งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานกับตาราง รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง21102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานกับตาราง รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง21102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานกับตาราง รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง21102
รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน

2 การทำงานกับตาราง การสร้างตารางด้วยการวาด
การสร้างตารางจากคำสั่ง Insert Table การกรอกข้อมูลและเลื่อนเคอร์เซอร์ ในตาราง การเลือกเซล แถว หรือคอลัมน์ในตาราง การรวมเซลและแยกเซล การตกแต่งตารางให้สวยงาม การคำนวณค่าในตาราง การเรียงลำดับข้อมูลในตาราง การแปลงตารางเป็นข้อความ

3 การสร้างตารางโดยการวาด
1 2 3

4 การสร้างตารางจากคำสั่ง Insert Table
1 2 3

5 การกรอกข้อมูลและเลื่อนเคอร์เซอร์ในตาราง
การพิมพ์ข้อความลงในตาราง การพิมพ์และการแก้ไขข้อความในตาราง จะเหมือนกับการพิมพ์เอกสารปกติ แต่มีสิ่งที่ต่างกันดังนี้ การเลื่อนไปยังแต่ละเซล อาจใช้ปุ่ม Shift + Tab เลื่อนไปทางซ้ายทีละเซล ปุ่มลูกศรทั้งสี่ เลื่อนไปตามทิศทางของลูกศรนั้น Tab เลื่อนไปทางขวาทีละเซล หากข้อความในเซลมีความยาวมาก ตารางจะปรับขึ้นบรรทัดใหม่ให้เอง หรือกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ภายในเซลได้เมื่อต้องการ

6 เลือกเซลเซล แถว หรือคอลัมน์ในตาราง
1 2 3 4

7 เลือกเซลเซล แถว หรือคอลัมน์ในตาราง (ต่อ)
1 2 3 4

8 การรวมเซล 1 2 3

9 การแยกเซล 1 2 3 4 5

10 การปรับขนาดของตาราง 1 3 4 2 5 6

11 การคำนวณค่าในตาราง 1 2 3 4

12 การเรียงลำดับข้อมูลในตาราง
1 3 4 5 2 6

13 การแปลงตารางเป็นข้อความ
1 2 3 4 5


ดาวน์โหลด ppt การทำงานกับตาราง รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง21102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google