งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย สาธารณ สุข รัฐธรรมนูญ กฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อม กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย ทาง ปกครอง กฎหมาย ทาง ปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย สาธารณ สุข รัฐธรรมนูญ กฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อม กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย ทาง ปกครอง กฎหมาย ทาง ปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย สาธารณ สุข รัฐธรรมนูญ กฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อม กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย ทาง ปกครอง กฎหมาย ทาง ปกครอง

3

4 กฎหมาย สาธารณสุข รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย กฎหมา ยอื่น ๆ

5 รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายสูงสุด เป็นกฎหมายแม่บท เป็นกฎหมาย ให้ และ จำกัดสิทธิเสรีภาพ กฎหมายใด จะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้

6 อำนาจในการออก กฎหมาย และ ข้อจำกัดของการออก กฎหมาย อำนาจในการออก กฎหมาย และ ข้อจำกัดของการออก กฎหมาย ม. 29 สิทธิและเสรีภาพใน ร่างกายและชีวิต สิทธิและเสรีภาพใน ร่างกายและชีวิต ม. 32 สิทธิและเสรีภาพใน เคหสถาน สิทธิและเสรีภาพใน เคหสถาน ม. 33

7 สิทธิและเสรีภาพใน เดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ สิทธิและเสรีภาพใน เดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ สิทธิในทรัพย์สิน ย่อมได้รับการคุ้มครอง สิทธิในทรัพย์สิน ย่อมได้รับการคุ้มครอง ม. 41 เสรีภาพในการประกอบ กิจการหรือประกอบ อาชีพ และ การแข่งขัน โดยเสรีอย่างเป็นธรรม เสรีภาพในการประกอบ กิจการหรือประกอบ อาชีพ และ การแข่งขัน โดยเสรีอย่างเป็นธรรม ม. 43 ม. 34

8 ให้ตั้ง.... ให้มี.... กฎหมายอื่น ให้ทำ... กฎหมาย สาธารณสุข

9 กฎห มาย โรงง าน กฎห มาย โรงง าน กฎหม าย สิ่งแว ดล้อม กฎหม าย สิ่งแว ดล้อม กฎหมา ย ทาง ปกครอ ง กฎหมา ย ทาง ปกครอ ง กฎห มาย อาคา ร กฎห มาย อาคา ร

10

11 พ. ร. บ. เทศบาล พ. ศ พ. ร. บ. สภาตำบลและ องค์การบริหารส่วน ตำบล พ. ศ เทศบาล อบต. พ. ร. บ. ระเบียบบริหาร แผ่นดิน พ. ศ อบต.

12 เกี่ยวข้องอย่างไร....  การออกกฎหมายใช้ในท้องถิ่นตามกฎหมายที่ ให้อำนาจไว้  การดูแล บำรุง รักษา ด้านสภาพสังคม และ อนามัยสิ่งแวดล้อม  การดำเนินงานภายในของท้องถิ่น  หลักการ... การบริหารงานทางปกครอง

13 กำหนดลักษณะ หลักเกณฑ์ การบริหารกิจการ ราชการแผ่นดิน พ. ร. บ. ระเบียบบริหาร แผ่นดิน พ. ศ การบริหาร ปกครอง อำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ.. หากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้มอบอำนาจ ได้ ห้ามมอบอำนาจ ( ม.38)

14 พ. ร. บ. วิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ. ศ หน่วยงาน ทางปกครอง กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานทางปกครอง เช่น การออกคำสั่งทางปกครอง ฯลฯ

15

16  กำหนดประเภทของโรงงาน  เป็นกฎหมายให้จัดตั้ง... ไม่ใช่ ประกอบกิจการ  กำหนดเขตที่ตั้งของโรงงาน  ลักษณะของโรงงาน สนง. อุตสาหกรรม จังหวัด

17  ที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า... หรือ  กำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้น ไป... หรือ  ใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้ เครื่องจักร หรือไม่ก็ตาม

18 เครื่องจักร 5-20 แรงม้า... หรือ คนงาน 7-20 คน ไม่ต้องขออนุญาต ประกอบ กิจการได้ทันที ประเภท ที่ 1 เครื่องจักรเกิน 20 ไม่เกิน 50 แรงม้า... หรือ คนงานเกิน 20 ไม่เกิน 50 คน ต้องแจ้ง.. ก่อนประกอบกิจการ ประเภท ที่ 2 เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า... หรือ คนงานเกิน 50 คน ต้องได้รับอนุญาต.. ก่อน ประกอบกิจการ ประเภท ที่ 3

19

20

21

22 พ. ร. บ. รักษาความสะอาดและ เป็นระเบียบเรียบร้อย ในบ้านเมือง พ. ศ พ. ร. บ. รักษาความสะอาดและ เป็นระเบียบเรียบร้อย ในบ้านเมือง พ. ศ พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษา สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษา สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535

23 พ. ร. บ. รักษาความสะอาดและเป็น ระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง พ. ศ เจ้า พนักงาน ท้องถิ่น ให้อำนาจ ดูแลรักษาความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ใช้บังคับใน กทม. เมืองพัทยา เทศบาล อปท. อื่น ตามที่ รมว. มหาดไทยกำหนด

24 ดูแลเรื่องคุณภาพ สิ่งแวดล้อม มาตรฐานทางด้าน สิ่งแวดล้อม พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษา สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ สนง. สิ่งแวดล้อมภาค สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด

25 ความ เกี่ยวข้อง อำนาจของ กฎหมายนั้น ขอบเขต ข้อจำกัด บทลงโทษ

26


ดาวน์โหลด ppt การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย สาธารณ สุข รัฐธรรมนูญ กฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อม กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย สาธารณสุ ข กฎหมาย ทาง ปกครอง กฎหมาย ทาง ปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google