งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences รายวิชา อ 43101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences รายวิชา อ 43101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences รายวิชา อ 43101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2 จัดทำโดย นางโสภา อุณหพงศา ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ

3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครปฐมเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

4 คำนำ   การจัดทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences รายวิชา อ 43101 ภาษาอังกฤษ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอน โดยศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากเอกสาร และตำราที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี จึงจัดทำให้มี เนื้อหาประกอบ ตัวอักษรชัดเจน นำเสนอเป็น เว็บเพจ ที่น่าสนใจ น่าติดตาม จัดแบ่งเนื้อหา ออกเป็นตอน ๆ ทั้งหมด 5 ตอน คือ

5 11 First Condition 22. Second Condition 33. Third Condition 44. Mixed - Type Condition 55. Mixed Conditions

6 ผู้จัดทำได้นำไปแก้ปัญหานักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จนประสบความสำเร็จ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences นี้จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้สนใจ สามารถนำไปใช้ เป็นแนวทาง และตัวอย่าง ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  โสภา อุณหพงศา

7 จุดประสงค์   เมื่อนักเรียนเรียนจากแบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์นี้แล้ว จะมีพฤติกรรมดังนี้   1. อธิบายโครงสร้างของประโยคจาก แบบฝึกได้ถูกต้อง   2. จัดเรียงลำดับประโยคได้ถูกต้องตาม โครงสร้าง   3. สร้างประโยค Conditional Sentences ตามสถานการณ์อื่น ๆ ได้   4. สรุปและแสดงความคิดเห็น โดยใช้ โครงสร้างประโยค Conditional Sentences ได้


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences รายวิชา อ 43101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google