งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบ มหาวิทยาลัยสงขลานค รินทร์ ว่าด้วย เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบ มหาวิทยาลัยสงขลานค รินทร์ ว่าด้วย เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระเบียบ มหาวิทยาลัยสงขลานค รินทร์ ว่าด้วย เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

4 เงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์ มหาวิทยาลั ยอธิการบดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์ เงินหรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

5 หน่วยงาน วิทยาเขต ส่วนราชการ รวมถึง หน่วยงานหรือโครงการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6 เงินจากการให้ใช้ทรัพย์สิน การให้เช่า และการดำเนินกิจการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าบำรุง ตลอดจนค่าปรับต่าง ๆ เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาคให้ รายได้อื่น ๆ เช่น ดอกผลของเงินรับฝาก เงินที่มหาวิทยาลัยและ หน่วยงานได้จาก

7 ให้หน่วยงานเสนอ งบประมาณการรายรับและ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อ อธิการบดี ตามแบบ วิธีการ และภายในเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ให้หน่วยงานเสนอ งบประมาณการรายรับและ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อ อธิการบดี ตามแบบ วิธีการ และภายในเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

8 รายรับ หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียม การศึกษา เงิน ผลประโยชน์ เงินรับฝาก ทุนการศึกษา เงินบริจาค รายได้อื่น ๆ รายจ่ายประจำ เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า สาธารณูปโภค เป็นต้น รายจ่ายลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง เป็น ต้น รายจ่าย หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย

9 การรับเงินรายได้ ให้ปฏิบัติดังนี้ การรับเงินและการเบิกเงินจากกองคลัง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของการเงิน แต่ ละวิทยาเขต ให้เจ้าหน้าที่การเงินของ หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ การรับเงินทุกรายการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่หน่วยงาน กำหนด มีเลขที่และเล่มที่เรียงลำดับไว้ทุก ฉบับ โดยมอบต้นฉบับให้ผู้จ่ายเงินและมี สำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน

10 ให้หน่วยงานเก็บรักษาเงินสดไว้ สำรองจ่าย ณ ที่ทำการได้ ภายใน วงเงินไม่เกิน สองหมื่นบาท นอกนั้นให้ นำฝากธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเก็บรักษาเงินของหน่วยงาน ให้มี กรรมการเก็บรักษาเงินอย่างน้อยสาม คน โดยมีวาระคราวละไม่เกิน 2 ปี เป็นผู้ตรวจสอบตัวเงิน ให้ตรงกับ “ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ” ทุกสิ้น วันทำการและลงนามเก็บไว้เป็น หลักฐานอย่างน้อยสองคน

11 การ จ่ายเงิน การ จ่ายเงิน ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ดังนี้ การซื้อทรัพย์สินและการจ้างทำ ของ ดำเนินการได้ตามเห็นสมควร โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ พัสดุของมหาวิทยาลัย

12 การจ้างลูกจ้างหรือพนักงาน จ่ายเงิน ค่าตอบแทน เงินสมนาคุณ เงินรางวัล การจ่ายเงินเลี้ยงรับรอง และการ จ่ายเงินอื่นใด หากไม่มีระเบียบ มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ให้อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดอัตรา การจ่ายเงินประเภทนั้นๆ และรายงาน ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ การจ่ายเงินยืมและการรับคืนเงินยืม จะกระทำได้เฉพาะกรณีที่ผู้ยืมได้ทำ สัญญาการยืมเงิน โดยให้เป็นไปตาม ระเบียบและวิธีการที่มหาวิทยาลัย กำหนด

13 การปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชี วิธีการจ่ายเงิน วิธีปฏิบัติอื่นใด และหลักฐานการรับ จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง ราชการ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่าง อื่น และให้รวบรวมหลักฐานการรับจ่าย ให้ตรวจสอบได้ทุกขณะ เพื่อเป็นการหาผลประโยชน์เพิ่มเติม ให้แก่มหาวิทยาลัย อธิการบดีอาจนำเงิน ไปลงทุนในของเขต เช่น ซื้อพันธบัตร รัฐบาล หุ้นกู้ ฝากธนาคารหรือสหกรณ์ และลงทุนในกิจการอื่นใด โดยได้รับ อนุญาตจากสภามหาวิทยาลัย

14 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน การรับจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายเดือน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป

15 ให้กองคลังจัดทำรายงานสรุปการรับ จ่ายเงิน ทุกสิ้นงวดตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดี ภายใน 30 วัน และเสนอสภา มหาวิทยาลัยเป็นรายปีภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ มหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ ตรวจสอบภายในของส่วนราชการใน การตรวจสอบบัญชีเงินรายได้และ พัสดุหรือทรัพย์สิน ซึ่งจัดหามาด้วย เงินรายได้ของแต่ละหน่วยงาน

16 บรรดาหลักเกณฑ์ หรือ วิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้แล้ว ก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ ดำเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้ อยู่เดิมจนกว่าจะสามารถ ดำเนินการตามระเบียบนี้ได้ บรรดาหลักเกณฑ์ หรือ วิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้แล้ว ก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ ดำเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้ อยู่เดิมจนกว่าจะสามารถ ดำเนินการตามระเบียบนี้ได้ บทเฉพาะ กาล บทเฉพาะ กาล ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล นายกสภา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

17 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบ มหาวิทยาลัยสงขลานค รินทร์ ว่าด้วย เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google