งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน

2 ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถ จัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงภายในหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและ น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ กำหนด หน่วยงานส่วนกลาง หมายถึง หน่วยงาน(สำนัก/กอง) ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในตัวอาคารกรมอนามัย ศูนย์พัฒนา อนามัยพื้นที่สูง กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ระหว่างประเทศ และ ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย หน่วยงานส่วนภูมิภาค หมายถึง ศูนย์อนามัยที่ 1-12 คำอธิบาย

3 การประหยัดพลังงาน พิจารณาจากการใช้พลังงาน 2 ชนิด ได้แก่ ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง การประเมินผล พิจารณาจากความครบถ้วนของ ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการใช้ พลังงาน ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน ข้อมูล การติดตามกำกับการใช้พลังงานของหน่วยงาน และ ผลการประหยัดพลังงานตามเกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบาย (ต่อ)

4 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Utilization Index, EUI) = (90% ของปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้พลังงานจริง ปริมาณการใช้พลังงานจริง สูตรการคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน

5 เกณฑ์การให้คะแนน

6 หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 20) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผล ระดับคะแนนที่ 3,4 และ 5 กรณีที่ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ คำนวณที่ สนพ. กำหนดมีค่าน้อยกว่า -0.333 หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3,4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน หมายเหตุ

7 กำหนดให้สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน ไฟฟ้าและน้ำมันไปยังสำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ผ่านทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th www.e-report.energy.go.th หลักฐานอ้างอิง

8 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google