งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงสาระสำคัญของประกาศ คพร. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงสาระสำคัญของประกาศ คพร. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงสาระสำคัญของประกาศ คพร. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 เรื่อง และ 1 วันที่ 17 กันยายน 2552

2 1. ที่มาของการปรับปรุงประกาศ คพร. 2. เป้าหมายในการปรับปรุงประกาศ คพร. 3. ทบทวนระบบพนักงานราชการ 4. รายละเอียดของประกาศ คพร. สาระสำคัญของประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและ การเลือกสรรฯ 2

3 ที่มา ของการปรับปรุงประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข 1 23 ประกาศฯ ฉบับแรก มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปี 2547 การติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินการของ ส่วนราชการ ความหมายของ “สมรรถนะ” ในระบบข้าราชการ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนักงานราชการฯ การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 3

4 เป้าหมาย ในการปรับปรุงประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ ฯ เน้น ให้ส่วนราชการ สามารถดำเนินการได้ อย่าง ยืดหยุ่น ของการมีพนักงานราชการ และคล่องตัว ภายใต้ 4 เป้าหมาย หลักการและเจตนารมณ์

5 หลักการสำคัญ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส ประโยชน์ของทางราชการ กระบวนการมีมาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส หลักการสำคัญ ของการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ รองรับการตรวจสอบตาม แนวทางการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 5

6 เจตนารมณ์ ของการมีระบบพนักงานราชการ ระบบการจ้างงานภาครัฐ ที่หลากหลาย 6

7 5 1 2 3 4 เป็นทางเลือกของ การจ้างงานภาครัฐที่ ยืดหยุ่น และคล่องตัว ไม่ใช่การจ้างงาน ตลอดชีพ มี ระยะเวลาสิ้นสุดตาม นโยบาย แผนงาน ให้ความเป็นอิสระ และยืดหยุ่นแก่ ส่วนราชการใน การดำเนินการ เน้นการจ้างตามหลักความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และ หลักผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีการเข้า – ออก จากงานตามสัญญา จ้าง ซึ่งเป็นไปตาม ภารกิจ โดยมี การต่อสัญญาได้ ปรัชญาของ ระบบพนักงานราชการ 7

8 ประเภทและกลุ่ม ของพนักงานราชการ 8 (1) พนักงานราชการทั่วไป (2) พนักงานราชการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

9 ภาพรวม ในการปรับปรุงประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ ความหมาย ของสมรรถนะ เพิ่มช่องทางแพร่ข่าว ปรับเปลี่ยนข้อกำหนด หรือแนวปฏิบัติ : ระยะเวลาการรับสมัคร อายุบัญชี องค์ประกอบของ คณะกรรมการ การใช้บัญชีระหว่างส่วนราชการ ความหมาย ช่องทาง แพร่ข่าว ข้อกำหนด / แนวปฏิบัติ 9

10 สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ ข้อ 1 ชื่อประกาศ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 10

11 การสรรหา การเลือกสรร คณะกรรมการ คณะกรรมการ ดำเนินการสรรหา และเลือกสรร การเสาะแสวงหา บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ จำเป็นต่อ การปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ ส่วนราชการ กำหนดจำนวนหนึ่ง เพื่อที่จะทำ การเลือกสรร การพิจารณาบุคคล ที่ได้ทำการสรรหา ทั้งหมด และทำ การคัดเลือกเพื่อให้ ได้บุคคลที่เหมาะสม ที่สุด สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ ( ต่อ ) ข้อ 3 ความหมาย 11

12 สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ ( ต่อ ) ข้อ 4 หลักการสำคัญ 12 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส

13 สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ ( ต่อ ) จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้น ทั้งจากภายใน/ภายนอกส่วนราชการ ผู้แทนที่รับผิดชอบงาน/โครงการที่มี ตำแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร นักทรัพยากรบุคคล/ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเจ้าหน้าที่ ข้อ 5 อำนาจหน้าที่ : ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร และอาจแต่งตั้งคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ได้ 13 องค์ประกอบของคณะกรรมการ พนักงานราชการทั่วไป

14 สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร ข้อ 6 (1) จัดทำประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน ชื่อตำแหน่ง 14 ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเงื่อนไขการจ้างอื่นๆ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ ประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ พนักงานราชการทั่วไป ปิดประกาศรับสมัครไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป และ ระยะเวลาแพร่ข่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนกำหนดวันรับสมัคร แพร่ข่าวในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.thhttp://job.ocsc.go.th

15 สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) ข้อ 6 (2) ค่าธรรมเนียมในการสอบได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม (3) ระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 15 พนักงานราชการทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร (ต่อ) ส่วนราชการกำหนด :

16 สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) ข้อ 6 (5) กำหนดคะแนนเต็มแต่ละเรื่องได้ตามความจำเป็นและ สอดคล้องกับตำแหน่งงาน (4) หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โดยยึด หลักความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (6) วิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละเรื่อง ด้วยวิธีการหลายวิธี หรือความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หลาย ๆ เรื่อง ประเมินได้ด้วยวิธีการวิธีเดียวกัน ตามที่เห็นว่า เหมาะสม และสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จะประเมินดังกล่าว 16 พนักงานราชการทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร (ต่อ) ส่วนราชการกำหนด :

