งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมผลการตรวจสอบพบ จุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาล 1. ด้านการเงิน 1.1 ลูกหนี้เงินยืมค้างเกิน กำหนด 1.2 จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงิน ฝากธนาคารไม่ครบ 1.3 เบิกค่าตอบแทนตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมผลการตรวจสอบพบ จุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาล 1. ด้านการเงิน 1.1 ลูกหนี้เงินยืมค้างเกิน กำหนด 1.2 จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงิน ฝากธนาคารไม่ครบ 1.3 เบิกค่าตอบแทนตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมผลการตรวจสอบพบ จุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาล 1. ด้านการเงิน 1.1 ลูกหนี้เงินยืมค้างเกิน กำหนด 1.2 จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงิน ฝากธนาคารไม่ครบ 1.3 เบิกค่าตอบแทนตาม หลักเกณฑ์ฯ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5 ไม่ถูกต้อง กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5 ไม่ถูกต้อง

2 2. ด้านพัสดุ 2.1 การควบคุมการใช้ รถยนต์ราชการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ 2.2 การรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ระยะเวลาไม่ทันตาม กำหนด ระยะเวลาไม่ทันตาม กำหนด ภาพรวมผลการตรวจสอบพบ จุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาล

3 3. ด้านการควบคุมภายใน 3.1 ไม่รายงานผลการควบคุม ภายในตาม ระเบียบ คตง. ข้อ 6 ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ระเบียบ คตง. ข้อ 6 ตามที่จังหวัดเพชรบุรี กำหนดให้ รอบ 6 เดือน และ 1 ปี กำหนดให้ รอบ 6 เดือน และ 1 ปี ภาพรวมผลการตรวจสอบพบ จุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาล

4 ภาพรวมผลการตรวจสอบพบ จุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล 1. ด้านการเงิน - ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้าน - ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้าน การเงินและบัญชี การเงินและบัญชี 2. ด้านพัสดุ - หน่วยงานยังขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ไม่ครบถ้วน 3. ด้านการควบคุมภายใน - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการ ประเมิน การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.

5 สรุปผลการการตรวจสอบภายใน สสอ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ลำดับกิจกรรม สสอ. เมือง สสอ. เขา ย้อย สสอ. หนองหญ้า ปล้อง สสอ. บ้าน ลาด สสอ. ชะอำ สสอ. ท่า ยาง สสอ. แก่ง กระจาน สสอ. บ้าน แหลม ๑รายงานเงินคงเหลือ 407 / ‐ ‐ / / / ‐ / ๒ทะเบียนคุมเช็ค / / / / / / / / ๓ ทะเบียนคุมเบิกค่าการศึกษา บุตร ‐ ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐ ‐ ๔กระทบยอดเงินฝากธนาคาร / ‐ ‐ / ‐ / ‐ ‐ ๕สรุปรับ - จ่ายรายเดือน / ‐ ‐ / ‐ ‐ ‐ ‐ ๖ สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายใน ราชการลงรายละเอียดครบ / / / / / / / / ๗ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ / / ‐ / / / / / ๘ทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือ / / ‐ / / / / / ๙ที่ราชพัสดุ / ‐ ‐ / / / ‐ / ๑๐ ระเบียบการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง / / / / / / ‐ / ๑๑แบบฟอร์มขอรับ พ. ต. ส. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 953107847


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมผลการตรวจสอบพบ จุดอ่อนที่ต้องควบคุม ของโรงพยาบาล 1. ด้านการเงิน 1.1 ลูกหนี้เงินยืมค้างเกิน กำหนด 1.2 จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงิน ฝากธนาคารไม่ครบ 1.3 เบิกค่าตอบแทนตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google