งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UPDATING DATA By SQL (SA&D-9) 1. อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL  เก็บข้อมูลเพิ่มด้วยคำสั่ง INSERT ( เพิ่มทีละแถว ) Syntax INSERT INTO table_name(column1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UPDATING DATA By SQL (SA&D-9) 1. อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL  เก็บข้อมูลเพิ่มด้วยคำสั่ง INSERT ( เพิ่มทีละแถว ) Syntax INSERT INTO table_name(column1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UPDATING DATA By SQL (SA&D-9) 1

2 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL  เก็บข้อมูลเพิ่มด้วยคำสั่ง INSERT ( เพิ่มทีละแถว ) Syntax INSERT INTO table_name(column1 [column2, …]) VALUES (data [, data2, …]); 2

3 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 9-1 เก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่ โดยมีรหัสนักศึกษาเป็น 4600001 ชื่อ นักศึกษา “ วรางคณา ศรีสุนทร ” เกิด วันที่ 14 ก. พ. 2546 และเรียนอยู่ห้อง A INSERT INTO student(studentid, name, birthday, class) VALUES (‘4600001’,’ วรางคณา ศรีสุนทร ’, ‘2/14/2546’, ‘A’); 3

4 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL  การเพิ่มข้อมูลเป็นชุด ด้วย SQL Syntax INSERT INTO table_name(column1 [column2, …]) select_clause; 4

5 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 9-2 เพิ่มข้อมูลนักศึกษาใหม่ โดยนักศึกษากลุ่มนี้คือ นักศึกษาเก่าที่ เลื่อนระดับชั้นขึ้นมาจากระดับชั้น ม.3 INSERT INTO student(studentid, name, birthday) SELECT studentid, name, birthday FROM mor3_student WHERE class=‘d’; 5

6 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL  การแก้ไขค่าของข้อมูลด้วยคำสั่ง UPDATE Syntax UPDATE table_name SET column1=value [, column2 = value2, …] WHERE condition; 6

7 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 9-3 นักศึกษาชื่อ “ มรกต ศรี เจริญ ” เปลี่ยนชื่อเป็น “ เมฆา ศรีเจริญ ” และย้ายไปเรียนห้อง A จงอัพเดท ข้อมูลให้ถูกต้อง UPDATE student SET name=‘ เมฆา ศรีเจริญ ’, class=‘A’ WHERE name=‘ มรกต ศรีเจริญ ’; 7

8 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL  ลบข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง DELETE Syntax DELETE FROM table_name WHERE condition; 8

9 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 9-4 ลบข้อมูลนักศึกษาชื่อ “ เมฆา ศรีเจริญ ” ออกจากฐานข้อมูล DELETE FROM student WHERE name=‘ เมฆา ศรีเจริญ ’; 9

10 Assignment IV ให้นักศึกษาฐานข้อมูล school_9 ที่แนบมา ด้วย ในการอัพเดทข้อมูลให้ถูกต้อง ดัง โจทย์ข้างล่าง 1. จงเพิ่มข้อมูลเมื่อมีการเปิดสอนวิชาการเขียน โปรแกรมเบื้องต้นเพิ่มขึ้นมา โดยวิชา ดังกล่าวมีรหัสวิชา P001 และมีหน่วยกิจเป็น 3 หน่วยกิจ 2. ถ้านักศึกษารหัส 4600001 ลงทะเบียนเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในภาคเรียน ที่ 2/2546 จงเก็บข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง 3. จงกำหนดให้นักศึกษาชื่อ “ กานต์ มงคล ลักขณา ” เรียนอยู่ห้อง B 4. จงลบข้อมูลในตาราง Student ออกทั้งหมด โดยไม่ต้องลบตาราง student 10


ดาวน์โหลด ppt UPDATING DATA By SQL (SA&D-9) 1. อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL  เก็บข้อมูลเพิ่มด้วยคำสั่ง INSERT ( เพิ่มทีละแถว ) Syntax INSERT INTO table_name(column1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google