งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ผลการดำเนินงาน EMS 2551 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
อำเภอ อปท.ทั้งหมด (แห่ง) ผ่านการอบรม FR ปี ออกเหตุ ณ 20 ม.ค. 51 ออกติดตามพบ ผู้บริหารของ อปท. ณ 20 ม.ค. 51 1.เมือง 22 8 2 9 2.เขาย้อย 1 - 3.บ้านลาด 15 5 12 4.บ้านแหลม 11 4 5.ท่ายาง 13 6.ชะอำ 7 7.แก่งกระจาน 6 8.หนองหญ้าปล้อง 3 รวมจังหวัด 85 27 65

3 เป้าหมายการออกเหตุ ALS : BLS : FR = 20 : 30 : 50 = (2,946 ครั้ง)
อำเภอ เป้าหมาย การออกเหตุ (ครั้ง) ผลงาน 4 เดือน ตค 50 – มค 51 ALS : 20 BLS : 30 FR : 50 1.เมือง 1,723 699 316 268 115 2.เขาย้อย 137 68 50 18 3.บ้านลาด 157 75 51 24 4.บ้านแหลม 107 55 36 1 5.ท่ายาง 311 46 34 11 6.ชะอำ 242 122 104 7.แก่งกระจาน 141 16 3 8 5 8.หนองหญ้าปล้อง 128 35 26 รวมจังหวัด 2,946 1,116 620 746 123

4 สถานการณ์ปัจจุบัน 1 อปท.ที่ผ่านการอบรม ปี 50 เริ่มออกเหตุแต่ยังมีผลงานการออกเหตุน้อย 2 ตรวจเยี่ยม อปท.เป้าหมาย เพื่อประสานให้ทีม(สสจ.+รพ.+สสอ.)เข้าพบนายกฯ+ปลัด แต่ละ อปท. ทำความเข้าใจเรื่อง EMS จำนวน 65 แห่ง 3 อปท.เสนอขออนุโลม ใช้รถที่มีอยู่ก่อนออกเหตุเพื่อสร้างผลงาน และเสนอเข้าสภาฯ เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นต้องมีรถกระบะตามมาตรฐาน 4 ผลงาน FR ปี 50 มี 120 ครั้ง(12 เดือน) ปี 51 มี 123 ครั้ง(4 เดือน)

5 การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
1.ทำแผนการตรวจเยี่ยม อปท.เป้าหมาย(ต่อ) เพื่อประสานให้ทีม(สสจ.+รพ.+สสอ.)เข้าพบผู้บริหารของแต่ละ อปท. ทำความเข้าใจเรื่อง EMS ใน อปท.ที่ยังไม่เข้าพบ และติดตาม อปท.เดิมเพื่อดูความก้าวหน้าในการจัดบุคลากรเข้าอบรมเพิ่มในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม และมีการเตรียมพร้อมเรื่อง รถ เครื่องมือสื่อสาร จัดระบบการทำงานของทีม

6 การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
2.ติดตามและประสานการดำเนินงานเพื่อให้ อปท.มีการจัดบริการ EMS 3. เดือนกุมภาพันธ์ –มีนาคม มีการทำแผนงบปี 52 ของ อปท.ให้พื้นที่ติดตามและเสนอบรรจุแผนการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายสำหรับการ(จัดซื้อรถ น้ำมัน เบี้ยเลี้ยง อุปกรณ์สื่อสาร) 4.อปท.ที่มีการดำเนินงานรับ Pt. ให้มีการรายงานผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเพชรบุรีผ่านเครือข่าย 1669 และส่งรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด 5.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบวิธีการใช้บริการ 1669


ดาวน์โหลด ppt งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google