งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา อ43101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางโสภา อุณหพงศา ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา อ43101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางโสภา อุณหพงศา ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา อ43101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางโสภา อุณหพงศา ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences

2 คำนำ กกกการจัดทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences ร รายวิชา อ43101 ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการ เรียนการสอน โดยศึกษาค้นคว้าหา ความรู้จากเอกสาร เว็บไซต์ และตำราที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบฝึกทักษะ ออนไลน์ เพื่อให้เป็นแบบฝึกที่มี ความถูกต้อง สมบูรณ์ มีบทอ่านประกอบ เพื่อความเข้าใจในโครงสร้างตัวอักษร ชัดเจน นำเสนอเป็นเว็บเพจที่น่าสนใจ และน่าติดตาม โดยจัดแบ่งเนื้อหาเป็น 5 ตอน คือ 1111. First Condition 2222. Second Condition 3333. Third Condition 4444. Mixed -Type Condition 5555. Mixed Conditions ผผผผู้จัดทำได้นำไปแก้ปัญหาการเรียนของ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จน ประสบความสำเร็จ จึงหวังเป็น อย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ สามารถ นำไปใช้เป็นแนวทาง และตัวอย่าง ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โสภา อุณหพงศา

3 คำชี้แจงการใช้ แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences  ก่อนที่นักเรียนจะศึกษาบทเรียนนี้ ให้ นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  1. อ่านคำชี้แจงนี้ให้เข้าใจชัดเจน  2. ทำแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน จำนวน 40 ข้อ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของตนเอง  3. ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไปตามลำดับ ซึ่ง เริ่มจากง่ายไปหายาก จนจบบทเรียน  4. ทำแบบทดสอบก่อน - หลังเรียนอีกครั้ง เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง  5. ขอให้นักเรียนศึกษาด้วยความตั้งใจ เมื่อ เกิดปัญหาขอให้ปรึกษาครูได้  6. นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง ใน ยามว่างเพื่อเพิ่มเติมความรู้และย้ำความเข้าใจ  หมายเหตุ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเป็น ชุดเดียวกัน เมื่อเปิดทำแบบทดสอบครั้งแรกคือ การทดสอบก่อนเรียน เมื่อเปิดทำหลังจากผ่าน การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ออนไลน์แล้ว คือการทดสอบหลังเรียน เพราะ แบบทดสอบนี้จะสลับข้อและตัวเลือกให้อย่าง อัตโนมัติทุกครั้งเมื่อมีการเปิด

4 จุดประสงค์  เมื่อนักเรียนเรียนจากแบบฝึก ทักษะภาษาอังกฤษ ออนไลน์ นี้แล้ว จะมีพฤติกรรมดังนี้  1. อธิบายโครงสร้างของประโยค จากแบบฝึกได้ถูกต้อง  2. จัดเรียงลำดับประโยคได้ ถูกต้องตามโครงสร้าง  3. สร้างประโยค Conditional Sentences ตามสถานการณ์อื่น ๆ ได้  4. สรุปและแสดงความคิดเห็น โดยใช้โครงสร้างประโยค Conditional Sentences ได้


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา อ43101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางโสภา อุณหพงศา ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google