งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงาน ก. พ ที่ นร. 1008.3.3/144 ลงวันที่ 9 มี. ค. 52 ตอบข้อหารือ เพื่อประโยชน์ในการ สั่งการ การปฏิบัติงานและ การลงนามของข้าราชการ ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงาน ก. พ ที่ นร. 1008.3.3/144 ลงวันที่ 9 มี. ค. 52 ตอบข้อหารือ เพื่อประโยชน์ในการ สั่งการ การปฏิบัติงานและ การลงนามของข้าราชการ ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงาน ก. พ ที่ นร. 1008.3.3/144 ลงวันที่ 9 มี. ค. 52 ตอบข้อหารือ เพื่อประโยชน์ในการ สั่งการ การปฏิบัติงานและ การลงนามของข้าราชการ ดังนี้

2 1. ตำแหน่งประเภท บริหาร และ ประเภทอำนวยการ 1.1 ตำแหน่งประเภทบริหาร เช่น ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1.2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ เช่น ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ให้ระบุเฉพาะชื่อตำแหน่งในการ บริหารงาน

3 2. ตำแหน่งประเภท วิชาการและ ประเภททั่วไป 2.1 ระบุชื่อตำแหน่งในการบริหารงานตามที่ อ. ก. พ. กระทรวงกำหนด เพื่อประโยชน์ในการ บริหารงาน ( ตาม จ.18) เช่น ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล หัวหน้าพยาบาล สาธารณสุข อำเภอ หัวหน้าสถานีอนามัย 2.2 ระบุชื่อตำแหน่งในสายงานรวมกับระดับ ตำแหน่ง เช่น นายแพทย์เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส่วนราชการอาจพิจารณาเลือกใช้ตาม ความเหมาะสม ดังนี้

4 กรณีของกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนด ความชำนาญหรือเชี่ยวชาญก็อาจระบุด้านนั้นๆ ต่อจากชื่อตำแหน่งและระดับก็ได้เช่น  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ด้าน การพยาบาลผู้ป่วยหนัก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ด้าน บริการทางวิชาการ กรณีของกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนด ความชำนาญหรือเชี่ยวชาญก็อาจระบุด้านนั้นๆ ต่อจากชื่อตำแหน่งและระดับก็ได้เช่น  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ด้าน การพยาบาลผู้ป่วยหนัก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ด้าน บริการทางวิชาการ

5 3. การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยน บัตรประจำตัว 3.1 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ ให้ระบุเฉพาะ ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน เช่น ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ให้ระบุทั้งชื่อ ตำแหน่งและระดับติดกัน เช่น นักวิชากรสาธารณสุข ชำนาญการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0106/0514 ลง วันที่ 20 มีนาคม 2552

6 3.2 การเปลี่ยนบัตรใหม่ ให้ใช้บัตรประจำตัว เดิมต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุ โดยไม่ จำเป็นต้องเปลี่ยนบัตรใหม่ในคราวเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงาน ก. พ ที่ นร. 1008.3.3/144 ลงวันที่ 9 มี. ค. 52 ตอบข้อหารือ เพื่อประโยชน์ในการ สั่งการ การปฏิบัติงานและ การลงนามของข้าราชการ ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google