งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

3 ครูผู้สอน กอบกาญจน์ สุทธิสม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

4 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
UNIT 3 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน Language Focus Adjective

5 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(Behavioural Ojectives) 1. เขียนประโยคที่ใช้ คำคุณศัพท์ ได้ถูกต้อง

6 3.2.3 Language Focus : Adjective

7 Proper noun Proper adjective
1. Proper adjective คือ คำคุณศัพท์ที่มีรูปมาจากคำนามเฉพาะ (Proper noun) เช่น Proper noun Thailand Australia Japan Chaina Proper adjective Thai Australian Japanese Chainese

8 Examples ตัวอย่าง He works in an Australian company. เขาทำงานในบริษัทออสเตรเลีย This workplace uses Japanese machines. สถานประกอบการนี้ใช้เครื่องจักรญี่ปุ่น

9 2. Descriptive adjective
คือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะคุณภาพของคำนามที่ถูกขยาย เช่น bright สว่าง สดใส dark มืด สลัว old เก่า new ใหม่

10 Examples ตัวอย่าง Some chemicals are dangerous. สารเคมีบางอย่างเป็นอันตราย The light in the workshop is too dark. แสงสว่างในโรงงานมืดเกินไป

11 3. Quantitative adjective
คือ คำคุณศัพท์ที่บอกความมาก น้อย ของสิ่งที่เป็นนามนับไม่ได้ เช่น much มาก all ทั้งหมด little น้อยมาก enough เพียงพอ a little เล็กน้อย Some, any บ้าง

12 Examples ตัวอย่าง There is enough light for us. มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับพวกเรา There is little light for us. มีแสงสว่างน้อยมากสำหรับพวกเรา

13 1 2 3 4 5 4. Numeral adjective คือคำคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนับ และลำดับที่
คือคำคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนับ และลำดับที่ - จำนวนนับ (cardinals) เช่น one two three four five … 1 2 3 4 5 ....

14 - ลำดับที่ (ordinals) เช่น first, second, third, fourth, fifth …
- จำนวนนับที่ไม่แน่นอนของคำนามที่นับได้ เช่น many มาก enough เพียงพอ few น้อยมาก some , any บ้าง a few เล็กน้อย several หลาย all ทั้งหมด - ลำดับที่ (ordinals) เช่น first, second, third, fourth, fifth …

15 Examples ตัวอย่าง The plant has many workers. โรงงานนี้มีคนงานมาก There are few accidents in that factory. มีอุบัติเหตุน้อยมากในโรงงานแห่งนั้น

16 Just a minute, please. โปรดรอสักครู่นะคะ

17 5. Demonstrative adjective
คือ คำคุณศัพท์ที่ชี้เฉพาะ ได้แก่ this, that, these, those ใช้ประกอบหน้าคำนาม Examples ตัวอย่าง This working area is safe. บริเวณที่ทำงานนี้ปลอดภัย That working area is dangerous. บริเวณที่ทำงานนั้นอันตราย

18 6. Distributive adjective
คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงการแบ่งแยกออกจากกันใช้ประกอบหน้าคำนาม เช่น each แต่ละอย่างในหลายๆอย่าง either อย่างใดอย่างหนึ่ง neither ไม่ทั้งสอง

19 Examples ตัวอย่าง Each plant has a safety system.
แต่ละโรงงานมีระบบความปลอดภัย You can use either ear plugs or ear muffs. คุณสามารถใช้ปลั๊กลดเสียง หรือครอบหูลดเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง

20 7. Possessive คือคำคุณศัพท์ ที่แสดงความเป็นเจ้าของ ใช้ประกอบหน้าคำนาม ได้แก่ my ของฉัน your ของคุณ his ของเขา her ของเธอ our ของพวกเรา its ของมัน their ของพวกเขา ของพวกมัน

21 Examples ตัวอย่าง Our safety equipment is new. อุปกรณ์นิรภัยของพวกเราใหม่ Your safety equipment is old. อุปกรณ์นิรภัยของคุณเก่า

22 8. Interrogative adjective
คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงคำถาม เช่น What อะไร Whose ของใคร Which สิ่งไหน อันไหน คนไหน

23 Examples ตัวอย่าง What does your factory produce? โรงงานของคุณผลิตอะไร Whose safety hat is that? หมวกนิรภัยใบนั้นของใคร

24 การใช้คำคุณศัพท์ 1. วางไว้หน้าคำนามที่ถูกขยาย เช่น คำคุณศัพท์ คำนาม occupational safety ความปลอดภัยในการทำงาน unsafe action การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย 2. ใช้หลัง Verb to be และกริยาต่อไปนี้ become, feel, look, seem

25 Examples ตัวอย่าง The workplaces are tidy. สถานประกอบการเป็นระเบียบ tidy เป็นคำคุณศัพท์ บอกลักษณะว่า “เป็นระเบียบ”

26 The workplaces are untidy.
สถานประกอบการไม่เป็นระเบียบ untidy เป็นคำคุณศัพท์ บอกลักษณะว่า “ไม่เป็นระเบียบ”

27 Exercise A. Find 10 adjectives from Occupational Accidents. หาคำคุณศัพท์ 10 คำ จากข้อ Occupational Accidents.

28 B. Underline at least 10 adjectives from the passage below.
ขีดเส้นใต้คำคุณศัพท์อย่างน้อย 10 คำ จากข้อความข้างล่างนี้ C. Make 5 sentences by using “ adjectives .” เขียนประโยคโดยใช้คำคุณศัพท์ 5 ประโยค

29 UNIT 3 OCCUPATIONAL SAFETY HEALTH ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
NEXT TIME UNIT 3 OCCUPATIONAL SAFETY HEALTH ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ตอนที่ Danger of Fire อันตราย เกี่ยวกับไฟ

30 One does not constantly laze around.
วัยใสใจสะอาด One does not constantly laze around. ไม่มัวจมอยู่ในความเกียจคร้าน จาก.....ธรรมนูญชีวิต

31 พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ
THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม SEE YOU NEXT TIME พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google