งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

2 1. ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ( กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง ) 1. แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยา เสพติด 2. แผนการแก้ไข ปัญหาผู้เสพ ผู้ติด (Demand) 3. แผนป้องกันยาเสพติด (Potential Demand) 4. แผนปราบปราม ยาเสพติด (Supply) 5. แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ 6. แผนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 7. แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ 7 แผน 1. ปรับปรุงข้อมูล การข่าวให้ถูกต้อง ทันสมัย 2. ปรับบทบาทพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 4. ปรับทัศนคติของสังคม ชุมชน ให้มีส่วนร่วม แก้ไขปัญหายาเสพติด 4 ปรับ

3 1. หลักการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักเมตตา ความ รักในเพื่อนมนุษย์ 2. ยึดหลักนิติธรรม ใช้ การบำบัด ป้องกันควบคู่การปราบปราม 3. หลักแก้ไขโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) 3 หลัก 1. เร่งดำเนินการในด้านข้อมูล ปัญหา 2. เร่งลดจำนวนผู้เสพยาจากหมู่บ้าน ชุมชน 3. เร่งแสวงความร่วมมือกับต่างประเทศ 4. เร่งปราบปรามผู้ค้า ลดความเดือดร้อนของ ประชาชน จากปัญหา ยาเสพติด 5. เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 6. เร่งสร้างหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง โดย น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อ 11 สิงหาคม 2554 เรื่องโครงการกองทุนแม่ของ แผ่นดิน 6 เร่ง

4 อำเภอฝาง บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ต. โป่ง น้ำร้อน 23 ก. ย. 54 2. พื้นที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก จ. เชียงใหม่ บ้านก๋ายน้อย หมู่ ที่ 1 ต. เมืองก๋าย 28 ก. ย. 54 อำเภอแม่ แตง เทศบาลนคร เชียงใหม่เทศบาล ตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลฟ้า ฮ่าม เทศบาล ตำบลหนองหอย 28 ก. ย. 54 อำเภอเมือง หมู่ 1-12 ต. แม่ แฝก / 1- 14 ต. แม่แฝก ใหม่ 28 ก. ย. 54 อำเภอสัน ทราย

5 การให้ความช่วยเหลือ เฉพาะหน้า

6

7

8 การจัดตั้งศูนย์ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ จ. เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ สนธิกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล สนธิกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลรับสิ่งของบริจาค

9 วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ


ดาวน์โหลด ppt วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google