งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ฝ.101 ชั้น 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ฝ.101 ชั้น 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา น. ณ ห้องประชุม ฝ.101 ชั้น 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา น. ณ ห้องประชุม ฝ.101 ชั้น 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร การประชุมชี้แจง (ร่าง)กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 ร่างกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (6 ตัวชี้วัด) 3.2 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กองหรือ เทียบเท่า/กลุ่มสถาบัน 3.3 ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผล การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนัก/กอง/สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (13 ตัวชี้วัด) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ระเบียบวาระการประชุม

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ ตามการเจรจาตัวชี้วัด วันที่ 26 มีนาคม 2557 ตัวชี้วัด เจรจาตัวชี้วัด ( วันที่ ) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน สหกรณ์ที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (น้ำหนักร้อยละ 10) interval = x ± ร้อยละ 0.5

4 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ) ตัวชี้วัด เจรจาตัวชี้วัด ( วันที่ ) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ น้ำหนักร้อยละ 10 interval = x ± ร้อยละ 0.1

5 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ) ตัวชี้วัด เจรจาตัวชี้วัด ( วันที่ ) ร้อยละของสหกรณ์ ที่ได้รับการพัฒนามีอัตรา การเพิ่มของปริมาณธุรกิจ น้ำหนักร้อยละ 8 ค่าระดับ 3 = ร้อยละ 73 interval = x ± ร้อยละ 1.5

6 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ) ตัวชี้วัด เจรจาตัวชี้วัด (วันที่ ) ร้อยละของกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการ เพิ่มของปริมาณธุรกิจ น้ำหนักร้อยละ 7 ค่าระดับ 3 = ร้อยละ 69 interval = x ± ร้อยละ 1

7 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหรือฟื้นฟูสหกรณ์ตาม แผนงาน ** ที่ประชุมคณะกรรมการฯ (ส.ก.พ.ร.) เพิ่มเติม** อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณา

8 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำ คำรับรองและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2557

9 ระเบียบวาระการประชุม 3.1 (ร่าง)กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (6 ตัวชี้วัด) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 70 การประเมินประสิทธิผล (70) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม ยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์ กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มี เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัด ภารกิจหลักของกรม (5 ตัวชี้วัด) 70

10 ระเบียบวาระการประชุม ร่างกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (6 ตัวชี้วัด) ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ (ต่อ) ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายใน 30 การประเมินประสิทธิภาพ (20) 2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (2 ตัวชี้วัด) 5 3. การประหยัดพลังงาน 5 4. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 10 การพัฒนาองค์การ (10)5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (2 ตัวชี้วัด) (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 5 6. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (กระบวนการรับ จดทะเบียนสหกรณ์) (3 ตัวชี้วัด) 5 รวม 100

11 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 3.2 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า/กลุ่มสถาบัน **download เอกสารได้ที่

12 ระเบียบวาระการประชุม ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนัก/กอง/สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ระเบียบวาระที่ 3.3 ระยะเวลากิจกรรม ภายใน 12 พ.ค  หน่วยงานส่งรายงานผลประเมินผลตนเองตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค – 31 ต.ค. 2557) ระดับกระทรวง/ระดับกรม ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานทางเอกสาร และ ภายใน พ.ค ถึง มิ.ย  หน่วยงานส่ง คำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับ สำนัก/กอง/ สำนักงาน ที่ผู้บริหารหน่วยงานลงนามแล้วให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อรวบรวมนำเสนออธิบดีและรองอธิบดีที่กำกับดูแลลงนามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ภายใน 10 ก.ค  หน่วยงานส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556–30 มิถุนายน 2557) ระดับกระทรวง ระดับกรมและ สำนัก/กอง ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ทางเอกสารและ

13 ระเบียบวาระการประชุม ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนัก/กอง/สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ระเบียบวาระที่ 3.3 (ต่อ) ระยะเวลากิจกรรม ภายใน 10 ต.ค  หน่วยงานส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556–30 กันยายน2557)ระดับกระทรวง ระดับกรมระดับสำนัก/กอง และ แบบฟอร์มสรุปผลคะแนนระดับ บุคคล  สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ (ตัวชี้วัดระดับกรม) ในกรณีที่ส่วนราชการ (1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัย ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือ ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอและไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ทาง เอกสารและ ธ.ค – ม.ค 2558  สำนักงานก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ณ กระทรวง

