งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามทบทวนวิชา 510-111. แนวคิดพื้นฐานในการ ขยายพันธุ์ในระดับเซลที่ กล่าวว่า " ทุกเซลมีระบบ เก็บข้อมูลทางพันธุกรรม ที่สามารถสร้างต้นพืช ใหม่ได้ " ก. Totipotency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามทบทวนวิชา 510-111. แนวคิดพื้นฐานในการ ขยายพันธุ์ในระดับเซลที่ กล่าวว่า " ทุกเซลมีระบบ เก็บข้อมูลทางพันธุกรรม ที่สามารถสร้างต้นพืช ใหม่ได้ " ก. Totipotency."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามทบทวนวิชา 510-111

2 แนวคิดพื้นฐานในการ ขยายพันธุ์ในระดับเซลที่ กล่าวว่า " ทุกเซลมีระบบ เก็บข้อมูลทางพันธุกรรม ที่สามารถสร้างต้นพืช ใหม่ได้ " ก. Totipotency ข. Topophysis ค. Organogenesis ง. Embryogenesis

3 กลุ่มพืชที่สืบเชื้อสายมาจากพืชต้น หนึ่งโดยวิธีขยายพันธุ์แบบไม่อาศัย เพศ หมายถึงคำใด ก. พันธุ์ (Variety) ข. พันธุ์ลูกผสม (Hybrids) ค. โคลน (clone) ง. ผิดทุกข้อ

4 ก. ตาข้างของใบชุดที่ 1 ข. ตา ข้างของใบชุดที่ 2 ค. ตาข้างของใบชุดที่ 3 ง. ตา ข้างของใบชุดที่ 4 การติดตากุหลาบ ตาส่วนใดเมื่อ นำมาติดกับต้นตอแล้วจะออก ดอกก่อนตาส่วนอื่นๆ เมล็ดอโพมิค …….. ได้แก่ …………… Topophysis………… ความหมาย …….

5 น้ำที่จุดเหี่ยวเฉาถาวร ของพืชมีค่าแรงดึง ความชื้นเท่าใด ก. 1/3 บาร์ ข. 1 บาร์ ค. 15 บาร์ ง. 31 บาร์

6 คุณภาพน้ำทางชีวภาพจัดโดยอาศัยค่าใด ก. SAR ข. BOD ค. COD ง. ถูกทั้ง ข และ ค

7 อุปกรณ์ใดที่ช่วยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ก. กรอง (Filter) ข. ประตูน้ำ (Gate valve) ค. วาล์วกันกลับ (Check Valve) ง. เกย์วัดแรงดัน

8 ข้อใดจัดเป็นปุ๋ยธรรมชาติได้ ? ก. ยูเรียข. แอมโมเนียมซัลเฟต ค. ร๊อคฟอสเฟตง. โปแตสเซียมซัลเฟต

9 ตัวเลข 8-24-24 ที่ระบุไว้ที่กระสอบปุ๋ยคืออะไร ก.fertilizer ratio ข.fertilizer material ค.fertilizer element ง.fertilizer grade

10 ผลิตผลในตัวเลือกใด ที่ไม่ เหมาะสมจะเก็บเกี่ยวโดยใช้ เครื่องจักรกล ก. ข้าว ข. สับปะรดส่งโรงงาน ค. อ้อย ง. มะเขือเทศ

11 ในการทำยางแผ่นรมควัน สารเคมีที่ใช้ทำให้น้ำยางจับ ตัวกันเป็นก้อนคือสารเคมี ชนิดใด ก. กรดซัลฟุริค ข. กรดไนตริค ค. กรดทาร์ทาริค ง. กรดฟอร์มิค

12 การเก็บรักษาผลิตผลใน ตัวเลือกใดที่จะก่อให้เกิด ความเสียหายที่เรียกว่า “Chilling injury” ก. เก็บรักษามะม่วงที่ อุณหภูมิ 13 0 C ข. เก็บรักษาทุเรียนที่ อุณหภูมิ 10 0 C ค. เก็บรักษาส้มโอที่ อุณหภูมิ 5 0 C ง. เก็บรักษาบรอคโคลีที่ อุณหภูมิ 2 0 C

13 ลักษณะทั่วไปของสังคมการผลิตพืช ไทยเป็นอย่างไร ก. เป็นสังคมในชนบทและใน เมือง ข. ทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว เช่น ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ค. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน สังคม ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

14 การขายตรงคือ ก. การขายสินค้าให้พ่อค้าที่ไม่ใช่พ่อค้าคนกลาง ข. การขายสินค้าให้พ่อค้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง ค. การขายสินค้าให้กับโรงงานแปรรูป ง. ถูกต้องทุกข้อ

15 การกสิกรรมถือได้ว่าเป็นธุรกิจ ประเภทหนึ่ง ดังนั้นวิธีการที่ดี ที่สุดจึงควร ก. คิดถึงผลกำไรสูงสุด ข. ทรัพยากรที่ใช้ใน การเกษตรทดแทนใหม่ได้ ทุกอย่างอยู่แล้วจึงควรใช้ให้ เต็มที่ ค. ปฏิบัติการด้านการกสิกร รมมีผลต่อสภาพแวดล้อม น้อยมากเทคโนโลยีที่ ทันสมัยจึงปลอดภัย ง. ความคิดดังกล่าวยังไม่ ถูกต้อง

16 ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ก. ความสุขสมบูรณ์ของ ระบบนิเวศน์ ข. งานปรับปรุงพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ ค. การปลูกพืชเศรษฐกิจ ในระบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว (monoculture) ง. เทคโนโลยีที่ทำให้ผล ผลิตพืชชนิดใดเพิ่มขึ้น สูงสุด


ดาวน์โหลด ppt คำถามทบทวนวิชา 510-111. แนวคิดพื้นฐานในการ ขยายพันธุ์ในระดับเซลที่ กล่าวว่า " ทุกเซลมีระบบ เก็บข้อมูลทางพันธุกรรม ที่สามารถสร้างต้นพืช ใหม่ได้ " ก. Totipotency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google