งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และคุณสมบัติ ที่ดีของคอมพิวเตอร์ รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และคุณสมบัติ ที่ดีของคอมพิวเตอร์ รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และคุณสมบัติ ที่ดีของคอมพิวเตอร์ รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกส่วนประกอบ อุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกคุณสมบัติที่ดีของ คอมพิวเตอร์ได้

4

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้มีจุดเด่น 4 ประการ เพื่อ ทดแทนข้อจำกัดของมนุษย์ เรียกว่า 4 S (special) ดังนี้ 1. หน่วยเก็บ (Storage) หมายถึง ความสามารถในการเก็บข้อมูลจำนวน มากและเป็นเวลานาน 2. ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล (Processing Speed) โดยใช้เวลาน้อย 3. ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting) หมายถึง ความสามารถในการ ประมวลผลข้อมูลตามลำดับขั้นตอน ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องอย่าง อัตโนมัติ 4. ความน่าเชื่อถือ (Sure) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลให้ เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้มีจุดเด่น 4 ประการ เพื่อ ทดแทนข้อจำกัดของมนุษย์ เรียกว่า 4 S (special) ดังนี้ 1. หน่วยเก็บ (Storage) หมายถึง ความสามารถในการเก็บข้อมูลจำนวน มากและเป็นเวลานาน 2. ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล (Processing Speed) โดยใช้เวลาน้อย 3. ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting) หมายถึง ความสามารถในการ ประมวลผลข้อมูลตามลำดับขั้นตอน ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องอย่าง อัตโนมัติ 4. ความน่าเชื่อถือ (Sure) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลให้ เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

6

7 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 1. บุคลากร (Peopleware) หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ 2. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่เป็น ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ พ่วงต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ 3. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ข้อมูลของเป็นชุดคำสั่ง (Instruction Set) ซึ่งสามารถสั่งงาน คอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลหรือทำงาน ตามคำสั่งได้อย่างอัตโนมัติ 4. ข้อมูล (Data) หมายถึง รายละเอียด ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือ เหตุการณ์ และได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบการ ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 1. บุคลากร (Peopleware) หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ 2. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่เป็น ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ พ่วงต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ 3. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ข้อมูลของเป็นชุดคำสั่ง (Instruction Set) ซึ่งสามารถสั่งงาน คอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลหรือทำงาน ตามคำสั่งได้อย่างอัตโนมัติ 4. ข้อมูล (Data) หมายถึง รายละเอียด ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือ เหตุการณ์ และได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบการ ประมวลผลของคอมพิวเตอร์

8

9 จอภาพ ( Monitor) อาจเรียกทับ ศัพท์ว่า มอนิเตอร์ ( Monitor), สกรีน ( Screen), ดิส เพลย์ ( Display) ใช้ แสดงผลทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว จอภาพ ( Monitor) อาจเรียกทับ ศัพท์ว่า มอนิเตอร์ ( Monitor), สกรีน ( Screen), ดิส เพลย์ ( Display) ใช้ แสดงผลทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว

10 ตัวเครื่อง (Computer Case) เป็น ส่วนที่เก็บ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลักของ คอมพิวเตอร์ เช่น CPU, Driver, Chip เป็นหัวใจของเครื่อง ตัวเครื่อง (Computer Case) เป็น ส่วนที่เก็บ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลักของ คอมพิวเตอร์ เช่น CPU, Driver, Chip เป็นหัวใจของเครื่อง

11 เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ บังคับตัวชี้บน จอภาพ เพื่อเลือกคำสั่งต่าง ๆ แทน การป้อนคำสั่งทาง คีย์บอร์ด เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ บังคับตัวชี้บน จอภาพ เพื่อเลือกคำสั่งต่าง ๆ แทน การป้อนคำสั่งทาง คีย์บอร์ด

12 คีย์บอร์ด ( Keyboard) หรือ แป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ ใช้พิมพ์คำสั่ง หรือป้อนข้อมูลเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด ( Keyboard) หรือ แป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ ใช้พิมพ์คำสั่ง หรือป้อนข้อมูลเข้าสู่ คอมพิวเตอร์

13 เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์ แสดงผลข้อมูล ออกมาทางกระดาษ เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์ แสดงผลข้อมูล ออกมาทางกระดาษ

14 สแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอุปกรณ์ นำเข้าข้อมูลโดย เอารูปภาพหรือข้อความมาสแกนเข้า ไปไว้ในเครื่อง สแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอุปกรณ์ นำเข้าข้อมูลโดย เอารูปภาพหรือข้อความมาสแกนเข้า ไปไว้ในเครื่อง

15 โมเด็ม (Modem) เป็นอุปกรณ์ที่ทำ หน้าที่แปลง สัญญาณคอมพิวเตอร์ให้สามารถ ส่งไปตามสายโทรศัพท์ได้ และแปลงข้อมูลจากสายโทรศัพท์ให้ เป็นสัญญาณที่ คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ได้ โมเด็ม (Modem) เป็นอุปกรณ์ที่ทำ หน้าที่แปลง สัญญาณคอมพิวเตอร์ให้สามารถ ส่งไปตามสายโทรศัพท์ได้ และแปลงข้อมูลจากสายโทรศัพท์ให้ เป็นสัญญาณที่ คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ได้


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และคุณสมบัติ ที่ดีของคอมพิวเตอร์ รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google