งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน

2 การทำงานกับตาราง  การสร้างตารางด้วยการวาด  การสร้างตารางจากคำสั่ง Insert Table  การกรอกข้อมูลและเลื่อนเคอร์เซอร์ ใน ตาราง  การเลือกเซล แถว หรือคอลัมน์ในตาราง  การรวมเซลและแยกเซล  การตกแต่งตารางให้สวยงาม  การคำนวณค่าในตาราง  การเรียงลำดับข้อมูลในตาราง  การแปลงตารางเป็นข้อความ

3 การสร้างตารางโดยการวาด 1 2 3

4 การสร้างตารางจากคำสั่ง Insert Table 1 2 3

5 การกรอกข้อมูลและเลื่อน เคอร์เซอร์ในตาราง  การพิมพ์ข้อความลงในตาราง การพิมพ์และการแก้ไขข้อความในตาราง จะ เหมือนกับการพิมพ์เอกสารปกติ แต่มีสิ่งที่ ต่างกันดังนี้  การเลื่อนไปยังแต่ละเซล อาจใช้ปุ่ม Shift + Tab เลื่อนไปทางซ้ายทีละเซล ปุ่มลูกศรทั้งสี่เลื่อนไปตามทิศทางของลูกศรนั้น Tab เลื่อนไปทางขวาทีละเซล หากข้อความในเซลมีความยาวมาก ตารางจะปรับ ขึ้นบรรทัดใหม่ให้เอง หรือกด Enter เพื่อขึ้น บรรทัดใหม่ภายในเซลได้เมื่อต้องการ

6 เลือกเซลเซล แถว หรือคอลัมน์ ในตาราง 1 2 4 3

7 เลือกเซลเซล แถว หรือ คอลัมน์ในตาราง ( ต่อ ) 1 2 3 4

8 การรวมเซล 1 2 3

9 การแยกเซล 1 2 5 4 3

10 การปรับขนาดของตาราง 1 2 5 4 3 6

11 การคำนวณค่าในตาราง 1 2 4 3

12 การเรียงลำดับข้อมูลใน ตาราง 1 2 6 5 4 3

13 การแปลงตารางเป็นข้อความ 1 2 5 4 3


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google