งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CSC431 Computer Network System ผู้สอน : อ. สุรชัย ดียิ่ง ห้องเรียน : 5-357 วันเวลาเรียน : ศุกร์ 12.00 – 15.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CSC431 Computer Network System ผู้สอน : อ. สุรชัย ดียิ่ง ห้องเรียน : 5-357 วันเวลาเรียน : ศุกร์ 12.00 – 15.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CSC431 Computer Network System ผู้สอน : อ. สุรชัย ดียิ่ง ห้องเรียน : 5-357 วันเวลาเรียน : ศุกร์ 12.00 – 15.00 น.

2 ครั้งที่ 1 แนะนำรายวิชา หัวข้อที่จะกล่าวถึงในวันนี้ – วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไร – ประโยชน์ และแนวทางประกอบอาชีพ – การวัดผลของวิชานี้ – กติกาการเรียนและการส่งงาน – รายละเอียดเนื้อหาวิชา

3 CSC431 เรียนเกี่ยวกับอะไร CSC431 เรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบ หน้าที่ โครงสร้าง วิธีการทำงานของ Computer Network System โดยจะเรียนในมุมมองของ Computer Science ซึ่งจะให้ความสำคัญกับ protocol ต่างๆมากกว่า อุปกรณ์ เครื่องมือ สัญญาน

4 ประโยชน์และแนวทางประกอบ อาชีพ เมื่อเราเรียนรู้จนเข้าใจโครงสร้าง วิธีการทำงาน ทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับ Computer Network สามารถนำความรู้ไปเพื่อออกแบบติดตั้ง Computer Network สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาใน Computer Network สามารถเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Network สามารถเลือกใช้อุปกรณ์และ software ที่ เหมาะสมกับ Computer Network

5 แนวทางประกอบอาชีพ Network Administrator Network Designer System Engineer System Supporter System Administrator System Programmer ผู้บริหารและตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รู้จักเลือกใช้ อุปกรณ์ และ software เกี่ยวกับเครือข่ายได้ อย่างเหมาะสม

6 การวัดผล สอบ Midterm + Final 60% Quiz กิจกรรมในห้องเรียน การบ้านที่สั่งในห้อง 20% ปฎิบัติ network 10% โปรแกรม network 10%

7 ปฎิบัติ network 10% ให้ทำงานเกี่ยวกับ network 1 ชิ้น software หรือ hardware ก็ได้ ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงก่อนสอบ midterm 1 วัน ส่งหลังจากนั้นคะแนนจะลดลงสัปดาห์ละ 1 คนแนน ( รวมปิดเทอม ) ให้นักศึกษาถามอาจารย์ก่อนว่างานที่จะส่ง มี ความยากเพียงพอหรือไม่ หากทำไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น อาจส่งใหม่หรือ ได้คะแนนตามส่วน ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่ หากเป็น software ให้ใช้โปรแกรมที่มีอยู่แล้ว

8 โปรแกรม network 10% ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมทางด้าน network 1 โปรแกรม ( ฟังคำสั่งจากอาจารย์ในห้อง ) ให้นักศึกษาจัดกลุ่มทำกับเพื่อนเป็นโปรแกรมใน เครือข่ายเดียวกัน หากทำคนเดียวเวลาส่งต้องมี 2 เครื่องมาแสดงให้เห็นเป็นเครือข่าย ส่งงานอย่างช้า 1 วันก่อนสอบ Final หลังจากนั้นได้ I นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์มาเองให้พร้อมในการ ส่งงาน เวลาส่งนักศึกษาต้องเขียนโปรแกรมใหม่ทั้งหมด อนุญาตให้ดูได้เฉพาะรูปแบบของคำสั่งเท่านั้น ไม่ให้ดูโปรแกรมที่เขียนสำเร็จแล้ว โปรแกรมต้องไม่ไปเรียกใช้คำสั่งที่ทำให้นักศึกษา ไม่ต้องเขียนอะไร โปรแกรมต้องติดต่อกับเครื่องคนอื่นในเครือข่ายได้ จึงได้คะแนน

9 กติกาการเรียนและส่งงาน เมื่ออาจารย์มาถึงและเวลาเหมาะสม จะล็อก ห้องและเช็คชื่อ ผู้ที่มาไม่ทันให้รอหน้าห้อง ระหว่างเรียนอาจมีกิจกรรม อาจารย์อาจเรียก นักศึกษามาร่วมกิจกรรม ผู้ไม่ให้ความร่วมมือจะ ถูกหักคะแนน เมื่อเรียนเนื้อหาเสร็จจะมี quiz ทุกครั้ง ให้ นักศึกษาเตรียมกระดาษมาเอง เมื่อ quiz เสร็จให้นักศึกษาเข้าแถวส่ง คนที่ส่ง แล้วให้ออกนอกห้องไปเลย กรณีต้องการถาม อาจารย์ให้รอเพื่อนออกนอกห้องหมดก่อน

10 รายละเอียดเนื้อหาวิชา หัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย การใช้งานคอมพิวเตอร์เครือข่าย อุปกรณ์ hardware, software รูปแบบอ้างอิง ตัวอย่างระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย หัวข้อ Physical Layer ทฤษฎีการสื่อสารข้อมูล สื่อแบบต่างๆ สายแบบต่างๆ การสื่อสารไร้สาย การสื่อสารผ่านดาวเทียม หัวข้อ Data Link Layer การออกแบบ การควบคุมความผิดพลาด โปรโตคอล ต่างๆ หัวข้อ Medium Access Sublayer ปัญหาการจัดสรรช่องทาง Multiple Access Protocols, Ethernet, Wireless LAN

11 เนื้อหาวิชา ( ต่อ ) หัวข้อ Network Layer การออกแบบ Routing Algorithms, Congestion Control Algorithms ตัวอย่างจากเครือข่าย Internet หัวข้อ Transport Layer บริการ องค์ประกอบ โปรโตคอลอย่างง่าย UDP TCP หัวข้อ Application Layer DNS, e-mail, World Wide Web หัวข้อ Network Security Symmetric-Key, Public-Key, Digital Signatures, VPN หัวข้อ การออกแบบระบบเครือข่าย และการจัดการ ระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ การออกแบบ การป้องกัน การแก้ไข ประสิทธิภาพของเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt CSC431 Computer Network System ผู้สอน : อ. สุรชัย ดียิ่ง ห้องเรียน : 5-357 วันเวลาเรียน : ศุกร์ 12.00 – 15.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google