งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระบุตำแหน่ง ตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระบุตำแหน่ง ตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การระบุตำแหน่ง ตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
การระบุตำแหน่ง ตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สำนักงาน ก.พ ที่ นร /144 ลงวันที่ 9 มี.ค. 52 ตอบข้อหารือ เพื่อประโยชน์ในการสั่งการ การปฏิบัติงานและการลงนามของข้าราชการ ดังนี้

2 1. ตำแหน่งประเภท บริหาร และประเภทอำนวยการ
ให้ระบุเฉพาะชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 1.1 ตำแหน่งประเภทบริหาร เช่น ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1.2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ เช่น ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

3 2. ตำแหน่งประเภท วิชาการและประเภททั่วไป
ส่วนราชการอาจพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 2.1 ระบุชื่อตำแหน่งในการบริหารงานตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน (ตาม จ.18) เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าสถานีอนามัย 2.2 ระบุชื่อตำแหน่งในสายงานรวมกับระดับตำแหน่ง เช่น นายแพทย์เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

4 กรณีของกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดความชำนาญหรือเชี่ยวชาญก็อาจระบุด้านนั้นๆต่อจากชื่อตำแหน่งและระดับก็ได้เช่น นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ด้านบริการทางวิชาการ

5 3.การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัว
สำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0106/0514 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 3.1 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ ให้ระบุเฉพาะชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน เช่น ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ให้ระบุทั้งชื่อตำแหน่งและระดับติดกัน เช่น นักวิชากรสาธารณสุขชำนาญการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

6 3.2 การเปลี่ยนบัตรใหม่ ให้ใช้บัตรประจำตัวเดิมต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบัตรใหม่ในคราวเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt การระบุตำแหน่ง ตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google