งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบังคับใช้กฎหมาย บุหรี่ - สุรา ปี 2552. การดำเนินงานของ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี 1. การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบังคับใช้กฎหมาย บุหรี่ - สุรา ปี 2552. การดำเนินงานของ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี 1. การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบังคับใช้กฎหมาย บุหรี่ - สุรา ปี 2552

2 การดำเนินงานของ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี 1. การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ 2. การประชุมคณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน ครั้งที่ 1 โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็น ประธาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เป็น เลขานุการ 3. การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ สอ./ สสอ. และรพ. แห่ง ละ 1 คน พร้อม แกนนำ อสม. เมื่อ 19 ก. พ.52 4. การจัดตั้งทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอทุกแห่ง และฝึกตรวจ 20 ก. พ.52

3 การดำเนินงานต่อเนื่องระดับพื้นที่ทุกตำบลต้อง ถือปฏิบัติเพราะกฎหมายบังคับใช้และออก จากการกระทรวงสาธารณสุข 1. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการที่ เกี่ยวข้องกับ กฎหมายบุหรี่ - สุรา ทั้ง 3 ฉบับ 2. ดำเนินการตรวจแนะนำร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ - สุรา ให้มีความครอบคลุม อย่างน้อยร้อยละ 80 ( พ. ร. บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, พ. ร. บ. แอลกอฮอล์ ) 3. สถานที่ต่อไปนี้ ตรวจแนะนำ ร้อยละ 100 วัด / โบสถ์คริต / มัสยิส ( พ. ร. บ. แอลกอฮอล์ ) โรงเรียน ( พ. ร. บ. แอลกอฮอล์, พ. ร. บ. คุ้มครองผู้ ไม่สูบบุหรี่ ) สถานที่ราชการในเขต ( พ. ร. บ. แอลกอฮอล์, พ. ร. บ. คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ )

4 สถานที่ต่อไปนี้ ตรวจแนะนำ ร้อยละ 100 ( ต่อ ) ร้านจำหน่ายอาหารติดแอร์ ( พ. ร. บ. คุ้มครอง ผู้ไม่สูบบุหรี่ ) ร้านขายสินค้าติดแอร์ ( พ. ร. บ. คุ้มครองผู้ไม่ สูบบุหรี่ ) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ( 3 พ. ร. บ.) ทีมปฏิบัติงาน ทีมอำเภอ : เป็นพี่เลี้ยง / ที่ปรึกษา ให้ ตำบล ทีมจังหวัด : เป็นทีมตรวจสุ่มประเมิน ทีม สคร.4 ราชบุรี : สุ่มประเมิน ทีมกรมโรคติดต่อ : สุ่มประเมินร่วมกับ ภาคเอกชน ของ สสส. พิเศษช่วงเทศกาล


ดาวน์โหลด ppt การบังคับใช้กฎหมาย บุหรี่ - สุรา ปี 2552. การดำเนินงานของ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี 1. การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google