งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน EMS 2551 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน EMS 2551 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน EMS 2551 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ

2 อำเภออปท. ทั้งหมด ( แห่ง ) ผ่านการ อบรม FR ปี 48 - 50 ( แห่ง ) ออกเหตุ ( แห่ง ) ณ 20 ม. ค. 51 ออกติดตาม พบ ผู้บริหาร ของ อปท. ณ 20 ม. ค. 51 1. เมือง 2282 9 2. เขาย้อย 81- 2 3. บ้านลาด 155- 12 4. บ้าน แหลม 1141 5. ท่ายาง 1341 6. ชะอำ 72- 7 7. แก่ง กระจาน 621 6 8. หนอง หญ้าปล้อง 311 3 รวมจังหวัด 85276 65 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

3 อำเภอเป้าหมาย การออก เหตุ ( ครั้ง ) ผลงาน 4 เดือน ตค 50 – มค 51 ALS : 20 ( ครั้ง ) BLS : 30 ( ครั้ง ) FR : 50 ( ครั้ง ) 1. เมือง 1,723699316268 115 2. เขาย้อย 137685018 0 3. บ้านลาด 157755124 0 4. บ้าน แหลม 107553618 1 5. ท่ายาง 311463411 1 6. ชะอำ 24212210418 0 7. แก่ง กระจาน 1411638 5 8. หนอง หญ้าปล้อง 1283526268 1 รวมจังหวัด 2,9461,116620746 123 เป้าหมายการออกเหตุ ALS : BLS : FR = 20 : 30 : 50 = (2,946 ครั้ง )

4 สถานการณ์ปัจจุบัน 1 อปท. ที่ผ่านการอบรม ปี 50 เริ่มออกเหตุแต่ยังมี ผลงานการออกเหตุน้อย 2 ตรวจเยี่ยม อปท. เป้าหมาย เพื่อประสานให้ทีม ( สสจ.+ รพ.+ สสอ.) เข้าพบนายกฯ + ปลัด แต่ละ อปท. ทำความเข้าใจเรื่อง EMS จำนวน 65 แห่ง 3 อปท. เสนอขออนุโลม ใช้รถที่มีอยู่ก่อนออกเหตุ เพื่อสร้างผลงาน และเสนอเข้าสภาฯ เพื่อ พิจารณาถึงความจำเป็นต้องมีรถกระบะตาม มาตรฐาน 4 ผลงาน FR ปี 50 มี 120 ครั้ง (12 เดือน ) ปี 51 มี 123 ครั้ง (4 เดือน )

5 การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 1. ทำแผนการตรวจเยี่ยม อปท. เป้าหมาย ( ต่อ ) เพื่อประสานให้ทีม ( สสจ.+ รพ.+ สสอ.) เข้าพบ ผู้บริหารของแต่ละ อปท. ทำความเข้าใจเรื่อง EMS ใน อปท. ที่ยังไม่เข้าพบ และติดตาม อปท. เดิมเพื่อดูความก้าวหน้าในการจัดบุคลากรเข้า อบรมเพิ่มในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 51 และมีการ เตรียมพร้อมเรื่อง รถ เครื่องมือสื่อสาร จัดระบบ การทำงานของทีม

6 การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 2. ติดตามและประสานการดำเนินงานเพื่อให้ อปท. มีการจัดบริการ EMS 3. เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม มีการทำแผนงบปี 52 ของ อปท. ให้พื้นที่ติดตามและเสนอบรรจุ แผนการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายสำหรับการ ( จัดซื้อรถ น้ำมัน เบี้ยเลี้ยง อุปกรณ์สื่อสาร ) 4. อปท. ที่มีการดำเนินงานรับ Pt. ให้มีการรายงาน ผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเพชรบุรี ผ่านเครือข่าย 1669 และส่งรายงานตาม แบบฟอร์มที่กำหนด 5. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบวิธีการใช้ บริการ 1669


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน EMS 2551 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google