งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและปัญหา เทคโนโลยีในประเทศไทย Roles and Problems of Technology in Thailand ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและปัญหา เทคโนโลยีในประเทศไทย Roles and Problems of Technology in Thailand ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและปัญหา เทคโนโลยีในประเทศไทย Roles and Problems of Technology in Thailand ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 บทบาทและเทคโนโลยีใน ประเทศไทย การแข่งขันที่ยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชน / เศรษฐกิจ พอเพียง สังคมการเรียนรู้ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3 เทคโนโลยีหลัก (Core Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี

4 เป้าหมายของการจัดการเทคโนโลยี สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) การแบ่งระบบนวัตกรรมของประเทศ ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีหลัก การรักษาสิ่งแวดล้อม

5 กรอบแนวคิดเทคโนโลยี อาหาร ยานยนต์และชิ้นส่วน ซอฟแวร์ / ไมโครชิป สิ่งทอ ท่องเที่ยว การบริการสุขภาพ ชีวภาพ ชุมชน สังคม

6 กรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี

7 แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

8 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

9 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และ ชิ้นส่วน

10 การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวร์

11 การพัฒนาอุตสาหกรรมไมโครชิป

12 การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

13 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

14 การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้าน สุขภาพ

15 การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ

16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

17 การพัฒนาสังคม

18 หน่วยงานและองค์กรทาง เทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –http://www.most.go.thhttp://www.most.go.th กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร –http://www.mict.go.thhttp://www.mict.go.th

19 หน่วยงานและองค์กรทาง เทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สวทช.) –http://www.nstda.or.thhttp://www.nstda.or.th สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ –http://www.nia.or.thhttp://www.nia.or.th สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ( วว.) –http://www.tistr.or.thhttp://www.tistr.or.th ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –http://www.stkc.go.thhttp://www.stkc.go.th

20 การวิเคราะห์บทบาทและปัญหา เทคโนโลยี PEST Analysis –Political การเมือง –Economic เศรษฐกิจ –Social สังคม –Technological เทคโนโลยี

21 การพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารระบบพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 การเขียนบทความวิชาการ บทนำ การวิเคราะห์ / สังเคราะห์การเมือง การวิเคราะห์ / สังเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ / สังเคราะห์สังคม การวิเคราะห์ / สังเคราะห์เทคโนโลยี การประยุกต์ปรับใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การเสนอแนวทางบทบาทเทคโนโลยีกับการ แก้ปัญหา สรุป รายการอ้างอิง

23 Guest Lecturer Prachyanun Nilsook Ph.D. (Educational Communications and Technology) King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและปัญหา เทคโนโลยีในประเทศไทย Roles and Problems of Technology in Thailand ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google