งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมผลการตรวจสอบพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมผลการตรวจสอบพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมผลการตรวจสอบพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาล
1. ด้านการเงิน 1.1 ลูกหนี้เงินยืมค้างเกินกำหนด 1.2 จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารไม่ครบ 1.3 เบิกค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ฯ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5 ไม่ถูกต้อง

2 ภาพรวมผลการตรวจสอบพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาล
2. ด้านพัสดุ 2.1 การควบคุมการใช้รถยนต์ราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ 2.2 การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ระยะเวลาไม่ทันตามกำหนด

3 ภาพรวมผลการตรวจสอบพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาล
3. ด้านการควบคุมภายใน 3.1 ไม่รายงานผลการควบคุมภายในตาม ระเบียบ คตง. ข้อ 6 ตามที่จังหวัดเพชรบุรี กำหนดให้ รอบ 6 เดือน และ 1 ปี

4 ภาพรวมผลการตรวจสอบพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
1. ด้านการเงิน - ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องด้าน การเงินและบัญชี 2. ด้านพัสดุ - หน่วยงานยังขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไม่ครบถ้วน 3. ด้านการควบคุมภายใน - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการประเมิน การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.

5 สรุปผลการการตรวจสอบภายใน สสอ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
สรุปผลการการตรวจสอบภายใน สสอ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ลำดับ กิจกรรม สสอ.เมือง สสอ. เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง บ้านลาด สสอ.ชะอำ ท่ายาง แก่งกระจาน บ้านแหลม รายงานเงินคงเหลือ 407 / ทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียนคุมเบิกค่าการศึกษาบุตร กระทบยอดเงินฝากธนาคาร สรุปรับ-จ่ายรายเดือน สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการลงรายละเอียดครบ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือ ที่ราชพัสดุ ๑๐ ระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๑๑ แบบฟอร์มขอรับ พ.ต.ส. 9 5 3 10 7 8 4


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมผลการตรวจสอบพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google