งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข e-Office การบริหารสำนักงาน สมัยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข e-Office การบริหารสำนักงาน สมัยใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข PRACHYANUNN@KMUTNB.AC.TH HTTP://WWW.PRACHYANUN.COM e-Office การบริหารสำนักงาน สมัยใหม่

2 Which one ?

3 e-Office สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) คือ การใช้เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อ ปฎิบัติงานทั่วไป งานประจำวัน อย่างเช่น การจัดการเอกสาร จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ การเก็บรักษาและแก้ไข กลุ่มข้อความ กลุ่มรูปภาพ งานทาง บัญชี และ อื่น ๆ สำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยังรวมถึงระบบ เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมที่ สามารถใช้ประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย

4 e-Government รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐ สมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน การ บริการด้านข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมาก ขึ้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเครื่องมือที่ สำคัญในการเข้าถึงบริการของรัฐ

5 Information Center

6 e-Portfolio e-portfolio เป็นระบบการบันทึกผล การปฏิบัติงานของบุคคลากร ตาม PD (Position Description) หรือ ตามแผนปฏิบัติการ ของรายบุคคล หรือของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้ ฝ่ายที่มีหน้าที่ดูแล สามารถกำกับ ติดตามความหน้าของการปฏิบัติงาน ได้ รวมทั้งยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติ สามารถบันทึกการปฏิบัติงานเป็น ระยะๆ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อ หน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง

7 e-Training

8 e-Learning

9 e-Document

10 e-Document สำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย สารสนเทศ

11 e-Petition การรับข้อร้องเรียนแบบ อิเล็กทรอนิกส์ อี - พะทิชชั่น (E-Petition) คือ การ รับข้อร้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายถึง การรับข้อร้องเรียนโดย อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ อินเทอร์เน็ตในการจัดส่งและเก็บ ข้อมูลของการร้องเรียนหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและ เงื่อนไขในการร้องเรียนที่ชัดเจน สำหรับแก้ไขปัญหาและจัดการข้อ ร้องเรียนให้บรรเทาลง

12 e-Petition ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการ สูงสุด

13 e-Procurement การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ

14 e-Shopping ภาครัฐ

15 e-Auction

16 GFMIS : Government Fiscal Management Information System

17 e-Office ระบบจัดซื้อทั้งระบบ (1) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e- Government Procurement: e-GP) การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มีมูลค่าไม่สูงมาก ให้ใช้วิธี e-Shopping การจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าการดำเนินงานสูง ให้ใช้วิธี e-Auction การรวบรวมรายละเอียดของสินค้าและบริการ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง e-Catalog

18 e-Office ระบบจัดซื้อทั้งระบบ (2) การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธี สอบราคาหรือวิธีตกลงราคา E-RFP (Request for Proposal)/ E- RFQ(Request for Quotation) http://www.gprocurement.go.th/ ระบบการจัดการโอนเงินภาครัฐ GFMIS : Government Fiscal Management Information System http://gfmisreport.mygfmis.com

19 แนวคิดสำนักงานในยุค ต่อไป Web Service Enterprise Resource Planning : ERP Customer Relationship Management : CRM Supply Chain Management : SCM Service Oriented Architecture : SOA Virtual Environment Virtual Office

20 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ERP เป็น Software ที่ใช้ในการ Manage ได้ทั้ง องค์กร โดยที่มี common Database เก็บข้อมูล ทุกอย่างไว้ที่เดียวกัน เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน ของข้อมูล ทำให้มีประสิทธิภาพ มีการ Share ข้อมูลสูงสุด โดยแต่ละส่วนสามารถดึงข้อมูล ส่วนกลางที่ตัวเองสนใจมาวิเคราะห์ได้ และ สามารถที่จะ Integrate ได้หมดไม่ว่าจะเป็น Marketing Manufacturing Accounting และ Staffing Enterprise Resource Planning : ERP

21 ERP

22 Customer Relationship Management : CRM

23 CRM

24 ERP&CRM

25 ระบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ ที่มุ่งให้โปรแกรมต่าง ๆ สามารถ ที่จะทำงานร่วมกันได้โดยไม่ ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม ไม่ขึ้นกับ ภาษาคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Service-Oriented Architecture : SOA

26 SOA

27 Supply Chain Management : SCM

28 Virtual Environment

29 Virtual Office

30 สรุปการบริหารสำนักงาน สมัยใหม่ Teleworking e-Portfolio e-Training e-Learning e-Document e-Petition Web Service ERP, CRM, SCM, SOA e-Office e-Procurement e-Auction e-Shopping GFMIS

31 คำถาม e-Government Management Information System e-Office e-Commerce Virtual Environment

32 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข e-Office การบริหารสำนักงาน สมัยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google