งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็ก ปี 57 จะดำเนินการเก็บในพื้นที่เขตบริการสุขภาพ 12 เขต ๆ ละ 1 จังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดตัวอย่างที่สุ่มได้คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็ก ปี 57 จะดำเนินการเก็บในพื้นที่เขตบริการสุขภาพ 12 เขต ๆ ละ 1 จังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดตัวอย่างที่สุ่มได้คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็ก ปี 57 จะดำเนินการเก็บในพื้นที่เขตบริการสุขภาพ 12 เขต ๆ ละ 1 จังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดตัวอย่างที่สุ่มได้คือ จังหวัดอุบลราชธานี และสุ่มตัวอย่างได้อำเภอตัวอย่าง และตำบลตัวอย่าง ดังนี้ อำเภอ ตัวอย่าง ตำบลตัวอย่างจำนวน โรงเรียน จำนวน นักเรียน ชั้น ป.1 อำเภอศรีเมือง ใหม่ ตำบลวาริน 572 ตำบลคำไหล 7142 อำเภอตระการ พืชผล ตำบลขุหลุ 221 ตำบลนาพิน 334 อำเภอเหล่าเสือ โก้ก ตำบลแพงใหญ่ 421 ตำบลหนองบก 661 รวม 27351

2 ( ต่อ ) งบประมาณ จากกระทรวงฯ โอนลงไปที่สำนักงาน เขตบริการสุขภาพในแต่ละเขต จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้เฉพาะในการเก็บข้อมูล ผู้เก็บเป็นนักจิตวิทยาในพื้นที่ กรม มอบให้ โรงพยาบาลจิตเวช และศูนย์สุขภาพจิตในแต่ละ แห่ง ดำเนินการ ร่วมกับพื้นที่ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บสำรวจ SPM Parallel ( เครื่องมือชุดเดิม ปี 2554) ประมาณ เขตละ 32 เล่ม แบบประเมินอีคิว 15 ข้อ

3 ช่วงระยะของการดำเนินงาน มิถุนายน 2557 กรมสุขภาพจิต จัดมีการแถลงข่าว จัดสัมมนานักจิตวิทยา และผู้ประสานงาน หลักในพื้นที่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และเพื่อเตรียมการเก็บข้อมูล กรกฎาคม 2557 ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ตามกลุ่ม ตัวอย่างที่สุ่มได้

4 สิ่งที่ต้องดำเนินการ...... วางแผน ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่ ในการ จัดทีม และวัน ในการเก็บข้อมูล ประสานพื้นที่ ตามกลุ่มตัวอย่าง ในแขตบริการ สุขภาพ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หน่วยงานทางการศึกษา เช่น สพฐ โรงเรียนตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็ก ปี 57 จะดำเนินการเก็บในพื้นที่เขตบริการสุขภาพ 12 เขต ๆ ละ 1 จังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดตัวอย่างที่สุ่มได้คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google