งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนโยบาย ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด. แผนงานเร่งด่วน “ แผนปฏิบัติการ 90 วัน คนเมืองเพชร พ้นภัย ยาเสพติด ” โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรีเป็นประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนโยบาย ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด. แผนงานเร่งด่วน “ แผนปฏิบัติการ 90 วัน คนเมืองเพชร พ้นภัย ยาเสพติด ” โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรีเป็นประธาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนโยบาย ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด

2 แผนงานเร่งด่วน “ แผนปฏิบัติการ 90 วัน คนเมืองเพชร พ้นภัย ยาเสพติด ” โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรีเป็นประธาน

3 ความสำคัญของกิจกรรม 90 วันที่ต้อง เร่งดำเนินการ 1. เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และ ปปส. ชาติ 2. เป็นยุทธศาสตร์จังหวัด ตามตังชี้วัด กพร. ค่าคะแนน ร้อยละ 3 3. เป็นยุทธศาสตร์การนำผู้เสพ ออกจากกลุ่ม ผู้ค้า ในชุมชน ทุกแห่ง ระยะเวลาดำเนินการของจังหวัด เพชรบุรี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551- 31 มกราคม 2552 พิธีเปิดปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2551 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัด เพชรบุรี

4 ระยะเวลาดำเนินการของ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551- 31 มกราคม 2552 พิธีเปิดปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 16.00 น ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัด เพชรบุรี

5 ภารกิจของฝ่ายสาธารณสุข ( ฝ่าย บำบัดรักษา ) 1. การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ว่า ราชการจังหวัดเพชรบุรีกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ( MOU) เวลา 14.00 น. ที่ ห้องพริบพรี วันที่ 3 ธ. ค. 51 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากทุกอำเภอร่วม ในพิธีเปิด เวลา 16.00 น 3. อำเภอทุกแห่งจะประสานแผนปฏิบัติการ มายังสาธารณสุขอำเภอ เพื่อขอเจ้าหน้าที่ ร่วมในการปฏิบัติงาน ตามแผน 4. โรงพยาบาลทุกแห่งขอให้จัดเตรียม เจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจปัสสาวะ ตามที่ งานยาเสพติด สสจ. แจ้งหนังสือไปแล้ว ( ถือเป็นนโยบายปฏิบัติ ) ตลอด 24 ช. ม. โดยมีเอกสารนำส่งผู้ป่วยครบถ้วน

6 แผนอำเภอที่แจ้งในที่ประชุมแล้ว 3 ธ. ค.51 อำเภอเมือง 9 ธ. ค. 51 อำเภอหนองหญ้า ปล้อง 11 ธ. ค. 51 อำเภอท่ายาง 12 ธ. ค. 51 อำเภอบ้านแหลม

7 แผนอำเภอ ( ต่อ ) 15 ธ. ค.51 อำเภอเขาย้อย 16 ธ. ค.51 อำเภอบ้านลาด อำเภอชะอำ และแก่งกระจาน ยังไม่แจ้ง แผนอาจเปลี่ยนแปลงตาม สถานการณ์ ในแต่ละพื้นที่ ทุกพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt งานนโยบาย ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด. แผนงานเร่งด่วน “ แผนปฏิบัติการ 90 วัน คนเมืองเพชร พ้นภัย ยาเสพติด ” โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรีเป็นประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google