งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างตาราง การสร้างตาราง Click mouse ที่ปุ่ม จะปรากฏช่อง สี่เหลี่ยมแสดง ขนาดตารางให้เลือก Drag mouse เพื่อเลือกจำนวนช่องของ ตาราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างตาราง การสร้างตาราง Click mouse ที่ปุ่ม จะปรากฏช่อง สี่เหลี่ยมแสดง ขนาดตารางให้เลือก Drag mouse เพื่อเลือกจำนวนช่องของ ตาราง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างตาราง การสร้างตาราง Click mouse ที่ปุ่ม จะปรากฏช่อง สี่เหลี่ยมแสดง ขนาดตารางให้เลือก Drag mouse เพื่อเลือกจำนวนช่องของ ตาราง

2 การสร้างตาราง การสร้างตาราง จัดแต่งตารางให้สวยงามด้วย Table Autoformat ทำได้ดังนี้ Click mouse ปุ่ม เพื่อเรียกเครื่องมือ สำหรับการสร้างตาราง จะปรากฏ Table and Borders ทูลบาร์ Click mouse ที่ปุ่ม Click mouse เลือกรูปแบบตารางที่คุณพอใจ ในกรอบ Formats

3 การกรอกข้อมูลในตาราง Click mouse ในช่องที่ต้องการกรอกข้อความ จะปรากฏ ในช่องตารางนั้นๆ กรอกข้อความได้ทันที

4 เลือกแถว เลื่อน Mouse ไปบริเวณต้นแถว ตัวชี้จะ เปลี่ยนเป็นลูกศร แล้ว Click เลือกคอลัมน์ เลื่อน mouse ไปบริเวณต้นคอลัมน์ ตัวชี้จะ เปลี่ยนเป็นลูกศรหัวลง แล้ว Click mouse การเลือกแถวและคอลัมน์

5 การเพิ่มแถวและคอลัมน์ เลือก เพื่อเพิ่มแถว เลือก เพื่อเพิ่มคอลัมน์

6 การปรับขนาดความกว้างของตาราง วิธีการปรับทำได้โดยการ Drag mouse ปรับขนาด โดยเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ เส้นใน แนวตั้ง ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศร 2 หัว แล้วจึง Drag mouse ปรับขนาดตามต้องการ

7 การปรับความสูงของตาราง การปรับความสูงนี้ใช้วิธีเดียวกับการปรับ ขนาดความกว้างคือใช้วิธีการ Drag mouse เช่นเดียวกัน

8 การลบตาราง ลบตารางบางส่วน Click mouse ที่ปุ่ม ตัวชี้จะ เปลี่ยนเป็นรูปยางลบ Drag mouse ทับเส้นที่ต้องการลบ ลบตารางทั้งหมด Click mouse ปุ่มขวาแล้วเลือก Cut หรือ Click mouse ที่ปุ่ม

9 ปรับแต่งตารางให้สวยงาม ปรับแถวและคอลัมน์ให้เท่ากัน Click mouse ปุ่ม สำหรับปรับให้แต่ ละแถวมีความสูง เท่ากัน Click mouse ปุ่ม สำหรับปรับให้แต่ ละคอลัมน์มีความกว้างเท่ากัน

10 กำหนดการจัดวางข้อความในตาราง Click mouse ที่ปุ่มสำหรับวางข้อความ ให้ชิดด้านบน Click mouse ที่ปุ่มสำหรับวางข้อความ ให้อยู่กึ่งกลางบรรทัด Click mouse ที่ปุ่มสำหรับวางข้อความ ให้ชิดด้านล่าง

11 การจัดแนวการวางข้อความใน แนวนอน Click mouse ที่ปุ่ม

12 ใส่สีสันลงในตาราง วิธีการใส่สีพื้นให้กับตาราง Click mouse ที่ลูกศรข้างปุ่ม วิธีการใส่สีเส้นให้กับตาราง Click mouse ที่ปุ่ม

13 กำหนดตำแหน่งตารางในเอกสาร Click Mouse ที่ตาราง เลือกคำสั่ง Table -> Cell Height and Width จะปรากฏ Cell Height and Width Click mouse กำหนดว่าจะให้ตารางชิดซ้าย อยู่ ตรงกลาง หรือชิดขวา ในกรอบ Alignment.

14 การสร้างตารางขนาดใหญ่อย่าง รวดเร็ว เลือกคำสั่ง Table ->Insert Table กำหนดจำนวนช่องของตารางว่าต้องการให้มีกี่ แถวและกี่คอลัมน์โดย กำหนดจำนวนแถวในชื่อ Number of Rows และ กำหนดจำนวนคอลัมน์ในช่อง Number of Columns

15 การเรียงลำดับข้อมูลในตาราง เลือก เพื่อเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เลือก เพื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

16 การหาผลรวม เลือก เพื่อหาผลรวมในตาราง


ดาวน์โหลด ppt การสร้างตาราง การสร้างตาราง Click mouse ที่ปุ่ม จะปรากฏช่อง สี่เหลี่ยมแสดง ขนาดตารางให้เลือก Drag mouse เพื่อเลือกจำนวนช่องของ ตาราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google