14 ระเบียบวาระการประชุม ร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (13 ตัวชี้วัด ) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

15 อยู่ระหว่างการเจรจา ตัวชี้วัดระดับกระทรวง 1.2 ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Famer (Output Joint KPI : Zoning) (สสส.) **น้ำหนัก ร้อยละ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (2 ตัวชี้วัดย่อย) (สสส.) **น้ำหนัก ร้อยละ ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนามีอัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ(2 ตัวชี้วัดย่อย) (สพส.) **น้ำหนัก ร้อยละ ระดับความสำเร็จในการกำกับดูแลสหกรณ์ที่มี ข้อบกพร่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์ **น้ำหนัก ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 1.3, 1.4, 1.5 อยู่ระหว่างการเจรจา ตัวชี้วัดกับ ส.ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก ของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ (5 ตัวชี้วัด) น้ำหนัก ร้อยละ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน **น้ำหนัก ร้อยละ 15 หมายเหตุ หน่วยงานใดที่ไม่มี การกำหนดตัวชี้วัดที่ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ ที่ตัวชี้วัดที่ 1.6

16 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน) น้ำหนัก ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ ผู้รับบริการ หมายถึงเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่รับบริการจากหน่วยงาน ดำเนินการสำรวจผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์

17 ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ น้ำหนัก ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายงานลงทุน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ น้ำหนัก ร้อยละ 3 น้ำหนัก ร้อยละ 2 หมายเหตุ หน่วยงานใดที่ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ 3.2 ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ที่ ตัวชี้วัดที่ 3.1

18 ตัวชี้วัดที่ 4 : การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับคะแนน ข้อมูลขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนที่ 2ขั้นตอนที่ 3-5รวม ไฟฟ้า น้ำมัน รับผลร่วมกันทุกสำนัก/กอง

19 ตัวชี้วัดที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ภาครัฐ น้ำหนัก ร้อยละ 5 อยู่ระหว่างการดำเนินการของ สำนักงาน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ ) ** รับผลร่วมกันทุกสำนัก/กอง ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ ) ** รับผลร่วมกันทุกสำนัก/กอง น้ำหนัก ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 3ระดับ ส่งภายหลัง 30 เม.ย ส่งภายใน 30 เม.ย.2557 ส่งภายใน 30 เม.ย และครบถ้วนทันสมัย

20 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ ตัวชี้วัดที่ 6.2 :ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 4 ครั้งที่ 1 pre-test ผลสำรวจระหว่างวันที่ กันยายน 2556 มาเป็นฐานในการ จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ส่งแผนฯ ภายใน 30 เมษายน 2557) ผู้รับผิดชอบ : กกจ. กค. และ ศสท. **กรณีไม่จัดส่งแผนตามกำหนด จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ คะแนน ครั้งที่ 2 post-test สำรวจระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2557 คำถามด้านทุนมนุษย์ 10 ข้อ คำถามด้านทุนสารสนเทศ 6 ข้อ คำถามด้านทุนองค์การ 14 ข้อ (รวมทั้งหมด 30 ข้อ)

21 ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ระดับความสำเร็จการพัฒนาสมรรถนะ องค์การ (ต่อ) น้ำหนัก ร้อยละ 4 คะแนนตัวชี้วัดที่ 6.2 = X + (0.2 x Y) โดยที่ X = ค่าคะแนนตามระดับการดำเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ และ ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 Y = จำนวนข้อคำถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและ ความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 โดยมี น้ำหนัก ข้อละ 0.2 Xระดับการดำเนินการ 1 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ รายงานรอบ 6 เดือน และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่า ครั้งที่ 1 2 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ รายงานรอบ 6 เดือน และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 น้อยกว่า หรือเท่ากับ ครั้งที่ 1 3 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา การรายงานรอบ 6 เดือน และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่า ครั้งที่ 1 4 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา การรายงานรอบ 6 เดือน และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 น้อย กว่าหรือเท่ากับ ครั้งที่ 1

