งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

e-Office การบริหารสำนักงานสมัยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "e-Office การบริหารสำนักงานสมัยใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e-Office การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 Which one ?

3 e-Office สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) คือ การใช้เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อปฎิบัติงานทั่วไป งานประจำวัน อย่างเช่น การจัดการเอกสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บรักษาและแก้ไขกลุ่มข้อความ กลุ่มรูปภาพ งานทางบัญชี และ อื่น ๆ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ยังรวมถึงระบบ เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมที่สามารถใช้ประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย

4 e-Government รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

5 Information Center

6 e-Portfolio e-portfolio เป็นระบบการบันทึกผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร ตาม PD (Position Description) หรือตามแผนปฏิบัติการ ของรายบุคคลหรือของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายที่มีหน้าที่ดูแล สามารถกำกับ ติดตามความหน้าของการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถบันทึกการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง

7 e-Training

8 e-Learning

9 e-Document

10 e-Document สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ

11 e-Petition การรับข้อร้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

12 e-Petition ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด

13 e-Procurement การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

14 e-Shopping ภาครัฐ

15 e-Auction

16 GFMIS : Government Fiscal Management Information System

17 e-Office ระบบจัดซื้อทั้งระบบ (1)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มีมูลค่าไม่สูงมาก ให้ใช้วิธี e-Shopping การจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าการดำเนินงานสูง ให้ใช้วิธี e-Auction การรวบรวมรายละเอียดของสินค้าและบริการซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง e-Catalog

18 e-Office ระบบจัดซื้อทั้งระบบ (2)
การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีสอบราคาหรือวิธีตกลงราคา E-RFP (Request for Proposal)/ E-RFQ(Request for Quotation) ระบบการจัดการโอนเงินภาครัฐ GFMIS : Government Fiscal Management Information System

19 แนวคิดสำนักงานในยุคต่อไป
Web Service Enterprise Resource Planning : ERP Customer Relationship Management : CRM Supply Chain Management : SCM Service Oriented Architecture : SOA Virtual Environment Virtual Office

20 Enterprise Resource Planning : ERP
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ERP เป็น Software ที่ใช้ในการ Manage ได้ทั้งองค์กร โดยที่มี common Database เก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ที่เดียวกัน เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูล ทำให้มีประสิทธิภาพ มีการ Share ข้อมูลสูงสุด โดยแต่ละส่วนสามารถดึงข้อมูลส่วนกลางที่ตัวเองสนใจมาวิเคราะห์ได้ และ สามารถที่จะ Integrate ได้หมดไม่ว่าจะเป็น Marketing Manufacturing Accounting และ Staffing

21 ERP

22 Customer Relationship Management : CRM

23 CRM

24 ERP&CRM

25 Service-Oriented Architecture : SOA
ระบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ที่มุ่งให้โปรแกรมต่าง ๆ สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม ไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

26 SOA

27 Supply Chain Management : SCM

28 Virtual Environment

29 Virtual Office

30 สรุปการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
Teleworking e-Portfolio e-Training e-Learning e-Document e-Petition Web Service ERP , CRM , SCM , SOA e-Office e-Procurement e-Auction e-Shopping GFMIS

31 คำถาม e-Government Management Information System e-Office e-Commerce
Virtual Environment

32 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt e-Office การบริหารสำนักงานสมัยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google