งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การย้ายข้าราชการไปดำรง ตำแหน่งในระดับ 1- 3 สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2-4 สำหรับ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 หรือ ระดับ 3 - 5 สำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การย้ายข้าราชการไปดำรง ตำแหน่งในระดับ 1- 3 สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2-4 สำหรับ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 หรือ ระดับ 3 - 5 สำหรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การย้ายข้าราชการไปดำรง ตำแหน่งในระดับ 1- 3 สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2-4 สำหรับ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 หรือ ระดับ 3 - 5 สำหรับ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ในระดับ เดียวกัน โดยได้รับ เงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม ( มีการเปลี่ยน ตำแหน่งเลขที่ )

3 1. ข้าราชการที่จะย้ายต้องมี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตรงตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งที่จะย้าย หรือได้รับการยกเว้น 2. มีตำแหน่งว่างที่จะย้าย ยกเว้น กรณีย้ายสับเปลี่ยน ตำแหน่ง 3. รับเงินเดือนไม่สูง กว่าเดิม

4 4. ข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ 3 หากจะย้ายไปดำรง ตำแหน่งในสายงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ต้องเป็นผู้ สอบแข่งขันได้ ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0711 / ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 หรือ เป็นผู้ได้รับการ คัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0705/ ว 7 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2534

5 5. การย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งใน สายงานอื่นมาดำรง ตำแหน่งในระดับ 4 ของสายงานที่ เริ่มต้นจากระดับ 2 ต้องดำรงตำแหน่งในระดับ 3 หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และการย้าย ข้าราชการผู้ดำรง ตำแหน่งในสายงานอื่นมาดำรงตำแหน่ง ในระดับ 5 ของ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ต้องดำรง ตำแหน่งในระดับ 4 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้มาแล้วไม่น้อย กว่า 4 ปี ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.1/ ว 3 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538

6 6. การย้ายข้าราชการไปดำรง ตำแหน่งในสำนัก / กอง เดียวกัน ตั้งแต่ระดับ 6 ลงมา ที่ ไม่ใช่หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าสำนักงาน ที่ ปรากฏตามโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ กรมฯ มอบ อำนาจให้สำนัก / กอง ดำเนินการได้เอง ตามคำสั่งกรม ชลประทาน ที่ ข 777 / 2548 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 7. การย้ายข้าราชการไปดำรง ตำแหน่งต่างสำนัก / กอง และ ระดับ 7 ขึ้นไป ต้องส่งเรื่องให้ สำนักพัฒนาโครงสร้าง และระบบบริหารงานบุคคล ดำเนินการ

7 รับเรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติฯ สงวนตำแหน่ง ( กอ. บค.) ตรวจสอบอัตราเงินเดือน ( ฝงง.) คุณสมบัติไม่ครบถ้วนแจ้งสำนัก / กอง เจ้าของเรื่อง เสนอรองอธิบดี ขอความเห็นชอบ อธิบดี จัดทำคำสั่ง ทุกวันที่ 15 ของเดือน

8 ขั้นตอนการดำเนินการ  การย้ายต่างสำนัก / กอง ( อยู่ในอำนาจกรมฯ )  ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่จะ ย้ายให้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ ก. พ. กำหนด  ส่งเรื่องให้กลุ่มพัฒนาระบบงานและ อัตรากำลัง สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ เพื่อตรวจสอบ และสงวนตำแหน่ง  ส่งเรื่องให้ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและ ค่าจ้าง กองการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบอัตราเงินเดือนของ ตำแหน่งว่าง

9 ขั้นตอนการดำเนินการ  การย้ายต่างสำนัก / กอง ( อยู่ในอำนาจกรมฯ )  ส่งเรื่องคืน ฝ่ายสรรหาฯ เพื่อ ตรวจสอบประวัติของข้าราชการ ที่จะย้าย ดังนี้ 1) ชื่อ – สกุล 2) เลขประจำตัวประชาชน 3) ชื่อตำแหน่ง 4) ตำแหน่งเลขที่ 5) สังกัด 6) อัตราเงินเดือน

10 ขั้นตอนการดำเนินการ  การย้ายต่างสำนัก / กอง ( อยู่ในอำนาจกรมฯ )  จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบรอง อธิบดี ในสายงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานนั้น ๆ  ขอความเห็นชอบอธิบดี  จัดทำคำสั่งเสนออธิบดี ลงนามทุก วันที่ 15 ของเดือน

11 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่จะ ย้ายให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก. พ. กำหนด 2. ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอเรื่องไปยังกลุ่ม อัตรากำลังและระบบงาน สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงาน บุคคล ตรวจสอบและ สงวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และเสนอเรื่อง ไปยังฝ่ายควบคุมเงินเดือน และค่าจ้าง กองการเงินและบัญชี เพื่อ ตรวจสอบอัตราเงินเดือนของ ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง การย้ายภายใน สำนัก / กอง การย้ายภายใน สำนัก / กอง ขั้นตอนการดำเนินการ

12 3. เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การย้ายของสำนัก / กอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการย้าย 4. ดำเนินการจัดทำคำสั่ง เสนอผู้อำนวยการ สำนัก / ผู้อำนวยการกอง ลงนาม การย้ายภายใน สำนัก / กอง การย้ายภายใน สำนัก / กอง ขั้นตอนการดำเนินการ 5. ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 9 ชุด ให้สำนัก พัฒนาโครงสร้างและระบบ บริหารงานบุคคล ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ วันที่ออกคำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt การย้ายข้าราชการไปดำรง ตำแหน่งในระดับ 1- 3 สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2-4 สำหรับ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 หรือ ระดับ 3 - 5 สำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google