งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงสาระสำคัญของประกาศ คพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงสาระสำคัญของประกาศ คพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงสาระสำคัญของประกาศ คพร.
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 วันที่ 17 กันยายน 2552

2 สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 1. ที่มาของการปรับปรุงประกาศ คพร. 2. เป้าหมายในการปรับปรุงประกาศ คพร. 3. ทบทวนระบบพนักงานราชการ 4. รายละเอียดของประกาศ คพร. ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและ การเลือกสรรฯ

3 ที่มาของการปรับปรุงประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 1 2 3 ประกาศฯ ฉบับแรก มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปี 2547 ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนักงานราชการฯ การติดตามประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการ ความหมายของ “สมรรถนะ” ในระบบข้าราชการ

4 เป้าหมายในการปรับปรุงประกาศ คพร
เป้าหมายในการปรับปรุงประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการฯ เน้น ให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้อย่างยืดหยุ่น เป้าหมาย และคล่องตัว ภายใต้ หลักการและเจตนารมณ์ ของการมีพนักงานราชการ

5 หลักการสำคัญของการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
Use this space for overall reminders or special tips linked to the slide or occasion. Simply select this text and replace it with your own reminders. หลักการสำคัญ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส Summary Heading. Text. ประโยชน์ของทางราชการ กระบวนการมีมาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส รองรับการตรวจสอบตาม แนวทางการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

6 เจตนารมณ์ของการมีระบบพนักงานราชการ
ระบบการจ้างงานภาครัฐ ที่หลากหลาย

7 ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ
เป็นทางเลือกของ การจ้างงานภาครัฐที่ยืดหยุ่น และคล่องตัว เน้นการจ้างตามหลักความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ หลักผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ความเป็นอิสระและยืดหยุ่นแก่ ส่วนราชการใน การดำเนินการ 1 2 5 3 4 ให้มีการเข้า – ออกจากงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นไปตามภารกิจ โดยมี การต่อสัญญาได้ ไม่ใช่การจ้างงาน ตลอดชีพ มีระยะเวลาสิ้นสุดตามนโยบาย แผนงาน

8 ประเภทและกลุ่มของพนักงานราชการ
(1) พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (2) พนักงานราชการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

9 เพิ่มช่องทางแพร่ข่าว
ภาพรวมในการปรับปรุงประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ ความหมายของสมรรถนะ ความหมาย ช่องทาง แพร่ข่าว เพิ่มช่องทางแพร่ข่าว ปรับเปลี่ยนข้อกำหนด หรือแนวปฏิบัติ : ระยะเวลาการรับสมัคร อายุบัญชี องค์ประกอบของคณะกรรมการ การใช้บัญชีระหว่างส่วนราชการ ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ

10 การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ ข้อ 1 ชื่อประกาศ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

11 สาระสำคัญของประกาศ คพร
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) ข้อ 3 ความหมาย การสรรหา การเลือกสรร คณะกรรมการ การเสาะแสวงหา บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ จำเป็นต่อ การปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ ส่วนราชการ กำหนดจำนวนหนึ่ง เพื่อที่จะทำ การเลือกสรร การพิจารณาบุคคล ที่ได้ทำการสรรหา ทั้งหมด และทำ การคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

12 สาระสำคัญของประกาศ คพร
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) ข้อ 4 หลักการสำคัญ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

13 สาระสำคัญของประกาศ คพร
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) พนักงานราชการทั่วไป ข้อ 5 องค์ประกอบของคณะกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ผู้แทนที่รับผิดชอบงาน/โครงการที่มี ตำแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร นักทรัพยากรบุคคล/ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้น ทั้งจากภายใน/ภายนอกส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ : ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร และอาจแต่งตั้งคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ได้

14 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) พนักงานราชการทั่วไป ข้อ 6 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร (1) จัดทำประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน ชื่อตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเงื่อนไขการจ้างอื่นๆ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ ปิดประกาศรับสมัครไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป และ แพร่ข่าวในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ ระยะเวลาแพร่ข่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนกำหนดวันรับสมัคร

15 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร (ต่อ)
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) พนักงานราชการทั่วไป ข้อ 6 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร (ต่อ) ส่วนราชการกำหนด : (2) ค่าธรรมเนียมในการสอบได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม (3) ระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

16 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร (ต่อ)
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) พนักงานราชการทั่วไป ข้อ 6 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร (ต่อ) ส่วนราชการกำหนด : (4) หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โดยยึด หลักความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (5) กำหนดคะแนนเต็มแต่ละเรื่องได้ตามความจำเป็นและ สอดคล้องกับตำแหน่งงาน (6) วิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละเรื่อง ด้วยวิธีการหลายวิธี หรือความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หลาย ๆ เรื่อง ประเมินได้ด้วยวิธีการวิธีเดียวกัน ตามที่เห็นว่า เหมาะสม และสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จะประเมินดังกล่าว

17 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร (ต่อ)
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) พนักงานราชการทั่วไป ข้อ 6 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร (ต่อ) ส่วนราชการกำหนด : (7) เลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่มีคะแนนเต็ม มากที่สุดก่อน และประกาศผลผู้ผ่านการประเมินเฉพาะเรื่องนั้น เพื่อเข้ารับการประเมินในเรื่องที่เหลืออยู่ต่อไปก็ได้ (8) เกณฑ์การตัดสินตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับตำแหน่งงาน การดำเนินการตาม 1) ถึง 8) ส่วนราชการอาจให้คณะกรรมการ พิจารณาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรับสมัครก็ได้

