งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย สาธารณ สุข รัฐธรรมนูญ กฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อม กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย ทาง ปกครอง กฎหมาย ทาง ปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย สาธารณ สุข รัฐธรรมนูญ กฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อม กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย ทาง ปกครอง กฎหมาย ทาง ปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย สาธารณ สุข รัฐธรรมนูญ กฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อม กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย ทาง ปกครอง กฎหมาย ทาง ปกครอง

3

4 กฎหมาย สาธารณสุข รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย กฎหมา ยอื่น ๆ

5 รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายสูงสุด เป็นกฎหมายแม่บท เป็นกฎหมาย ให้ และ จำกัดสิทธิเสรีภาพ กฎหมายใด จะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้

6 อำนาจในการออก กฎหมาย และ ข้อจำกัดของการออก กฎหมาย อำนาจในการออก กฎหมาย และ ข้อจำกัดของการออก กฎหมาย ม. 29 สิทธิและเสรีภาพใน ร่างกายและชีวิต สิทธิและเสรีภาพใน ร่างกายและชีวิต ม. 32 สิทธิและเสรีภาพใน เคหสถาน สิทธิและเสรีภาพใน เคหสถาน ม. 33

7 สิทธิและเสรีภาพใน เดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ สิทธิและเสรีภาพใน เดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ สิทธิในทรัพย์สิน ย่อมได้รับการคุ้มครอง สิทธิในทรัพย์สิน ย่อมได้รับการคุ้มครอง ม. 41 เสรีภาพในการประกอบ กิจการหรือประกอบ อาชีพ และ การแข่งขัน โดยเสรีอย่างเป็นธรรม เสรีภาพในการประกอบ กิจการหรือประกอบ อาชีพ และ การแข่งขัน โดยเสรีอย่างเป็นธรรม ม. 43 ม. 34

8 ให้ตั้ง.... ให้มี.... กฎหมายอื่น ให้ทำ... กฎหมาย สาธารณสุข

9 กฎห มาย โรงง าน กฎห มาย โรงง าน กฎหม าย สิ่งแว ดล้อม กฎหม าย สิ่งแว ดล้อม กฎหมา ย ทาง ปกครอ ง กฎหมา ย ทาง ปกครอ ง กฎห มาย อาคา ร กฎห มาย อาคา ร

10

11 พ. ร. บ. เทศบาล พ. ศ. 2496 พ. ร. บ. สภาตำบลและ องค์การบริหารส่วน ตำบล พ. ศ. 2537 เทศบาล อบต. พ. ร. บ. ระเบียบบริหาร แผ่นดิน พ. ศ. 2534 อบต.

12 เกี่ยวข้องอย่างไร....  การออกกฎหมายใช้ในท้องถิ่นตามกฎหมายที่ ให้อำนาจไว้  การดูแล บำรุง รักษา ด้านสภาพสังคม และ อนามัยสิ่งแวดล้อม  การดำเนินงานภายในของท้องถิ่น  หลักการ... การบริหารงานทางปกครอง

13 กำหนดลักษณะ หลักเกณฑ์ การบริหารกิจการ ราชการแผ่นดิน พ. ร. บ. ระเบียบบริหาร แผ่นดิน พ. ศ. 2534 การบริหาร ปกครอง อำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ.. หากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้มอบอำนาจ ได้ ห้ามมอบอำนาจ ( ม.38)

14 พ. ร. บ. วิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ. ศ. 2539 หน่วยงาน ทางปกครอง กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานทางปกครอง เช่น การออกคำสั่งทางปกครอง ฯลฯ

15

16  กำหนดประเภทของโรงงาน  เป็นกฎหมายให้จัดตั้ง... ไม่ใช่ ประกอบกิจการ  กำหนดเขตที่ตั้งของโรงงาน  ลักษณะของโรงงาน สนง. อุตสาหกรรม จังหวัด

17  ที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า... หรือ  กำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้น ไป... หรือ  ใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้ เครื่องจักร หรือไม่ก็ตาม

18 เครื่องจักร 5-20 แรงม้า... หรือ คนงาน 7-20 คน ไม่ต้องขออนุญาต ประกอบ กิจการได้ทันที ประเภท ที่ 1 เครื่องจักรเกิน 20 ไม่เกิน 50 แรงม้า... หรือ คนงานเกิน 20 ไม่เกิน 50 คน ต้องแจ้ง.. ก่อนประกอบกิจการ ประเภท ที่ 2 เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า... หรือ คนงานเกิน 50 คน ต้องได้รับอนุญาต.. ก่อน ประกอบกิจการ ประเภท ที่ 3

19

20

21

22 พ. ร. บ. รักษาความสะอาดและ เป็นระเบียบเรียบร้อย ในบ้านเมือง พ. ศ. 2535 พ. ร. บ. รักษาความสะอาดและ เป็นระเบียบเรียบร้อย ในบ้านเมือง พ. ศ. 2535 พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษา สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษา สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535

23 พ. ร. บ. รักษาความสะอาดและเป็น ระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง พ. ศ. 2535 เจ้า พนักงาน ท้องถิ่น ให้อำนาจ ดูแลรักษาความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ใช้บังคับใน กทม. เมืองพัทยา เทศบาล อปท. อื่น ตามที่ รมว. มหาดไทยกำหนด

24 ดูแลเรื่องคุณภาพ สิ่งแวดล้อม มาตรฐานทางด้าน สิ่งแวดล้อม พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษา สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 สนง. สิ่งแวดล้อมภาค สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด

25 ความ เกี่ยวข้อง อำนาจของ กฎหมายนั้น ขอบเขต ข้อจำกัด บทลงโทษ

26


ดาวน์โหลด ppt การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย สาธารณ สุข รัฐธรรมนูญ กฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อม กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย ทาง ปกครอง กฎหมาย ทาง ปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google