งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ เครือข่าย รพ. สต. ของจังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ เครือข่าย รพ. สต. ของจังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ เครือข่าย รพ. สต. ของจังหวัดเพชรบุรี

2 เกณฑ์การจัดการ เครือข่าย รพสต. 1 เครือข่าย มี รพ. สต. 2 แห่งขึ้น ไป 1 เครือข่าย มี ประชากร 8,000 คน ขึ้นไป อยู่ในอำเภอเดียวกัน พื้นที่ห่างไกล พิจารณาตาม ความเหมาะสม

3 การจัดเครือข่าย รพ. สต. เมืองเพชรบุรี 9 เครือข่าย (23 รพ. สต ) เขาย้อย 3 เครือข่าย (12 รพ. สต ) หนองหญ้าปล้อง 2 เครือข่าย (8 รพ. สต ) ชะอำ 4 เครือข่าย (13 รพ. สต )

4 การจัดเครือข่าย รพ. สต. ( ต่อ ) ท่ายาง 6 เครือข่าย (19 รพ. สต ) บ้านแหลม 5 เครือข่าย (13 รพ. สต /1 ศท.) แก่งกระจาน 3 เครือข่าย (9 รพ. สต ) รวม 32 เครือข่าย

5 แนวทางการบริหาร จัดการเครือข่าย คน ( บุคลากร ) เงิน ( งบประมาณ ) ของ ( วัสดุอุปกรณ์ ) การบริการ

6 คน ใช้บุคลากรร่วมกัน / ทีมสหวิชาชีพ มี Career Parth ให้กับหัวหน้า เครือข่าย หัวหน้าฯ เป็น ผช. สสอ. ด้าน วิชาการ บุคลากรในสายวิชาชีพช่วยเหลือ กันในเครือข่าย

7 คน ( ต่อ ) คณะกรรมการพัฒนา รพ. สต. วางแผนพัฒนา ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาร้องเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ. รพ. สต. ร่วมกับ สสอ.

8 เงิน ( งบประมาณ ) ลดค่าใช้จ่ายเรื่องทรัพยากร ที่ซ้ำซ้อน ใช้งบประมาณร่วมกันใน เครือข่าย ค่าอยู่เวร งานส่งเสริมป้องกัน มีเงินลงทุนมากขึ้น เป็นกลุ่ม ก้อน สามารถแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ได้

9 ของ ( วัสดุ อุปกรณ์ ) ใช้ของร่วมกันได้ Autocrave Hct บ้านพัก รถ

10 การบริการ บุคลากรในสายวิชาชีพ ช่วยเหลือกัน ในเครือข่ายทั้งเชิงรุกและ เชิงรับ

11 การคัดเลือกหัวหน้า เครือข่าย ผอ. รพ. สต. มีความพร้อมมากที่สุด บุคลากรจำนวนมากกว่า สถานที่มีความพร้อม มีเงินบำรุงมาก มีศักยภาพของทีมงาน

12 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า เครือข่าย บริหารจัดการเรื่อง คน เงิน ของ และการบริการ ควบคุมกำกับติดตามการ บริหารงานของ รพ. สต. ใน เครือข่าย เป็น ผช. สสอ. ด้านวิชาการ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

13


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ เครือข่าย รพ. สต. ของจังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google