งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ฝ.101 ชั้น 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ฝ.101 ชั้น 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ฝ.101 ชั้น 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ฝ.101 ชั้น 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร การประชุมชี้แจง (ร่าง)กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 ร่างกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (6 ตัวชี้วัด) 3.2 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กองหรือ เทียบเท่า/กลุ่มสถาบัน 3.3 ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผล การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนัก/กอง/สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (13 ตัวชี้วัด) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ระเบียบวาระการประชุม

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ ตามการเจรจาตัวชี้วัด วันที่ 26 มีนาคม 2557 ตัวชี้วัด เจรจาตัวชี้วัด ( วันที่ 26.03.57) 1.3.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน สหกรณ์ที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (น้ำหนักร้อยละ 10) interval = x ± ร้อยละ 0.5

4 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ) ตัวชี้วัด เจรจาตัวชี้วัด ( วันที่ 26.03.57) 1.3.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ น้ำหนักร้อยละ 10 interval = x ± ร้อยละ 0.1

5 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ) ตัวชี้วัด เจรจาตัวชี้วัด ( วันที่ 26.03.57) 1.4.1 ร้อยละของสหกรณ์ ที่ได้รับการพัฒนามีอัตรา การเพิ่มของปริมาณธุรกิจ น้ำหนักร้อยละ 8 ค่าระดับ 3 = ร้อยละ 73 interval = x ± ร้อยละ 1.5

6 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ) ตัวชี้วัด เจรจาตัวชี้วัด (วันที่ 26.03.57) 1.4.2 ร้อยละของกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการ เพิ่มของปริมาณธุรกิจ น้ำหนักร้อยละ 7 ค่าระดับ 3 = ร้อยละ 69 interval = x ± ร้อยละ 1

7 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหรือฟื้นฟูสหกรณ์ตาม แผนงาน ** ที่ประชุมคณะกรรมการฯ (ส.ก.พ.ร.) เพิ่มเติม** อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณา

8 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำ คำรับรองและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2557

9 ระเบียบวาระการประชุม 3.1 (ร่าง)กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (6 ตัวชี้วัด) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 70 การประเมินประสิทธิผล (70) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม ยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์ กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มี เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัด ภารกิจหลักของกรม (5 ตัวชี้วัด) 70

10 ระเบียบวาระการประชุม ร่างกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (6 ตัวชี้วัด) ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ (ต่อ) ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายใน 30 การประเมินประสิทธิภาพ (20) 2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (2 ตัวชี้วัด) 5 3. การประหยัดพลังงาน 5 4. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 10 การพัฒนาองค์การ (10)5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (2 ตัวชี้วัด) (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 5 6. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (กระบวนการรับ จดทะเบียนสหกรณ์) (3 ตัวชี้วัด) 5 รวม 100

11 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 3.2 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า/กลุ่มสถาบัน **download เอกสารได้ที่ http://webhost.cpd.go.th/develop2/

12 ระเบียบวาระการประชุม ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนัก/กอง/สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระเบียบวาระที่ 3.3 ระยะเวลากิจกรรม ภายใน 12 พ.ค. 2557  หน่วยงานส่งรายงานผลประเมินผลตนเองตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2556 – 31 ต.ค. 2557) ระดับกระทรวง/ระดับกรม ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานทางเอกสาร และ E-mail : cpd_psdg@cpd.go.th ภายใน พ.ค. 2557 ถึง มิ.ย. 2557  หน่วยงานส่ง คำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับ สำนัก/กอง/ สำนักงาน ที่ผู้บริหารหน่วยงานลงนามแล้วให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อรวบรวมนำเสนออธิบดีและรองอธิบดีที่กำกับดูแลลงนามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ภายใน 10 ก.ค. 2557  หน่วยงานส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556–30 มิถุนายน 2557) ระดับกระทรวง ระดับกรมและ สำนัก/กอง ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ทางเอกสารและ E-mail : cpd_psdg@cpd.go.thcpd_psdg@cpd.go.th

13 ระเบียบวาระการประชุม ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนัก/กอง/สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระเบียบวาระที่ 3.3 (ต่อ) ระยะเวลากิจกรรม ภายใน 10 ต.ค. 2557  หน่วยงานส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556–30 กันยายน2557)ระดับกระทรวง ระดับกรมระดับสำนัก/กอง และ แบบฟอร์มสรุปผลคะแนนระดับ บุคคล  สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ (ตัวชี้วัดระดับกรม) ในกรณีที่ส่วนราชการ (1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัย ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือ ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอและไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ทาง เอกสารและ E-mail : cpd_psdg@cpd.go.th** ธ.ค. 2557 – ม.ค 2558  สำนักงานก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ณ กระทรวง

