งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการทาง คอมพิวเตอร์ Computer Algorithms. วิธีการทาง คอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต้องมีการเตรียม งานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอย่างเป็น ขั้นตอน เรียกขั้นตอนดังกล่าวว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการทาง คอมพิวเตอร์ Computer Algorithms. วิธีการทาง คอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต้องมีการเตรียม งานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอย่างเป็น ขั้นตอน เรียกขั้นตอนดังกล่าวว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการทาง คอมพิวเตอร์ Computer Algorithms

2 วิธีการทาง คอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต้องมีการเตรียม งานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอย่างเป็น ขั้นตอน เรียกขั้นตอนดังกล่าวว่า วิธีการทาง คอมพิวเตอร์ (Computer Algorithms) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการพัฒนา ซอฟต์แวร์ เพื่อให้การเขียนโปรแกรม เป็นไปอย่างไม่มีอุปสรรค และได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการ

3 วิธีการทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยงาน 5 อย่างดังนี้ 1. การวิเคราะห์งาน (Problem Analization) 2. การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Algorithms Design) 3. การเขียนโปรแกรม (Programming) 4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Testing and Debugging) 5. การจัดทำเอกสารและบำรุงรักษาโปรแกรม (Program Documentation and Maintenance)

4 1. การวิเคราะห์งาน (Problem analization) เป็นขั้นตอนการวางแผนเพื่อคือการ พิจารณาศึกษารายละเอียดและลักษณะ ของงานที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำ ว่ามี รูปแบบผลลัพธ์เป็นอย่างไร ต้องการใช้ ข้อมูลอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ และการประมวลผลจะมีขั้นตอนและใช้สูตร อะไร เตรียมการให้พร้อมที่จะเขียนโปรแกรม

5 2. การออกแบบวิธีการ แก้ปัญหา (Algorithms design) เป็นขั้นตอนในการนำผลที่ได้จากการ วิเคราะห์งาน มาวางแผนการแก้ไขปัญหา โดยการแสดงลำดับขั้นตอนกระบวนการ แก้ปัญหา เรียกว่า อัลกอริทึม (algorithms) เช่น การเขียนผังงาน (Flowchart) การ เขียนรหัสเทียม (Psuedo code) เป็นต้น

6 3. การเขียนโปรแกรม (Programming) เป็นการเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีการใน อัลกอริทึม ให้อยู่ในรหัสภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง การเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ใดนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของงาน ขีด ความสามารถและข้อจำกัดของภาษา และ ความถนัดและความชำนาญของผู้เขียน โปรแกรม

7 4. การทดสอบและการ แก้ไขโปรแกรม การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม หมายถึง การ ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งหรือโปรแกรม ที่เขียนขึ้น และแก้ไขข้อผิดพลาด (Bugs) ของ โปรแกรมที่ทำให้ไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตาม ต้องการ การแก้ไขข้อผิดพลาดเรียกว่า Debugging โดยส่วนใหญ่ข้อผิดพลาดจากการเขียน โปรแกรมมี 2 ชนิด คือ –Syntax Error หรือ Coding Error –Logic Error

8 4. การทดสอบและการ แก้ไขโปรแกรม Syntax Error หรือ Coding Error – ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนรหัสคำสั่งไม่ถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ – ในรอบแปล (Compilation Run) จะตรวจสอบ และ จะแสดงข้อความผิดพลาด (Error Message) ออกมา Logic Error – เป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ไม่ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ของงานที่กำหนดไว้ เช่น ผลลัพธ์ต้อง เป็น 15.50 แต่ได้ผลลัพธ์เป็น 15.75 ซึ่งอาจเกิด จากสูตรในการคำนวณไม่ถูกต้อง

9 4. การทดสอบและการ แก้ไขโปรแกรม การตรวจสอบโปรแกรมเพื่อหา ข้อผิดพลาด นิยมดำเนินการ 2 ช่วง ได้แก่ 1. การทดสอบที่ทำโดยผู้พัฒนาระบบ เอง ก่อนนำไปใช้งานจริง โดยการใช้ ข้อมูลสมมติทดสอบ ว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ ต้องการหรือไม่ 2. การทดสอบที่ทำโดยผู้ใช้ระบบจริง โดยการใช้งานในสภาวะแวดล้อมจริง

10 5. การจัดทำเอกสารและ บำรุงรักษาโปรแกรม 1. เอกสารประกอบโปรแกรม – มีความสำคัญกับการเขียนโปรแกรมมาก – อาจจะเริ่มทำไปพร้อมกับการเขียนโปรแกรม – แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ คู่มือผู้ใช้ (User manual) จะอธิบายวิธีการใช้ โปรแกรม คู่มือโปรแกรมเมอร์ (Programmer manual) จะมี รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ ชื่อโปรแกรม ชื่อ ผู้เขียนโปรแกรม วันที่เขียนโปรแกรม จุดประสงค์ของโปรแกรม สื่อที่ใช้ในการบันทึก ข้อมูลเข้า ผลลัพธ์ที่ได้ วิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ใน โปรแกรม รวมทั้งผังงาน ฯลฯ เป็นประโยชน์ใน การแก้ไขโปรแกรมในอนาคต

11 5. การจัดทำเอกสารและ บำรุงรักษาโปรแกรม 2. การบำรุงรักษาโปรแกรม – คือการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้ทันสมัย เหมาะกับสภาวะการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน – รวมถึงการรักษาสื่อข้อมูลที่มีโปรแกรมบันทึก อยู่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้


ดาวน์โหลด ppt วิธีการทาง คอมพิวเตอร์ Computer Algorithms. วิธีการทาง คอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต้องมีการเตรียม งานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอย่างเป็น ขั้นตอน เรียกขั้นตอนดังกล่าวว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google