18 สาระสำคัญของประกาศ คพร
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) พนักงานราชการทั่วไป ข้อ 7 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อคณะกรรมการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และดำเนินการจัดจ้างต่อไป

19 สาระสำคัญของประกาศ คพร
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) พนักงานราชการทั่วไป ข้อ 8 อายุบัญชี บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร และการจัดจ้างพนักงานราชการ ต้องเรียกมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างภายในอายุบัญชี ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่จะจัดจ้างพนักงานราชการ ภายหลังบัญชีหมดอายุต้องเป็นกรณีที่ส่วนราชการได้ดำเนินการ เรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวภายในระยะเวลาของ อายุบัญชี และต้องทำสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัญชีหมดอายุ

20 สาระสำคัญของประกาศ คพร
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) พนักงานราชการทั่วไป ข้อ 9 การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในส่วนราชการเดียวกัน ในกรณีที่บัญชีฯ ยังไม่หมดอายุ และมีตำแหน่งว่างเพิ่ม หัวหน้าส่วนราชการ อาจจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีดังกล่าวได้ ตำแหน่งว่างดังกล่าวต้องเป็นงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 1. ชื่อตำแหน่งเดียวกัน ให้จัดจ้างตามลำดับที่ที่สอบได้ 2. ชื่อตำแหน่งอื่น ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการที่จะจัดจ้างตามลำดับที่ หรือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติมก็ได้ ในกรณีที่มีการประเมินเพิ่มเติม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ส่วนราชการกำหนดเพิ่มเติม ตาม ข้อ 6 (4) ถึง (8)

21 สาระสำคัญของประกาศ คพร
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) พนักงานราชการทั่วไป ข้อ 10 การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในส่วนราชการอื่น ตำแหน่งที่จะขอใช้กับตำแหน่งที่ขึ้นบัญชีฯ ต้องเป็น งานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 1. ผู้จะขอใช้บัญชีประสานกับเจ้าของบัญชีโดยตรง ในเรื่อง จำนวนรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ส่วนราชการกำหนดเพิ่มเติมตามข้อ ๖ 6 (4) ถึง (8) ขึ้นบัญชีฯ ได้ โดยมีระยะเวลาหมดอายุบัญชีเท่าระยะเวลาของ อายุบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรที่ขอใช้

22 ข้อ 10 การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในส่วนราชการอื่น (ต่อ)
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) พนักงานราชการทั่วไป ข้อ 10 การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในส่วนราชการอื่น (ต่อ) ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมในส่วนราชการที่ขอใช้บัญชี หรือ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ไปรับการประเมินในส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีและ ไม่ผ่านการประเมิน จะยังมีสิทธิที่จะได้รับการจัดจ้างในบัญชีฯ ของ ส่วนราชการเจ้าของบัญชี กรณีที่สละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีฯ ของส่วนราชการเจ้าของบัญชี จะไม่ถือว่าสละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีฯ ของส่วนราชการผู้ขอใช้บัญชี

23 สาระสำคัญของประกาศ คพร
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) พนักงานราชการพิเศษ การสรรหา ทบทวนหลักเกณฑ์การจ้าง มีระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน มีความสำคัญ เร่งด่วน ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 1 2 3 4 เป็นงานที่ต้องการบุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับงานหรือโครงการ งานหรือโครงการ ที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน งานหรือโครงการ ที่มีความสำคัญ เร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว งานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้

24 สาระสำคัญของประกาศ คพร
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) พนักงานราชการพิเศษ ข้อ 11 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร การสรรหา หัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบงาน/ โครงการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกสรรและเกณฑ์การตัดสิน สรรหารายชื่อจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

25 สาระสำคัญของประกาศ คพร
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) พนักงานราชการพิเศษ ข้อ 11 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร (ต่อ) การเลือกสรร หัวหน้าส่วนราชการ/คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ งาน/โครงการ เลือกสรรพนักงานราชการจากรายชื่อ ที่ได้ทำการสรรหามาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เกณฑ์การตัดสินที่กำหนด การเลือกสรรควรดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้บุคคลตามที่ส่วนราชการกำหนด

26 ข้อ 12 การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) ข้อ 12 การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานราชการ จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการกำหนดท้ายประกาศนี้

27 สาระสำคัญของประกาศ คพร
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) ข้อ 13 ในกรณีที่มีการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ ตามประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 แล้ว ให้อายุบัญชีฯ นั้น มีระยะเวลาเท่าที่เหลืออยู่เดิมตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547

28 สาระสำคัญของประกาศ คพร
สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) ข้อ 13 วรรคสอง การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการตาม ประกาศดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ

29 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ระยะเวลาการจ้าง : สัญญาจ้างมีระยะเวลาเกินกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี และไม่เกินปีงบประมาณ ที่พนักงานราชการมีอายุครบ 60 ปี สรรหาและเลือกสรรวิธีพิเศษ ส่วนราชการสรรหาและเลือกสรรด้วยวิธีพิเศษ

30 ตอบคำถาม


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงสาระสำคัญของประกาศ คพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google