งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นการย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำ กว่าเดิมตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ตามความประสงค์ของเจ้าตัว และได้รับอนุมัติจาก อ. ก. พ. กรมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นการย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำ กว่าเดิมตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ตามความประสงค์ของเจ้าตัว และได้รับอนุมัติจาก อ. ก. พ. กรมฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นการย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำ กว่าเดิมตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ตามความประสงค์ของเจ้าตัว และได้รับอนุมัติจาก อ. ก. พ. กรมฯ

2 1. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับที่ต่ำกว่าเดิมตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ยืนคำขอ ตามแบบฟอร์มหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0707.2/ ว 12 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 หลักเก ณฑ์ 2. ผู้ที่ประสงค์ขอย้าย ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ ก. พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

3 3. ผู้ประสงค์จะขอย้ายผู้ใด จะต้อง..................... หลักเก ณฑ์ - ไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หรือ ระดับ 4 มาก่อน หรือ - ไม่เคยได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ใช้วุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้มาก่อน หรือ - ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขัน หรือโดย การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก. พ. กำหนด ให้ดำรง ตำแหน่งที่ต้องใช้วุฒิตำแหน่งปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน - ถ้ามีความประสงค์จะย้ายมาดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่ เริ่มต้นจากระดับ 3 ผู้นั้นต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตาม หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0711/ ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 หรือ เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ตาม หนังสือ สำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0705/ ว 7 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2534

4 4. เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว ให้นำเสนอ อ. ก. พ. กรมฯ พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาโดย คำนึงถึงความจำเป็นของข้าราชการ แต่จะต้องไม่ทำ ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และราชการต้อง ได้รับประโยชน์จากการย้าย หลักเก ณฑ์ 5. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายได้รับเงินเดือนสำหรับ ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่เทียบได้ตรงกับขั้น เงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือน แต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับ แต่ผู้นั้นได้รับ เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับ ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนใน ขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับ แต่งตั้ง

5 6. ผู้ที่ประสงค์จะขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ ก. พ. กำหนดเป็นระดับ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 และ ที่กำหนดเป็นตำแหน่ง ว หรือ วช จะต้องผ่าน วิธีการตามหลักเกณฑ์ที่ ก. พ. กำหนด แล้วแต่กรณี ก่อน หลักเก ณฑ์

6 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่จะย้ายให้มี คุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ ก. พ. กำหนด 1) ชื่อ – สกุล 2.) เลขประจำตัวประชาชน 3) ชื่อตำแหน่ง 4) ตำแหน่งเลขที่ 5) สังกัด 6) อัตราเงินเดือน 7) คุณวุฒิ 8 ) ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ถ้ามี ) 9) ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งวิศวกรฯ ( ถ้ามี ) 10) สำเนาใบปริญญาบัตร ( Transcript ) 11) ให้ข้าราชการผู้นั้นลงลายมือชื่อยินยอมในการย้ายมาแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งในระดับที่ ต่ำกว่าเดิม ( ตามบันทึกแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0707.2 / ว 12 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542)

7

8

9 2. ส่งเรื่องให้กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ เพื่อตรวจสอบและสงวนตำแหน่ง 3. ส่งเรื่องให้ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง กอง การเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบอัตราเงินเดือนของตำแหน่งว่าง

10 6. เสนอ อ. ก. พ. กรมฯ ให้ความเห็นชอบจาก อ. ก. พ. กรมฯ ก่อนตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0707.2 / ว 12 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 4. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบรองอธิบดีในสาย งานที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้น ๆ 5. ขอความเห็นชอบอธิบดี

11 7. จัดทำบันทึกสรุปการย้ายของข้าราชการดังกล่าว เพื่อนำเข้า อ. ก. พ. กรมฯ เสนอหัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ เพื่อหัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ จะได้นำเข้าที่ประชุม อ. ก. พ. กรมฯ เพื่อพิจารณา 8. จัดทำคำสั่งเสนออธิบดี ลงนามทุกวันที่ 15 ของ เดือน

12 สรุปขั้นตอนการ ปฏิบัติ รับเรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติ สงวนตำแหน่ง ( กอ. บค.) ตรวจสอบอัตราเงินเดือน ( ฝงง.) เสนอรองอธิบดี ขอความเห็นชอบอธิบดี สรุปเรื่องฯ นำเข้า อ. ก. พ. กรมฯ คุณสมบัติไม่ครบถ้วน แจ้งสำนัก / กอง เจ้าของเรื่อง จัดทำคำสั่ง เสนออธิบดี

13

14


ดาวน์โหลด ppt เป็นการย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำ กว่าเดิมตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ตามความประสงค์ของเจ้าตัว และได้รับอนุมัติจาก อ. ก. พ. กรมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google