งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 9/2553 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 9/2553 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 9/2553 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 http://www.energy.go.th - 2 - ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 8/2553 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 8/2553 ระเบียบวาระที่ 3เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน PMQA หมวด 4 ของสถาบัน ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP) 3.2 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน IT1-IT7 ระเบียบวาระที่ 4เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3 http://www.energy.go.th - 3 - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กำหนดการประชุมรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน PMQA กระทรวงพลังงาน รอบ 11 เดือน วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 9.30-12.00 น. ชั้น11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

4 http://www.energy.go.th - 4 - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 8/2553

5 http://www.energy.go.th - 5 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 เกณฑ์การตรวจประเมิน PMQA หมวด 4 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP) ตามไฟล์โปรแกรมการตรวจประเมิน (Excel)

6 http://www.energy.go.th - 6 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.2 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (IT1-IT7) ตัวชี้วัดของหมวด 4 1. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นฯ (ผู้รับผิดชอบ : สนพ.) --> เชื่อมโยงกับ IT1 (คัดเลือกยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน) 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลขององค์กร (ผู้รับผิดชอบ : ทุกกรม) --> เชื่อมโยงกับ IT1 – IT3 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ (ผู้รับผิดชอบ : ทุกกรม) --> เชื่อมโยงกับ IT4 4. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้ (ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงาน KM ของทุกกรม) --> เชื่อมโยงกับ IT7

7 http://www.energy.go.th - 7 - ผลการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูล หน่วยงาน สรุปผลแบบสอบถาม ระบบฐานข้อมูล ตอบตัวชี้วัดที่ 2 (บุคคลภายในองค์กร) เว็บไซต์ ตอบตัวชี้วัดที่ 3 (บุคคลภายนอกองค์กร) สป.พน. ชธ. ธพ. พพ. สนพ.

8 http://www.energy.go.th - 8 - IT1 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ เฉลี่ย 95% 95% IT1(1) แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา (สนพ./สป.พน.) ( อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย โดย สนพ. และสป. พน. ได้แบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์แล้ว ) IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน (ทุกกรม) ( จัดทำตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2549-2552 และปี 2553 ( รอบ 6 เดือน ) เรียบร้อย แล้ว โดยจะปรับปรุงค่าคะแนนรอบ 12 เดือนอีกครั้งก่อนการประเมิน )

9 http://www.energy.go.th - 9 - เฉลี่ย 100% IT2(3) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย (สนพ.) IT2(4) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ (ชธ.) IT2(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (ธพ.) IT2(6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (สนพ.) IT2 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า 100% ( ทุกระบบสามารถใช้งาน ได้จริงแล้ว )

10 http://www.energy.go.th - 10 - IT3(7) พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.) เฉลี่ย 100% IT3(8) พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สนพ.) 100% IT3 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน ( ทั้งสองระบบสามารถใช้งานได้จริงแล้ว )

11 http://www.energy.go.th - 11 - IT4(9) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง และสืบค้นได้ (ธพ.) เฉลี่ย 100% IT4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 100% ( นำข้อมูลและงานบริการที่พัฒนาใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้บริการขึ้น เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ) * ส่วนที่ดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนพัฒนาองค์การ คือ สอบถามความพึง พอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง เป็นขั้นตอนสุดท้าย คาดว่าจะแล้ว เสร็จได้ภายใน ก. ย.53

12 http://www.energy.go.th - 12 - IT5(10) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.) เฉลี่ย 100% IT5(11) แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน (สป.พน.) 100% IT5 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย ( ทั้งสองระบบสามารถใช้งานได้จริงแล้ว )

13 http://www.energy.go.th - 13 - IT6(12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (สป.พน.) เฉลี่ย 80% IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 80%

14 http://www.energy.go.th - 14 - ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ หน่วยงานประกาศใช้นโยบายความมั่นคงระดับกรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สป.พน. อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ชธ. ธพ. X พพ. สนพ.

15 http://www.energy.go.th - 15 - IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (KM) (ทุกกรม) IT7 KM1 : การผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานนิวเคลียร์ ( สนพ.) KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพ ชีวมวล ( สป. พน.) KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล ( ธพ.) KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง ( พพ.) KM5 : Global Warming ( สป. พน.) KM6: รายได้จากการประกอบ ธุรกิจปิโตรเบียม ( ชธ.) เฉลี่ย 100% 100% ( คัดเลือก KM เพื่อตรวจประเมิน 3 องค์ความรู้แล้ว ได้แก่ KM1 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ : สนพ. KM3 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล : ธพ. และ KM4 การส่งเสริมเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง : พพ. )

16 http://www.energy.go.th - 16 - หมวด 4 : ระดับความสำเร็จ เฉลี่ย 96% 100% รอบเวลาIT1IT2IT3IT4IT5IT6IT7เฉลี่ย 8 เดือน80%71%95%50%70%35%69%67% 9 เดือน90%95%100%70%92.5%70%87% 10 เดือน92.5%98.8%100%90%95%75%100%93% 11 เดือน95%100% 80%100%96% 95% 100% 80% 100%

17 http://www.energy.go.th - 17 - สรุปเอกสารหลักฐานการตรวจประเมิน  เอกสารหลักฐานตรวจประเมินตาม ADLI  เอกสารสรุปความสำคัญของฐานข้อมูล (ครบถ้วนแล้ว)

