งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการทางคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการทางคอมพิวเตอร์
Computer Algorithms

2 วิธีการทางคอมพิวเตอร์
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต้องมีการเตรียมงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน เรียกขั้นตอนดังกล่าวว่า วิธีการทางคอมพิวเตอร์ (Computer Algorithms) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้การเขียนโปรแกรมเป็นไปอย่างไม่มีอุปสรรค และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

3 วิธีการทางคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วยงาน 5 อย่างดังนี้ 1. การวิเคราะห์งาน(Problem Analization) 2. การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา(Algorithms Design) 3. การเขียนโปรแกรม(Programming) 4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม(Testing and Debugging) 5. การจัดทำเอกสารและบำรุงรักษาโปรแกรม(Program Documentation and Maintenance)

4 1. การวิเคราะห์งาน(Problem analization)
เป็นขั้นตอนการวางแผนเพื่อคือการพิจารณาศึกษารายละเอียดและลักษณะของงานที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำ ว่ามีรูปแบบผลลัพธ์เป็นอย่างไร ต้องการใช้ข้อมูลอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ และการประมวลผลจะมีขั้นตอนและใช้สูตรอะไร เตรียมการให้พร้อมที่จะเขียนโปรแกรม

5 2. การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Algorithms design)
เป็นขั้นตอนในการนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์งาน มาวางแผนการแก้ไขปัญหา โดยการแสดงลำดับขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหา เรียกว่า อัลกอริทึม(algorithms) เช่น การเขียนผังงาน(Flowchart) การเขียนรหัสเทียม(Psuedo code) เป็นต้น

6 3. การเขียนโปรแกรม(Programming)
เป็นการเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีการในอัลกอริทึม ให้อยู่ในรหัสภาษาคอมพิวเตอร์(Programming language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง การเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ใดนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของงาน ขีดความสามารถและข้อจำกัดของภาษา และความถนัดและความชำนาญของผู้เขียนโปรแกรม

7 4. การทดสอบและการแก้ไขโปรแกรม
การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้น และแก้ไขข้อผิดพลาด(Bugs) ของโปรแกรมที่ทำให้ไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามต้องการ การแก้ไขข้อผิดพลาดเรียกว่า Debugging โดยส่วนใหญ่ข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมมี 2 ชนิด คือ Syntax Error หรือ Coding Error Logic Error

8 4. การทดสอบและการแก้ไขโปรแกรม
Syntax Error หรือ Coding Error ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนรหัสคำสั่งไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ ในรอบแปล(Compilation Run) จะตรวจสอบ และจะแสดงข้อความผิดพลาด(Error Message) ออกมา Logic Error เป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงานที่กำหนดไว้ เช่น ผลลัพธ์ต้องเป็น แต่ได้ผลลัพธ์เป็น ซึ่งอาจเกิดจากสูตรในการคำนวณไม่ถูกต้อง

9 4. การทดสอบและการแก้ไขโปรแกรม
การตรวจสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาด นิยมดำเนินการ 2 ช่วง ได้แก่ 1. การทดสอบที่ทำโดยผู้พัฒนาระบบเอง ก่อนนำไปใช้งานจริง โดยการใช้ข้อมูลสมมติทดสอบ ว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ 2. การทดสอบที่ทำโดยผู้ใช้ระบบจริง โดยการใช้งานในสภาวะแวดล้อมจริง

10 5. การจัดทำเอกสารและบำรุงรักษาโปรแกรม
1. เอกสารประกอบโปรแกรม มีความสำคัญกับการเขียนโปรแกรมมาก อาจจะเริ่มทำไปพร้อมกับการเขียนโปรแกรม แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ คู่มือผู้ใช้(User manual) จะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรม คู่มือโปรแกรมเมอร์(Programmer manual) จะมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ ชื่อโปรแกรม ชื่อผู้เขียนโปรแกรม วันที่เขียนโปรแกรม จุดประสงค์ของโปรแกรม สื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเข้า ผลลัพธ์ที่ได้ วิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ในโปรแกรม รวมทั้งผังงาน ฯลฯ เป็นประโยชน์ในการแก้ไขโปรแกรมในอนาคต

11 5. การจัดทำเอกสารและบำรุงรักษาโปรแกรม
2. การบำรุงรักษาโปรแกรม คือการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้ทันสมัยเหมาะกับสภาวะการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการรักษาสื่อข้อมูลที่มีโปรแกรมบันทึกอยู่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้


ดาวน์โหลด ppt วิธีการทางคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google