย ของสิ่งที่ เป็นนามนับไม่ได้ เช่น much มาก all ทั้งหมด all ทั้งหมด little น้อยมาก enough เพียงพอ enough เพียงพอ a little เล็กน้อย a little เล็กน้อย Some, any บ้าง Some, any บ้าง

12 กอบกาญจน์ สุทธิสม Examples ตัวอย่าง There is enough light for us. มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับ พวกเรา There is little light for us. มีแสงสว่างน้อยมากสำหรับ พวกเรา

13 กอบกาญจน์ สุทธิสม 4. Numeral adjective คือคำคุณศัพท์ที่บอก จำนวนนับ และลำดับที่ คือคำคุณศัพท์ที่บอก จำนวนนับ และลำดับที่ - จำนวนนับ (cardinals) เช่น - จำนวนนับ (cardinals) เช่น one two three four five … 1 2 3 4 5....

14 กอบกาญจน์ สุทธิสม - จำนวนนับที่ไม่แน่นอนของ คำนามที่นับได้ เช่น many มาก many มาก enough เพียงพอ enough เพียงพอ few น้อยมาก few น้อยมาก some, any บ้าง some, any บ้าง a few เล็กน้อย a few เล็กน้อย several หลาย several หลาย all ทั้งหมด all ทั้งหมด - ลำดับที่ (ordinals) เช่น first, second, third, fourth, fifth … first, second, third, fourth, fifth …

15 กอบกาญจน์ สุทธิสม Examples ตัวอย่าง The plant has many workers.โรงงานนี้มีคนงานมาก There are few accidents in that factory. มีอุบัติเหตุน้อยมากใน โรงงานแห่งนั้น

16 กอบกาญจน์ สุทธิสม Just a minute, please. โปรดรอ สักครู่นะคะ

17 กอบกาญจน์ สุทธิสม 5. Demonstrative adjective คือ คำคุณศัพท์ที่ชี้เฉพาะ ได้แก่ this, that, these, those ใช้ประกอบหน้า คำนาม Examples ตัวอย่าง This working area is safe. บริเวณที่ทำงานนี้ ปลอดภัย That working area is dangerous. บริเวณที่ทำงานนั้น อันตราย

18 กอบกาญจน์ สุทธิสม 6. Distributive adjective คือ คำคุณศัพท์ที่แสดง การแบ่งแยกออกจากกันใช้ ประกอบหน้าคำนาม เช่น คือ คำคุณศัพท์ที่แสดง การแบ่งแยกออกจากกันใช้ ประกอบหน้าคำนาม เช่น each แต่ละอย่าง ในหลายๆอย่าง each แต่ละอย่าง ในหลายๆอย่าง either อย่างใด อย่างหนึ่ง either อย่างใด อย่างหนึ่ง neither ไม่ทั้ง สอง neither ไม่ทั้ง สอง

19 กอบกาญจน์ สุทธิสม Examples ตัวอย่าง Each plant has a safety system. แต่ละโรงงานมีระบบ ความปลอดภัย You can use either ear plugs or ear muffs. คุณสามารถใช้ปลั๊กลด เสียง หรือครอบหูลดเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง

20 กอบกาญจน์ สุทธิสม 7. Possessive คือคำคุณศัพท์ ที่แสดง ความเป็นเจ้าของ ใช้ ประกอบหน้าคำนาม ได้แก่ คือคำคุณศัพท์ ที่แสดง ความเป็นเจ้าของ ใช้ ประกอบหน้าคำนาม ได้แก่ my ของฉัน your ของคุณ his ของเขา her ของเธอ our ของพวกเรา its ของมัน their ของพวกเขา ของ พวกมัน

21 กอบกาญจน์ สุทธิสม Examples ตัวอย่าง Our safety equipment is new. อุปกรณ์นิรภัยของพวกเรา ใหม่ Your safety equipment is old. อุปกรณ์นิรภัยของคุณเก่า

22 กอบกาญจน์ สุทธิสม 8. Interrogative adjective คือ คำคุณศัพท์ที่แสดง คำถาม เช่น คือ คำคุณศัพท์ที่แสดง คำถาม เช่น What อะไร What อะไร Whose ของใคร Whose ของใคร Which สิ่งไหน อัน ไหน คนไหน Which สิ่งไหน อัน ไหน คนไหน

23 กอบกาญจน์ สุทธิสม Examples ตัวอย่าง What does your factory produce? โรงงานของคุณผลิตอะไร Whose safety hat is that? หมวกนิรภัยใบนั้นของใคร

24 กอบกาญจน์ สุทธิสม การใช้คำคุณศัพท์ 1. วางไว้หน้าคำนามที่ถูก ขยาย เช่น คำคุณศัพท์ คำนาม คำคุณศัพท์ คำนาม occupational safety ความปลอดภัยในการทำงาน occupational safety ความปลอดภัยในการทำงาน unsafe action การ ปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย unsafe action การ ปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย 2. ใช้หลัง Verb to be และกริยาต่อไปนี้ become, feel, look, seem become, feel, look, seem

25 กอบกาญจน์ สุทธิสม Examples ตัวอย่าง The workplaces are tidy. สถานประกอบการเป็น ระเบียบ tidy เป็นคำคุณศัพท์ บอกลักษณะว่า “ เป็นระเบียบ ”

26 กอบกาญจน์ สุทธิสม The workplaces are untidy. สถานประกอบการไม่เป็น ระเบียบ untidy เป็นคำคุณศัพท์ บอกลักษณะว่า “ ไม่เป็นระเบียบ ”

27 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 3.2.3 A. Find 10 adjectives from 3.2.2 Occupational Accidents. A. Find 10 adjectives from 3.2.2 Occupational Accidents. หาคำคุณศัพท์ 10 คำ จาก ข้อ 3.2.2 Occupational Accidents. หาคำคุณศัพท์ 10 คำ จาก ข้อ 3.2.2 Occupational Accidents.

28 กอบกาญจน์ สุทธิสม B. Underline at least 10 adjectives from the passage below. ขีดเส้นใต้คำคุณศัพท์ อย่างน้อย 10 คำ จากข้อความข้างล่างนี้ C. Make 5 sentences by using “ adjectives.” “ adjectives.” เขียนประโยคโดยใช้ คำคุณศัพท์ 5 ประโยค

29 กอบกาญจน์ สุทธิสม NEXT TIME UNIT 3 OCCUPATIONAL SAFETY HEALTH ความปลอดภัยและอาชีวอนา มัยในการทำงาน ตอนที่ 3.3 Danger of Fire อันตราย เกี่ยวกับไฟ ตอนที่ 3.3 Danger of Fire อันตราย เกี่ยวกับไฟ

30 กอบกาญจน์ สุทธิสม วัยใสใจสะอาด One does not constantly laze around. ไม่มัวจมอยู่ในความ เกียจคร้าน จาก..... ธรรมนูญ ชีวิต จาก..... ธรรมนูญ ชีวิต

31 กอบกาญจน์ สุทธิสม THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม SEE YOU NEXT TIME พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google