18 http://www.energy.go.th - 18 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT1(1)ปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา  แบบวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือกข้อมูลที่นำมาจัดทำฐานข้อมูล ใหม่ (ฝ่ายเลขาฯ) IT1(2)ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ  ตัวชี้วัด และค่าคะแนนของตัวชี้วัดระดับกระทรวง-กรม ปี 2549-2553 (ฝ่ายเลขาฯ) IT2  ผลการวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือก ฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือ พัฒนาใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า (ฝ่ายเลขาฯ) IT2(3)ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงาน ของไทย (สนพ.)  สรุปผลความต้องการปรับปรุงฐานข้อมูล  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล IT2(4)ฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ (ชธ.)  สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ  แผนการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

19 http://www.energy.go.th - 19 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT2(5)ฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (ธพ.)  คู่มือการใช้งานระบบ  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล IT2(6)ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (สนพ.)  คู่มือการใช้งานระบบ  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล IT3  ผลการวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือก ฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือ พัฒนาใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน (ฝ่ายเลขาฯ) IT3(7)ระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.)  คู่มือการใช้งานระบบ  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล IT3(8)ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สนพ.)  คู่มือการใช้งานระบบ  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล

20 http://www.energy.go.th - 20 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT4(9) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย (ธพ.)  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา Website  ผลการวิเคราะห์ ทบทวน ข้อมูลและงานบริการในปีที่ผ่านมา  ผลการคัดเลือกข้อมูล และงานบริการที่จะพัฒนาใหม่ พร้อม แนวทางการพัฒนาข้อมูลและงานบริการนั้น เอกสาร/หลักฐานที่ต้อง มีทุกกรม  ตัวอย่างแบบสอบถามที่นำขึ้นเว็บไซต์ (ฝ่ายเลขาฯ)  สรุปผลแบบสอบถาม และผลการคัดเลือกข้อมูลหรืองานบริการ ที่จะพัฒนาใหม่ พร้อมแนวทางการพัฒนาข้อมูลหรืองานบริการ (ถ้ามี) (ทุกกรม)  แสดงผลการดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ฝ่ายเลขาฯ)

21 http://www.energy.go.th - 21 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT5(10) ระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.)  แนวทางในการปรับปรุงระบบ  คู่มือ/แผนเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำมันเชื้อเพลิง IT5(11) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน (สป.พน.)  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับกระทรวง  คู่มือการใช้งานระบบ  ตัวอย่างแผนที่แสดงศักยภาพพลังงานทดแทน  หลักฐานแสดงการใช้งานระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจของ ผู้บริหาร

22 http://www.energy.go.th - 22 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ สป.สนพ.ธพ.พพ.ชธ. IT6 (12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ (ทุกกรม)  เอกสารแสดงการทบทวนนโยบายความมั่นคงฯ ระดับกรม (รายงานการประชุม)  นโยบายความมั่นคงฯ ระดับกระทรวงที่ CIO/CEO อนุมัติ  นโยบายความมั่นคงฯ ระดับกรมที่ CIO/CEO อนุมัติ  เอกสารที่กำหนดความรับผิดชอบของบุคลากรใน การดำเนินการด้านความมั่นคงฯ อย่างชัดเจน X  รายละเอียดระบบสารสนเทศทั้งหมดในองค์กร  IT Contingency Plan (อย่างน้อยต้องมีกรณี ไฟไหม้ และโดนเจาะระบบ) X X X  ผลการซักซ้อมตาม IT Contingency Plan X - X -  ระบบที่คัดเลือกมาเพื่อแสดง Access Right ที่ถูกต้องทันสมัย อย่างน้อย 1 ระบบ X คณะทำงานดำเนินการแล้ว

23 http://www.energy.go.th - 23 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ สป.สนพ.ธพ.พพ.ชธ. IT6 (12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ (ทุกกรม) (ต่อ)  แผนบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ - ระบุขั้นตอนและกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ back up X X - มีการ back up X X - ระบุขั้นตอนและกำหนดผู้รับผิดชอบผู้recovery X X - มีการ recovery X X - มี anti virus X X - มี firewall X X - มีไฟฟ้าสำรอง X XX - มีการกำหนดเงื่อนไขการเข้าห้อง server X XX

24 http://www.energy.go.th - 24 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้วยังไม่มี IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (สนพ. ฝ่ายเลขาฯ)  สรุปผลการทบทวนองค์ความรู้ (รายงานการประชุม)  รายงานองค์ความรู้ที่สนับสนุนทุกยุทธศาสตร์  แนวทางการคัดเลือกองค์ความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ จาก 2 ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน  เกณฑ์การวัดผลสำเร็จ (KPI) (วัดจากหมวด 7)  แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก CEO หรือ CKO  กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมยกย่องชมเชย  การจำแนกองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ผ่านความเห็นชอบจาก CEO หรือ CKO  หลักฐานที่แสดงว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบคลุมเป้าหมาย ≥90%  รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี

25 http://www.energy.go.th - 25 - ITสรุปความสำคัญของฐานข้อมูล สถานะ มีแล้วยังไม่มี IT2(3) ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ พลังงานของไทย (สนพ.) IT2(4)ฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ (ชธ) IT2(5)ฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (ธพ.) IT2(6)ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (สนพ.) IT3(7)ระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.) IT3(8)ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สนพ.) IT5(10) ระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.) IT5(11) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน (สป.พน.)

26 http://www.energy.go.th - 26 - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2553


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 9/2553 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google