งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างตาราง Click mouse ที่ปุ่ม จะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมแสดง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างตาราง Click mouse ที่ปุ่ม จะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมแสดง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างตาราง Click mouse ที่ปุ่ม จะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมแสดง
ขนาดตารางให้เลือก Drag mouse เพื่อเลือกจำนวนช่องของตาราง

2 การสร้างตาราง จัดแต่งตารางให้สวยงามด้วย Table Autoformat ทำได้ดังนี้
Click mouse ปุ่ม เพื่อเรียกเครื่องมือสำหรับการสร้างตาราง จะปรากฏ Table and Borders ทูลบาร์ Click mouse ที่ปุ่ม Click mouse เลือกรูปแบบตารางที่คุณพอใจในกรอบ Formats

3 การกรอกข้อมูลในตาราง
Click mouse ในช่องที่ต้องการกรอกข้อความ จะปรากฏ ในช่องตารางนั้นๆ กรอกข้อความได้ทันที

4 การเลือกแถวและคอลัมน์
เลื่อน Mouse ไปบริเวณต้นแถว ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศร แล้ว Click เลือกคอลัมน์ เลื่อน mouse ไปบริเวณต้นคอลัมน์ ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรหัวลง แล้ว Click mouse

5 การเพิ่มแถวและคอลัมน์
เลือก เพื่อเพิ่มแถว เลือก เพื่อเพิ่มคอลัมน์

6 การปรับขนาดความกว้างของตาราง
วิธีการปรับทำได้โดยการ Drag mouse ปรับขนาด โดยเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ เส้นในแนวตั้ง ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศร 2 หัว แล้วจึง Drag mouse ปรับขนาดตามต้องการ

7 การปรับความสูงของตาราง
การปรับความสูงนี้ใช้วิธีเดียวกับการปรับขนาดความกว้างคือใช้วิธีการ Drag mouse เช่นเดียวกัน

8 การลบตาราง ลบตารางบางส่วน
Click mouse ที่ปุ่ม ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นรูปยางลบ Drag mouse ทับเส้นที่ต้องการลบ ลบตารางทั้งหมด Click mouse ปุ่มขวาแล้วเลือก Cut หรือ Click mouse ที่ปุ่ม

9 ปรับแต่งตารางให้สวยงาม
ปรับแถวและคอลัมน์ให้เท่ากัน Click mouse ปุ่ม สำหรับปรับให้แต่ละแถวมีความสูง เท่ากัน Click mouse ปุ่ม สำหรับปรับให้แต่ละคอลัมน์มีความกว้างเท่ากัน

10 กำหนดการจัดวางข้อความในตาราง
Click mouse ที่ปุ่ม สำหรับวางข้อความให้ชิดด้านบน Click mouse ที่ปุ่ม สำหรับวางข้อความให้อยู่กึ่งกลางบรรทัด Click mouse ที่ปุ่ม สำหรับวางข้อความให้ชิดด้านล่าง

11 การจัดแนวการวางข้อความในแนวนอน
Click mouse ที่ปุ่ม

12 ใส่สีสันลงในตาราง วิธีการใส่สีพื้นให้กับตาราง
Click mouse ที่ลูกศรข้างปุ่ม วิธีการใส่สีเส้นให้กับตาราง Click mouse ที่ปุ่ม

13 กำหนดตำแหน่งตารางในเอกสาร
Click Mouse ที่ตาราง เลือกคำสั่ง Table -> Cell Height and Width จะปรากฏ Cell Height and Width Click mouse กำหนดว่าจะให้ตารางชิดซ้าย อยู่ตรงกลาง หรือชิดขวา ในกรอบ Alignment .

14 การสร้างตารางขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว
เลือกคำสั่ง Table ->Insert Table กำหนดจำนวนช่องของตารางว่าต้องการให้มีกี่แถวและกี่คอลัมน์โดย กำหนดจำนวนแถวในชื่อ Number of Rows และ กำหนดจำนวนคอลัมน์ในช่อง Number of Columns

15 การเรียงลำดับข้อมูลในตาราง
เลือก เพื่อเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เลือก เพื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

16 การหาผลรวม เลือก เพื่อหาผลรวมในตาราง


ดาวน์โหลด ppt การสร้างตาราง Click mouse ที่ปุ่ม จะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมแสดง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google