งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารตำแหน่ง. สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการ รพ. สต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารตำแหน่ง. สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการ รพ. สต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารตำแหน่ง. สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการ รพ. สต
แนวทางการบริหารตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการ รพ. สต. (หัวหน้าสถานีอนามัยเดิม)

2 สภาพปัญหาในปัจจุบัน สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าสถานีอนามัย
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขอำเภอ จพ.สาธารณสุขอาวุโส หัวหน้าสถานีอนามัย นวก.สาธารณสุขชำนาญการ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน / อาวุโส

3 เจตนารมณ์ ตามโครงสร้างใหม่
เจตนารมณ์ ตามโครงสร้างใหม่ สาธารณสุขอำเภอ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ* ผู้อำนวยการ รพ.สต. * ชำนาญการพิเศษ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาครัฐ โดยขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความขาดแคลนอัตราว่างที่จะนำมายุบรวม

4 แนวทางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม ว.295 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2554
1.อนุญาตให้ใช้ตำแหน่ง สสอ. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) และ ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) ที่ว่างหรือจะว่างต่อจากนี้ไปในครั้งแรก เพื่อคัดเลือกบุคคลจาก จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน ได้ 1ครั้ง เพื่อเป็นช่องทางความก้าวหน้า และเมื่อมีตำแหน่งว่างลงในครั้งถัดไป ให้เปลี่ยนเป็น ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 2.การสรรหาบุคคลตามข้อ 1 ให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี หากไม่สามารถสรรหาได้ ให้ขอ เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 3.ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) ที่ว่าง ให้สรรหาจาก จพ.และ นวก.ก็ได้ หากผู้ได้รับ คัดเลือกมาจาก นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ก็ให้กำหนดตำแหน่งเลขที่ของ นวก.สาธารณสุข ชำนาญการนั้น เป็น ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) ส่วนเลขตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)เดิม ให้กำหนดเป็น จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 4.ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ 9 ธ.ค เป็นต้นไป

5 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554

6 หน่วยงานที่มีผู้ปฏิบัติงานประจำ (ข้าราชการ+พนักงานราชการ) ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่า จะอยู่ในตำแหน่งใด ในอัตราส่วน 100:ผู้พิการ1 คน เศษของ หนึ่งร้อยถ้าเกินห้าสิบคน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน (นับทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี)

7 หน่วยงานใดที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามที่กำหนด
ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคำนวณจาก อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามก.ม.ว่าด้วยการคุ้มครอง แรงงานครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ เป็นเงิน =159 บาท X 365 วัน X จำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน ให้ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติสั่งจ่าย กองทุนส่งเสริมและ พัฒนาชีวิตคนพิการ โดยส่งที่ สำนักงานพัฒนาส่งเสสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภายในวันที่ 31 มกราคม ของแต่ละปี

8 หน่วยงานใดไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงาน
ให้แจ้งความจำนงต่อปลัดกระทรวงแรงงานหรือผู้ว่าราชการ จังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อจัดให้มีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วง ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใด แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการแห่งชาติ พ.ศ.2552


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารตำแหน่ง. สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการ รพ. สต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google