งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหาร ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ และ ผู้อำนวยการ รพ. สต. ( หัวหน้าสถานีอนามัยเดิม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหาร ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ และ ผู้อำนวยการ รพ. สต. ( หัวหน้าสถานีอนามัยเดิม )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหาร ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ และ ผู้อำนวยการ รพ. สต. ( หัวหน้าสถานีอนามัยเดิม )

2 สภาพปัญหาในปัจจุบัน สาธารณสุข อำเภอ หัวหน้า สถานี อนามัย นวก. สาธารณสุขชำนาญ การ / ชำนาญการพิเศษ จพ. สาธารณสุข อาวุโส นวก. สาธารณสุข ชำนาญการ จพ. สาธารณสุข ชำนาญงาน / อาวุโส

3 เจตนารมณ์ ตาม โครงสร้างใหม่ สาธารณสุ ขอำเภอ ผู้อำนวยการ รพ. สต. นวก. สาธารณสุขชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ * * ชำนาญการพิเศษ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาครัฐ โดย ขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความ ขาดแคลนอัตราว่างที่จะนำมายุบรวม

4 แนวทางของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ตาม ว.295 ลงวันที่ 9 ธ. ค. 2554 1. อนุญาตให้ใช้ตำแหน่ง สสอ. ( จพ. สาธารณสุขอาวุโส ) และ ผอ. รพ. สต. ( จพ. สาธารณสุขอาวุโส ) ที่ว่างหรือจะว่างต่อจากนี้ไปในครั้งแรก เพื่อคัดเลือกบุคคล จาก จพ. สาธารณสุขชำนาญงาน ได้ 1 ครั้ง เพื่อเป็นช่องทางความก้าวหน้า และเมื่อมีตำแหน่ง ว่างลงในครั้งถัดไป ให้เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง นวก. สาธารณสุขชำนาญการ 2. การสรรหาบุคคลตามข้อ 1 ให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี หากไม่สามารถสรรหาได้ ให้ขอเปลี่ยนเป็นตำแหน่ง นวก. สาธารณสุขชำนาญการ 3. ผอ. รพ. สต. ( จพ. สาธารณสุขชำนาญงาน ) ที่ว่าง ให้สรรหา จาก จพ. และ นวก. ก็ได้ หากผู้ได้รับคัดเลือกมาจาก นวก. สาธารณสุขชำนาญการ ก็ให้กำหนดตำแหน่งเลขที่ของ นวก. สาธารณสุขชำนาญการนั้น เป็น ผอ. รพ. สต.( นวก. สาธารณสุขชำนาญการ ) ส่วนเลขตำแหน่ง ผอ. รพ. สต. ( จพ. สาธารณสุขชำนาญงาน ) เดิม ให้กำหนดเป็น จพ. สาธารณสุขปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน 4. ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ 9 ธ. ค. 2554 เป็นต้นไป

5 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือ เจ้าของสถานประกอบการและ หน่วยงานของรัฐ จะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ สถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ พ. ศ.2554

6 หน่วยงานที่มีผู้ปฏิบัติงานประจำ ( ข้าราชการ + พนักงานราชการ ) ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคน พิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ ในตำแหน่งใด ในอัตราส่วน 100: ผู้ พิการ 1 คน เศษของหนึ่งร้อยถ้าเกิน ห้าสิบคน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก หนึ่งคน ( นับทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี )

7 หน่วยงานใดที่มิได้รับคนพิการ เข้าทำงานตามที่กำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคำนวณ จาก อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามก. ม. ว่าด้วยการ คุ้มครองแรงงานครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มี หน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ เป็นเงิน = 159 บาท X 365 วัน X จำนวนคนพิการ ที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน ให้ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติ สั่งจ่าย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคน พิการ โดยส่งที่ สำนักงานพัฒนาส่งเส สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภายในวันที่ 31 มกราคม ของแต่ละปี

8 หน่วยงานใดไม่ประสงค์จะรับคน พิการเข้าทำงาน ให้แจ้งความจำนงต่อปลัดกระทรวง แรงงานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ ได้รับมอบหมาย เพื่อจัดให้มีการให้ สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัด จ้างเหมาช่วง ฝึกงาน หรือให้การ ช่วยเหลืออื่นใด แก่คนพิการหรือผู้ดูแล คนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการแห่งชาติ พ. ศ.2552


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหาร ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ และ ผู้อำนวยการ รพ. สต. ( หัวหน้าสถานีอนามัยเดิม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google