งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Thinking Skill is the ultimate human resource.  The skill can be practiced  Dr. Edward de’ s Six Thinking Hats’ Methods.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Thinking Skill is the ultimate human resource.  The skill can be practiced  Dr. Edward de’ s Six Thinking Hats’ Methods."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  Thinking Skill is the ultimate human resource.  The skill can be practiced  Dr. Edward de’ s Six Thinking Hats’ Methods.

3  การคิดเป็น “ ทักษะ ” พื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์  ทักษะ ” ฝึกฝนได้  เทคนิค “ การคิดแบบหมวก ๖ ใบ ของ Dr. Edward de

4  He is a American.  He is admired as professor in Creative Thinking and Thinking Develop Activity  He is a teacher at popular universities such Oxford Cambridge and Havard  His advices are applied to use in first-class companies such as IBM, SHELL, ICI, DUPONT etc.

5  เป็นชาวอเมริกัน  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ คิดสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด  เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดัง ได้แก่ Oxford Cambridge และ Havard  คำแนะนำของ de Bono ได้ถูกนำไปใช้ในบริษัทชั้น นำด้านต่างๆ อาทิเช่น IBM, SHELL, ICI, DUPONT เป็นต้น

6 Thinking by using Six Thinking hat’s color instead of each thinking  Putting on any one of these hats defines a certain type of thinking.  It is all directional thinking, it can help us to have convinced to thinking, determine and solve any problems.

7  การคิดด้วยการใช้สีของหมวกหกสี แทน การคิดแต่ละแบบ  เมื่อสวมหมวกสีใด ก็จะคิดใน รูปแบบนั้น  เป็นการคิดแบบรอบด้าน ช่วยสร้าง ความมั่นใจในการคิด การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา

8  Using the time for thinking immediately, easy to manage thinking system and can think each one extremely, by do not confuse with other thinking.  Using the Six Thinking hats in meeting, help to protect debate in the meeting

9  ใช้เวลาคิดอย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการ จัดระบบความคิด และสามารถคิดได้ แบบใดแบบหนึ่งได้อย่างเต็มที่โดย ไม่สับสนกับความคิดอื่น  ใช้ในการประชุม ช่วยป้องกันการ โต้เถียงของที่ประชุม

10  Brainstorm one can use all six thinking hats.  Take one’s stubbornness out, and let one’s thinking freely  Meeting’s result can have the best result.

11  ผู้ร่วมระดมความคิดสามารถใช้หมวก แต่ละสีได้ครบทุกสี  แยกทิฐิออกไป และสามารถปล่อย ความคิดให้มีอิสรภาพได้อย่างเต็มที่  ผลการประชุมสามารถผลิตผลงาน ออกมาดียิ่งขึ้น

12  Black Hat.  The black hat is cautious and careful.  Evaluate in the bad way.  It points out the weaknesses in an idea.  Finding the risk.  Protect the damage

13 หมวกสีดำ เป็นการคิดภายใต้การ ประเมินค่าในทางลบ ชี้จุดบกพร่อง การหาความเสี่ยง เชิงการป้องกันผลเสียหาย

14 Black Hat An idea under evaluation in a negative way. Point defects The Risk Management.  Loss prevention analysis.

15 หมวกสีดำ เป็นการคิดภายใต้การ ประเมินค่าในทางลบ ชี้จุดบกพร่อง การหาความเสี่ยง เชิงการป้องกันผลเสียหาย


ดาวน์โหลด ppt  Thinking Skill is the ultimate human resource.  The skill can be practiced  Dr. Edward de’ s Six Thinking Hats’ Methods.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google