14 ระเบียบวาระการประชุม ร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (13 ตัวชี้วัด ) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

15 อยู่ระหว่างการเจรจา ตัวชี้วัดระดับกระทรวง 1.2 ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Famer (Output Joint KPI : Zoning) (สสส.) **น้ำหนัก ร้อยละ 5 1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (2 ตัวชี้วัดย่อย) (สสส.) **น้ำหนัก ร้อยละ 10 1.4 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนามีอัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ(2 ตัวชี้วัดย่อย) (สพส.) **น้ำหนัก ร้อยละ 10 1.5 ระดับความสำเร็จในการกำกับดูแลสหกรณ์ที่มี ข้อบกพร่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์ **น้ำหนัก ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 1.3, 1.4, 1.5 อยู่ระหว่างการเจรจา ตัวชี้วัดกับ ส.ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก ของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ (5 ตัวชี้วัด) น้ำหนัก ร้อยละ 45 1.6 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน **น้ำหนัก ร้อยละ 15 หมายเหตุ หน่วยงานใดที่ไม่มี การกำหนดตัวชี้วัดที่ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ ที่ตัวชี้วัดที่ 1.6

16 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน) น้ำหนัก ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 6570758085 ผู้รับบริการ หมายถึงเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่รับบริการจากหน่วยงาน ดำเนินการสำรวจผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์

17 ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ น้ำหนัก ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 8789919395 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายงานลงทุน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 7073767982 น้ำหนัก ร้อยละ 3 น้ำหนัก ร้อยละ 2 หมายเหตุ หน่วยงานใดที่ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ 3.2 ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ที่ ตัวชี้วัดที่ 3.1

18 ตัวชี้วัดที่ 4 : การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับคะแนน ข้อมูลขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนที่ 2ขั้นตอนที่ 3-5รวม ไฟฟ้า 1.0000 0.2500 0.5000 1.5000 5.0000 น้ำมัน 0.25001.5000 รับผลร่วมกันทุกสำนัก/กอง

19 ตัวชี้วัดที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ภาครัฐ น้ำหนัก ร้อยละ 5 อยู่ระหว่างการดำเนินการของ สำนักงาน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ ) ** รับผลร่วมกันทุกสำนัก/กอง ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ ) ** รับผลร่วมกันทุกสำนัก/กอง น้ำหนัก ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 3ระดับ 5 135 ส่งภายหลัง 30 เม.ย. 2557 ส่งภายใน 30 เม.ย.2557 ส่งภายใน 30 เม.ย. 2557 และครบถ้วนทันสมัย

20 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 12345 ตัวชี้วัดที่ 6.2 :ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ น้ำหนัก ร้อยละ 4 ครั้งที่ 1 pre-test ผลสำรวจระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2556 มาเป็นฐานในการ จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ส่งแผนฯ ภายใน 30 เมษายน 2557) ผู้รับผิดชอบ : กกจ. กค. และ ศสท. **กรณีไม่จัดส่งแผนตามกำหนด จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0000 คะแนน ครั้งที่ 2 post-test สำรวจระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2557 คำถามด้านทุนมนุษย์ 10 ข้อ คำถามด้านทุนสารสนเทศ 6 ข้อ คำถามด้านทุนองค์การ 14 ข้อ (รวมทั้งหมด 30 ข้อ)

21 ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ระดับความสำเร็จการพัฒนาสมรรถนะ องค์การ (ต่อ) น้ำหนัก ร้อยละ 4 คะแนนตัวชี้วัดที่ 6.2 = X + (0.2 x Y) โดยที่ X = ค่าคะแนนตามระดับการดำเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ และ ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 Y = จำนวนข้อคำถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและ ความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 โดยมี น้ำหนัก ข้อละ 0.2 Xระดับการดำเนินการ 1 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ รายงานรอบ 6 เดือน และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่า ครั้งที่ 1 2 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ รายงานรอบ 6 เดือน และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 น้อยกว่า หรือเท่ากับ ครั้งที่ 1 3 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา การรายงานรอบ 6 เดือน และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่า ครั้งที่ 1 4 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลา การรายงานรอบ 6 เดือน และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 น้อย กว่าหรือเท่ากับ ครั้งที่ 1

