งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. พ. อมร นนทสุต. Teenage Pregnancy ลดลงเหลือร้อยละ 10 ของหญิงตั้งครรภ์ หรือ ลดลงร้อยละ 20 จากปีฐานในปี 2555 ระบบแรงงาน จัด สวัสดิการให้ครอบคลุม ในด้านอนามัยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. พ. อมร นนทสุต. Teenage Pregnancy ลดลงเหลือร้อยละ 10 ของหญิงตั้งครรภ์ หรือ ลดลงร้อยละ 20 จากปีฐานในปี 2555 ระบบแรงงาน จัด สวัสดิการให้ครอบคลุม ในด้านอนามัยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. พ. อมร นนทสุต

2 Teenage Pregnancy ลดลงเหลือร้อยละ 10 ของหญิงตั้งครรภ์ หรือ ลดลงร้อยละ 20 จากปีฐานในปี 2555 ระบบแรงงาน จัด สวัสดิการให้ครอบคลุม ในด้านอนามัยการ เจริญพันธุ์ พัฒนา ศักยภาพ ภาคี เครือข่าย มีการจัดการ ความรู้และ นวตกรรม มีระบบข้อมูลข่าวสารที่มี ประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน องค์กรแหล่งทุนให้ การสนับสนุนการ ดำเนินงาน ระบบการศึกษา จัดหลักสูตรเพื่อ พัฒนาทักษะชีวิต และมีบริการแก่ นักศึกษา ระบบสาธารณสุขจัด ช่องทางใหม่การ ให้บริการที่เข้าถึงกลุ่ม วัยรุ่นได้มากขึ้น มีกลไกในการ สื่อสารและสร้าง ความสัมพันธ์กับ ผู้เกี่ยวข้องทุก ภาคส่วน ประชาชน รวมถีงวัยรุ่น มีส่วนร่วมในจัดการ ปัญหาของวัยรุ่น (เพศ ยาเสพติด ความรุนแรง) วัยรุ่นมีทักษะชีวิต (Life Skill / Safe Sex Skill/Mother Skill เฉพาะในราย ที่ตั้งครรภ์) ระดับประชาชน (population) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ ระดับ พื้นฐาน มีระบบการ เฝ้าระวังที่มี คุณภาพ มีการจัดทำ แผน ยุทธศาสตร์ ร่วมกันและ นำไปใช้เชิง บูรณาการ มีระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนา บริการให่ได้ มาตรฐาน อปท/ภาคเอกชน /NGO / สื่อสารมวลชนให้ การสนับสนุน มีคณะกรรมการรับผิดชอบทั้ง ในระดับ เขต จังหวัด อำเภอ (2) (1) (1,3,4,5)(3,4,5)(1) (4,5) (3,4,5) (3,4) (1)

3

4 ปิรามิดกลุ่มเป้าหมาย และ แนวทางการควบคุม วัยเรียนและเยาวชน เคยมีเพศสัมพันธุ์ Pre Implantation Implant But Abortion Pregnancy Fertilization Life Skill Development Safe Sex เน้น Condom Pre Implantation Period Alert Mother Skill & Prevent Complication กลุ่มเป้าหมายมาก ให้ผลช้าแต่แก้ต้นเหตุ กลุ่มเป้าหมายน้อย ให้ผลเร็วแต่แก้ปลายเหตุ Treatment to Save Life

5 3 Type of Skill 1.Life Skill  เพื่อให้มีทักษะไม่ให้มีเพศสัมพันธุ์ ก่อนวัย & เวลาอันควร 2.Safe Sex Skill  เพื่อให้ทักษะมีเพศสัมพันธ์ที่ ปลอดภัย จากการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ในกรณีทั่วไปที่ไม่ใช่วัยรุ่น ประเภทของการคุมกำเนิดแบ่งเป็น 2 ประเภท ใหญ่คือ Prevent Fertilization.  Condom,pill, Injection, หมันชาย, หมันหญิง Prevent Implantation.  การคุมกำเนิดที่มีผลต่อ การปรับสภาพของ Endometrium เช่น IUD, Post coital pill และอื่นๆ 3.Mother skill  เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมี ทักษะในการเป็นแม่ คือ ดูและตัวเองและเลี้ยง ลูกได้ หมายเหตุ 1. ในหลักการเน้นที่ 1. คือให้เกิด Life Skill เพื่อให้ No sex 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องผ่านการอบรมให้มี Skill ทั้ง 3 เพื่อไปให้บริการแก่วัยรุ่นได้

6 From Fertilization to Implantation = Overview

7 From Fertilization to Implantation - Fertilization

8 From Fertilization to Implantation - Implantation

9 Embryonic Stage


ดาวน์โหลด ppt น. พ. อมร นนทสุต. Teenage Pregnancy ลดลงเหลือร้อยละ 10 ของหญิงตั้งครรภ์ หรือ ลดลงร้อยละ 20 จากปีฐานในปี 2555 ระบบแรงงาน จัด สวัสดิการให้ครอบคลุม ในด้านอนามัยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google