22 ตัวชี้วัด ที่ 7.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5 ตัวชี้วัดที่ 7 : การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (กระบวนการรับจดทะเบียนสหกรณ์) (สนม.) 3 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 7 : การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (กระบวนการรับจดทะเบียนสหกรณ์) (สนม.) 3 ตัวชี้วัดย่อย น้ำหนัก ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ น้ำหนัก ร้อยละ 1.5 ตัวชี้วัดที่ 7.3 ผลการสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (สำรวจโดยสำนักงาน ก.พ.ร.) เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ น้ำหนัก ร้อยละ 2 หมายเหตุ หน่วยงานใดที่ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ 7 ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ที่ ตัวชี้วัดที่ 1.6

23 ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ (ระดับหน่วยงาน) น้ำหนัก ร้อยละ 2.5 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1รายการข้อมูลพื้นฐานที่แต่ละหน่วยงานจัดทำครบถ้วนตามมาตรฐานข้อมูลกลาง 80 % 2รายการข้อมูลพื้นฐานที่แต่ละหน่วยงานจัดทำครบถ้วนตามมาตรฐานข้อมูลกลาง 90 % 3รายการข้อมูลพื้นฐานที่แต่ละหน่วยงานจัดทำครบถ้วนตามมาตรฐานข้อมูลกลาง 100 % 4 หน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน นำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแจ้งผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทาง 5 ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลกลาง ในประเด็นความทันสมัย (ข้อ2)ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2557

24 ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนนประเมิน (ร้อยละ) พิจารณาผลสำเร็จของการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของหน่วยงาน ตามแนวทางขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ จัดทำ/ส่งรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเอกสาร หรือ ไฟล์ข้อมูล ส่งถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ***หากหน่วยงานใดส่งรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ คะแนน ของคะแนนประเมินร้อยละ 20 (นับเฉพาะวันทำการ) ผลการประเมินผลสำเร็จของการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของ คณะทำงานฯ ที่กรมแต่งตั้ง ดังนี้ คะแนนประเมิน 80 คะแนนขึ้นไป 2.2 คะแนนประเมิน คะแนน 2.3 คะแนนประเมิน คะแนน 2.4 คะแนนประเมิน คะแนน 2.5 คะแนนประเมินต่ำกว่า 50 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ ปรับปรุง 60 พอใช้ 70 ดี 80 ดีเด่น

25 ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน น้ำหนัก ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ น้ำหนัก ร้อยละ 5 รับผลร่วมกันทุกสำนัก/กอง

26 ตัวชี้วัดที่ 12: ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนการจัดการความรู้ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1  สำนัก/กอง /สสพ.1,2 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  จัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ซึ่งแผนการจัดการความรู้ ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายตามตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (แบบฟอร์ม แผนการจัดการความรู้) 2 การระบุแหล่งความรู้ (Identify) ที่ใช้ในงาน 3 จับความรู้ (Capture) อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 4 การจัดเก็บความรู้ (Storage) โดยรวบรวม จัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้นำเข้า Digital file องค์ความรู้ ของหน่วยงานอย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 5  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้ จัดส่งให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (แนบไฟล์) ภายใน วันที่ 30 สิงหาคม 2557 (

27 ตัวชี้วัดที่ 13 :ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน บริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP น้ำหนัก ร้อยละ 2.5 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1  ทบทวนและปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดส่งแผนฯ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทางเอกสารและ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ( 3  ทดสอบแผนบางส่วน ได้แก่ Call Tree และ Tabletop Testing พร้อมทั้ง รายงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทางเอกสารและ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ( 5  การทดสอบแผนโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มา ประยุกต์ใช้ โดยการจำลองเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ครั้ง/ปี ร่วมกันทุก หน่วยงานโดยมีผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 1. ผู้จัดการแผน BCP : สำนักงานเลขานุการกรม, 2. ฝ่ายอาคารสถานที่ : กองคลัง 3. พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองหลัก : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 4. ไอทีและระบบสารสนเทศ : ศูนย์สารสนเทศ) 5. ทุกหน่วยงานร่วมซ้อมแผนและสังเกตการณ์  รายงานผลการดำเนินการทดสอบโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง จัดส่งให้กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 (

28 ขอบคุณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ฝ.101 ชั้น 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google