22 ตัวชี้วัด ที่ 7.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 12345 น้ำหนัก ร้อยละ 1.5 ตัวชี้วัดที่ 7 : การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (กระบวนการรับจดทะเบียนสหกรณ์) (สนม.) 3 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 7 : การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (กระบวนการรับจดทะเบียนสหกรณ์) (สนม.) 3 ตัวชี้วัดย่อย น้ำหนัก ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 12345 น้ำหนัก ร้อยละ 1.5 ตัวชี้วัดที่ 7.3 ผลการสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (สำรวจโดยสำนักงาน ก.พ.ร.) เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 6570758085 น้ำหนัก ร้อยละ 2 หมายเหตุ หน่วยงานใดที่ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ 7 ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ที่ ตัวชี้วัดที่ 1.6

23 ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ (ระดับหน่วยงาน) น้ำหนัก ร้อยละ 2.5 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1รายการข้อมูลพื้นฐานที่แต่ละหน่วยงานจัดทำครบถ้วนตามมาตรฐานข้อมูลกลาง 80 % 2รายการข้อมูลพื้นฐานที่แต่ละหน่วยงานจัดทำครบถ้วนตามมาตรฐานข้อมูลกลาง 90 % 3รายการข้อมูลพื้นฐานที่แต่ละหน่วยงานจัดทำครบถ้วนตามมาตรฐานข้อมูลกลาง 100 % 4 หน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน นำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแจ้งผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทาง E-mail :cpd_5s@cpd.go.th 5 ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลกลาง ในประเด็นความทันสมัย (ข้อ2)ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2557

24 ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนนประเมิน (ร้อยละ) พิจารณาผลสำเร็จของการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของหน่วยงาน ตามแนวทางขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 100 1. จัดทำ/ส่งรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเอกสาร หรือ ไฟล์ข้อมูล ส่งถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ***หากหน่วยงานใดส่งรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 1.0000 คะแนน ของคะแนนประเมินร้อยละ 20 (นับเฉพาะวันทำการ) 20 2. ผลการประเมินผลสำเร็จของการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของ คณะทำงานฯ ที่กรมแต่งตั้ง ดังนี้ 80 2.1 คะแนนประเมิน 80 คะแนนขึ้นไป 2.2 คะแนนประเมิน 70-79 คะแนน 2.3 คะแนนประเมิน 60-69 คะแนน 2.4 คะแนนประเมิน 50-59 คะแนน 2.5 คะแนนประเมินต่ำกว่า 50 คะแนน 80 70 60 50 0 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 - 50 ปรับปรุง 60 พอใช้ 70 ดี 80 ดีเด่น

25 ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน น้ำหนัก ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 12345 ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 80859095100 น้ำหนัก ร้อยละ 5 รับผลร่วมกันทุกสำนัก/กอง

26 ตัวชี้วัดที่ 12: ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนการจัดการความรู้ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1  สำนัก/กอง /สสพ.1,2 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  จัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งแผนการจัดการความรู้ ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายตามตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (แบบฟอร์ม แผนการจัดการความรู้) 2 การระบุแหล่งความรู้ (Identify) ที่ใช้ในงาน 3 จับความรู้ (Capture) อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 4 การจัดเก็บความรู้ (Storage) โดยรวบรวม จัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้นำเข้า Digital file องค์ความรู้ ของหน่วยงานอย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 5  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้ จัดส่งให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (แนบไฟล์) ภายใน วันที่ 30 สิงหาคม 2557 (email : cpd_cttdo@cpd.go.th)

27 ตัวชี้วัดที่ 13 :ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน บริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP น้ำหนัก ร้อยละ 2.5 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1  ทบทวนและปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดส่งแผนฯ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทางเอกสารและEmail ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 (Email : cpd_psdg@cpd.go.th) 3  ทดสอบแผนบางส่วน ได้แก่ Call Tree และ Tabletop Testing พร้อมทั้ง รายงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทางเอกสารและEmail ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 (Email : cpd_psdg@cpd.go.th) 5  การทดสอบแผนโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มา ประยุกต์ใช้ โดยการจำลองเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ครั้ง/ปี ร่วมกันทุก หน่วยงานโดยมีผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 1. ผู้จัดการแผน BCP : สำนักงานเลขานุการกรม, 2. ฝ่ายอาคารสถานที่ : กองคลัง 3. พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองหลัก : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 4. ไอทีและระบบสารสนเทศ : ศูนย์สารสนเทศ) 5. ทุกหน่วยงานร่วมซ้อมแผนและสังเกตการณ์  รายงานผลการดำเนินการทดสอบโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง จัดส่งให้กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 (email : cpd_psdg@cpd.go.th)

28 ขอบคุณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ฝ.101 ชั้น 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google