งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และคุณสมบัติที่ดีของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และคุณสมบัติที่ดีของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และคุณสมบัติที่ดีของคอมพิวเตอร์
รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
บอกส่วนประกอบ อุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
บอกคุณสมบัติที่ดีของคอมพิวเตอร์ได้

4 คุณสมบัติที่ดีของคอมพิวเตอร์

5   เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีจุดเด่น 4 ประการ เพื่อทดแทนข้อจำกัดของมนุษย์ เรียกว่า 4 S (special) ดังนี้ หน่วยเก็บ (Storage) หมายถึง ความสามารถในการเก็บข้อมูลจำนวนมากและเป็นเวลานาน ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล(Processing Speed) โดยใช้เวลาน้อย ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องอย่างอัตโนมัติ ความน่าเชื่อถือ (Sure) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

6 องค์ประกอบ ของคอมพิวเตอร์

7 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ บุคลากร (Peopleware) หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ข้อมูลของเป็นชุดคำสั่ง (Instruction Set) ซึ่งสามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลหรือทำงานตามคำสั่งได้อย่างอัตโนมัติ ข้อมูล (Data) หมายถึง รายละเอียด ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือ เหตุการณ์ และได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

8 ส่วนประกอบ ของคอมพิวเตอร์

9 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
จอภาพ ( Monitor) อาจเรียกทับศัพท์ว่า มอนิเตอร์ ( Monitor) , สกรีน ( Screen) ,ดิสเพลย์ ( Display) ใช้ แสดงผลทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

10 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ตัวเครื่อง (Computer Case) เป็นส่วนที่เก็บ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลักของคอมพิวเตอร์ เช่น CPU , Driver, Chip เป็นหัวใจของเครื่อง

11 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บังคับตัวชี้บน จอภาพ เพื่อเลือกคำสั่งต่าง ๆ แทนการป้อนคำสั่งทาง คีย์บอร์ด

12 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
คีย์บอร์ด ( Keyboard) หรือแป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ ใช้พิมพ์คำสั่ง หรือป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์

13 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล ออกมาทางกระดาษ

14 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลโดย เอารูปภาพหรือข้อความมาสแกนเข้าไปไว้ในเครื่อง

15 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
โมเด็ม (Modem) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลง สัญญาณคอมพิวเตอร์ให้สามารถส่งไปตามสายโทรศัพท์ได้ และแปลงข้อมูลจากสายโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณที่ คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ได้


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และคุณสมบัติที่ดีของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google