งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน เรื่อง การทำงานของ คอมพิวเตอร์ สาระวิชา คอมพิวเตอร์ช่วง ชั้นที่ ๑ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อน ละออ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน เรื่อง การทำงานของ คอมพิวเตอร์ สาระวิชา คอมพิวเตอร์ช่วง ชั้นที่ ๑ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อน ละออ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน เรื่อง การทำงานของ คอมพิวเตอร์ สาระวิชา คอมพิวเตอร์ช่วง ชั้นที่ ๑ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อน ละออ

2 คำนำ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำงาน ของคอมพิวเตอร์ เป็นเนื้อหาสาระวิชา คอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้เดิมก่อนเรียน และ เนื้อหาสาระในการเรียนรู้ พร้อมทั้งทดสอบ ความรู้หลังเรียนว่ามีการพัฒนาขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสำเร็จรูปนี้จะเป็นประโยชน์กับครูที่ สอนสาระนี้ หรือผู้ปกครองที่ต้องการให้ บุตร หลานเรียนรู้ด้วยตนเอง นางพิมพ์ประไพ ดำหาย

3 แบบทดสอบ ก่อนเรียน ข้อใดเป็นความหมายของ “ คอมพิวเตอร์ ” ? ก. อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำหน้าที่เหมือนพิมพ์ดีด ข. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เหมือนสมองของคน ค. อุปกรณ์สื่อสาร ทำหน้าที่เหมือนโทรศัพท์ ง. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร

4 คอมพิวเ ตอร์ COMPUTE R

5 ความหมายของ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ กระแสไฟฟ้า ในการทำงาน ทำหน้าที่คิด คำนวณ ประมวลผล เปรียบเสมือนสมองของคนเรา

6 การทำงานของ คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการปู พื้นฐานในการศึกษาและแก้ไข ปัญหา เรามาทำความเข้าใจกัน ดีกว่าว่า คอมพิวเตอร์ทำงานได้ อย่างไร มีส่วนประกอบอะไรเป็น ตัวทำงาน การสั่งงานคอมพิวเตอร์ ทำได้อย่างไร รวมทั้งที่เก็บข้อมูล และโปรแกรมไว้ที่ไหน

7 คอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างไร การทำงานของคอมพิวเตอร์ แบ่งการทำงานได้เป็น 4 ส่วน ซึ่งได้แก่ ป้อนคำสั่ง เก็บ ข้อมูล ประมวลผล และแสดง ผลลัพธ์ออกมาให้เห็น

8 1. ป้อนข้อมูลเข้า (Input Device) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุปกรณ์ อินพุท ใช้สำหรับในการ สั่งงานคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ คีย์บอร์ด โมเด็ม จอยสติ๊ก เป็นต้น

9 2. เก็บข้อมูล (Storage Device) อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และเป็นเครื่องช่วยในการบันทึก ข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปี ดิสก์ เทปไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์, zip disk, MO, PD, DVD เป็น ต้น

10 3. ประมวลผล (Processing Device) อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผล ข้อมูล คือ CPU (Central Processing Unit) ซึ่งทำ หน้าที่คล้าย ๆ กับ " สมอง " สำหรับ CPU ที่หลาย ๆ คน อาจเคยได้ยินชื่อมาแล้ว เช่น Intel, ADM, Cyrix เป็นต้น

11 4. แสดงผลลัพธ์ (Output Device) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุปกรณ์เอ้าต์พุต ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ออกมา เช่น แสดงบนจอภาพ หรือพิมพ์สู่กระดาษ รวมทั้งเสียงที่ขับออกมาจากลำโพง เป็นต้น

12 แบบทดสอบ หลังเรียน ข้อใดเป็นความหมายของ “ คอมพิวเตอร์ ” ? ก. อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำหน้าที่เหมือนพิมพ์ดีด ข. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เหมือนสมองของคน ค. อุปกรณ์สื่อสาร ทำหน้าที่เหมือนโทรศัพท์ ง. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร

13 อุปกรณ์ใด ทำหน้าที่ป้อน ข้อมูล ก. เมาส์ ข. จอภาพ ง. ลำโพง จอภาพ ทำหน้าที่อะไร ก. ป้อน ข้อมูล ข. แสดง ผลลัพธ์ ค. ประมวลผ ล ง. บันทึก ข้อมูล ค. เครื่องพิม พ์

14 สาระดีๆ เจอกันใหม่ นะคะ


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน เรื่อง การทำงานของ คอมพิวเตอร์ สาระวิชา คอมพิวเตอร์ช่วง ชั้นที่ ๑ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อน ละออ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google