17 สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) ส่วนราชการกำหนด : ข้อ 6 (7) เลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่มีคะแนนเต็ม มากที่สุดก่อน และประกาศผลผู้ผ่านการประเมินเฉพาะเรื่องนั้น เพื่อเข้ารับการประเมินในเรื่องที่เหลืออยู่ต่อไปก็ได้ (8) เกณฑ์การตัดสินตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับตำแหน่งงาน การดำเนินการตาม 1) ถึง 8) ส่วนราชการอาจให้คณะกรรมการ 17 พนักงานราชการทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร (ต่อ) พิจารณาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรับสมัครก็ได้

18 สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) ข้อ 7 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อคณะกรรมการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และดำเนินการจัดจ้างต่อไป 18 พนักงานราชการทั่วไป

19 สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) ข้อ 8 อายุบัญชี บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร และการจัดจ้างพนักงานราชการ ต้องเรียกมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างภายในอายุบัญชี ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่จะจัดจ้างพนักงานราชการ ภายหลังบัญชีหมดอายุต้องเป็นกรณีที่ส่วนราชการได้ดำเนินการ เรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวภายในระยะเวลาของ อายุบัญชี และต้องทำสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัญชีหมดอายุ 19 พนักงานราชการทั่วไป

20 สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) ข้อ 9 การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในส่วนราชการเดียวกัน ในกรณีที่บัญชีฯ ยังไม่หมดอายุ และมีตำแหน่งว่างเพิ่ม หัวหน้าส่วนราชการ อาจจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีดังกล่าวได้ 1. ชื่อตำแหน่งเดียวกัน ให้จัดจ้างตามลำดับที่ที่สอบได้ 2. ชื่อตำแหน่งอื่น ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการที่จะจัดจ้างตามลำดับที่ หรือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติมก็ได้ ตำแหน่งว่างดังกล่าวต้องเป็นงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 20 พนักงานราชการทั่วไป ในกรณีที่มีการประเมินเพิ่มเติม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ส่วนราชการกำหนดเพิ่มเติม ตาม ข้อ 6 (4) ถึง (8)

21 สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) ข้อ 10 การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในส่วนราชการอื่น 1. ผู้จะขอใช้บัญชีประสานกับเจ้าของบัญชีโดยตรง ในเรื่อง จำนวนรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งที่จะขอใช้กับตำแหน่งที่ขึ้นบัญชีฯ ต้องเป็น งานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ส่วนราชการกำหนดเพิ่มเติมตามข้อ ๖ 6 (4) ถึง (8) 3.ขึ้นบัญชีฯ ได้ โดยมีระยะเวลาหมดอายุบัญชีเท่าระยะเวลาของ อายุบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรที่ขอใช้ 21 พนักงานราชการทั่วไป

22 สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) ข้อ 10 การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในส่วนราชการอื่น (ต่อ) ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมในส่วนราชการที่ขอใช้บัญชี หรือ กรณีที่สละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีฯ ของส่วนราชการเจ้าของบัญชี จะไม่ถือว่าสละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีฯ ของส่วนราชการผู้ขอใช้บัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ไปรับการประเมินในส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีและ ไม่ผ่านการประเมิน จะยังมีสิทธิที่จะได้รับการจัดจ้างในบัญชีฯ ของ ส่วนราชการเจ้าของบัญชี 22 พนักงานราชการทั่วไป

23 พนักงานราชการพิเศษ การสรรหา ทบทวนหลักเกณฑ์การจ้าง มีระยะเวลาสิ้นสุด แน่นอน มีความสำคัญ เร่งด่วน ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานได้ 1234 เป็นงานที่ต้องการบุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับงานหรือโครงการ งานหรือโครงการ ที่มีภารกิจหรือ เป้าหมายชัดเจน และ มีกำหนดระยะเวลา สิ้นสุดแน่นอน งานหรือโครงการ ที่มีความสำคัญ เร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว งานหรือโครงการที่ ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่ เหมาะสมใน หน่วยงานได้ สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 23

24 การสรรหา หัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบงาน / โครงการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกสรรและเกณฑ์การตัดสิน สรรหารายชื่อจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) 24 พนักงานราชการพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร ข้อ 11

25 หัวหน้าส่วนราชการ / คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ งาน / โครงการ เลือกสรรพนักงานราชการจากรายชื่อ ที่ได้ทำการสรรหามาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เกณฑ์การตัดสินที่กำหนด การเลือกสรร การเลือกสรรควรดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้บุคคลตามที่ส่วนราชการกำหนด สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) 25 พนักงานราชการพิเศษ ข้อ 11 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร (ต่อ)

26 ข้อ 12 การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) 26 ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานราชการ จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการกำหนดท้ายประกาศนี้

27 ในกรณีที่มีการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ข้อ 13 สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) 27 พนักงานราชการ ตามประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 แล้ว ให้อายุบัญชีฯ นั้น มีระยะเวลาเท่าที่เหลืออยู่เดิมตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547

28 การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ ข้อ 13 วรรคสอง สาระสำคัญ ของ ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ (ต่อ) 28 วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการตาม ประกาศดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ

29 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรรหาและเลือกสรรวิธีพิเศษ ส่วนราชการสรรหาและ เลือกสรรด้วยวิธีพิเศษ ระยะเวลาการจ้าง : สัญญาจ้างมีระยะเวลาเกิน กว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี และ ไม่เกินปีงบประมาณ ที่พนักงานราชการมีอายุ ครบ 60 ปี 29 มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552

30 30


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงสาระสำคัญของประกาศ คพร. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google