งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EPPO-47-06-23 1 ประหยัดพลังงาน การดำเนินงานตามมาตรการ รายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ ความคืบหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EPPO-47-06-23 1 ประหยัดพลังงาน การดำเนินงานตามมาตรการ รายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ ความคืบหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EPPO-47-06-23 1 ประหยัดพลังงาน การดำเนินงานตามมาตรการ รายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ ความคืบหน้า

2 EPPO-47-06-23 2 วาระแห่งชาติ: พลังงานทดแทน แก๊สโซฮอล์/ไบโอดีเซล ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เปลี่ยนขยะให้เป็นพลัง ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก แสงอาทิตย์ ฯลฯ ๘ จูงใจ โครงการประหยัดไฟกำไร ๒ ต่อ การรณรงค์โดยอาศัยสื่อสารมวลชน มาตรการจัดการระบบขนส่งมวลชน การประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม การประหยัดพลังงานในภาคที่อยู่อาศัย ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ให้ข้าราชการเป็นผู้นำในการประหยัดพลังงาน ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ๕ ร่วมมือ ปิดสถานีจำหน่ายน้ำมันหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ปิดไฟโฆษณา หลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ปิดไฟถนนบางสาย เพิ่มภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดใหญ่ ภาครัฐเป็นผู้นำในการประหยัดพลังงาน สรุป ๕ มติคณะรัฐมนตรี

3 EPPO-47-06-23 3 ปิดปั๊มน้ำมันหลัง ๒๔.๐๐ น. ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ๑๘ แห่ง ให้ความร่วมมือ ปิดบริการหลัง ๒๔.๐๐ น. แล้ว ๓,๗๕๐ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐ จะจัดกิจกรรมยกย่องหน่วยงานรัฐ เอกชน และ บุคคล ผู้ร่วมมือกับรัฐประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่ม แรงจูงใจเพิ่มความร่วมมือ มีผลด้านจิตวิทยา ลดการใช้น้ำมันประมาณ ๕% (ข้อมูลปี ๒๕๒๓) หรือ ๑,๒๖๐ ล้านลิตร ปี ปัจจุบัน

4 EPPO-47-06-23 4 สมาคมผู้ผลิตป้ายโฆษณา ได้แจ้งไห้สมาชิก ๑๒๕ ราย ร่วมมือกับรัฐบาลปิดไฟส่องป้าย โฆษณารวม ๑,๐๔๐ ป้าย สมาชิกดำเนินการแล้ว ๕๐% สำหรับส่วนที่ เหลืออยู่ในขั้นตอนการตั้งเวลา (Timer) เปิด-ปิด ไฟส่องป้าย ปิดไฟส่องป้ายโฆษณาหลัง ๒๒.๐๐ น. มีผลด้านจิตวิทยา ประหยัดไฟฟ้า ๗ ชั่วโมง ลดการใช้ไฟฟ้า ๒๓ ล้าน หน่วยต่อปี หรือ ๕๗ ล้าน บาทต่อปี

5 EPPO-47-06-23 5 ๑ สถิติข้อมูลกรมทางหลวง ปี ๒๕๔๖ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ๒๓๙,๐๐๐ ต้น -กิ่งเดียว ๑๗๙,๐๐๐ ต้น -กิ่งคู่ ๔๗,๐๐๐ ต้น -เสาสูง ๓,๐๐๐ ต้น -สะพานลอย ๑๐,๐๐๐ ต้น คิดเป็นดวงโดยรวม ๓๐๐,๐๐๐ ดวง หลอดไฟมีกำลัง ๑๘๐ วัตต์/ ๒๕๐ วัตต์/ ๔๐๐ วัตต์ บนสะพานลอย ๑๒๕ วัตต์/ ๑๕๐ วัตต์ ไฟฟ้า ๓๐๐,๐๐๐ ดวง x ๑๑ ชั่วโมงที่ไฟติด x กำลัง ๒๕๐ วัตต์ x ๓๖๕ วัน = ๓๐๑ ล้านหน่วยต่อปี x ๒.๕๐ บาท = ๗๖๐ ล้านบาทต่อปี ปิดไฟถนนบางสาย ดวงโคม๓๐๐,๐๐๐ ดวง ติดตั้งไว้ในบริเวณทางตรง ๑๑๔,๐๐๐ ดวง หากปิดไฟบริเวณทางตรง๕๐,๐๐๐ ดวง จะลดการใช้พลังงานได้ ๑๗% คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑๓๐ ล้านบาท พน. เคยประเมินไว้:> หากปิดไฟถนนเพียง ๑๐% จะประหยัดไฟฟ้า ๖๘ ล้านหน่วยต่อปี หรือ ๑๗๐ ล้านบาทต่อปี

6 EPPO-47-06-23 6 ๒ แนวทางปิดไฟฟ้าแสงสว่าง แขวงการทาง ปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง ยกเว้น บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น ย่านชุมชน โรงงาน บริเวณมอเตอร์เวย์ บริเวณสะพานลอยคน เดินข้าม สะพานกลับรถต่างระดับ บริเวณทางแยก และทางโค้ง ปิดบริเวณทางตรง เปิด บริเวณที่มีเสาไฟฟ้า ชนิดกิ่งคู่ เสาสูง ดับ ๑ ดวงสลับต้น กรณีกิ่งคู่ ลดจำนวนการเปิด ๒-๓ ดวงโคม กรณีเสาสูง ลดการเปิด บริเวณจุดกลับรถ โดยมีแสงสว่างข้างละ ๓ ดวง ปิดไฟถนนบางสาย ที่มา: กรมทางหลวง

7 EPPO-47-06-23 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓ พื้นที่ติดตั้งไฟถนนหน่วยงานที่รับผิดชอบ กทม.กฟน. เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย การทางพิเศษไม่สามารถปิดไฟได้ เนื่องจากถูกกำหนดด้วย มาตรฐานความปลอดภัยของ กทพ. ทางหลวงอธิบดีกรมทางหลวงได้มีคำสั่งไปยัง แขวงการทาง และสำนักงานบำรุงทางแล้ว เมื่อ ๑๕ มิ.ย ๔๗ ทางหลวงชนบทยังไม่ได้ดำเนินการ รอหนังสือแจ้งมติ อบต./อบจ.กฟภ. เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย ปิดไฟถนนบางสาย ข้อมูลจาก: ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ ตุลาคม ๒๕๔๖ ไฟแสงสว่างพื้นที่ในเมืองและชนบท ปี ๒๕๔๓ ใช้พลังงาน ๑๘๒ MW และ ๗๖๔ GWh และในปี ๒๕๔๕ เพิ่มขึ้น เป็น ๒๐๔ MW และ ๘๕๙ GWh อัตราการเพิ่มประมาณปีละ ๖% ถ้านำเทคโนโลยีการหรี่ไฟมาใช้ น่าจะลดความ ต้องการกำลังไฟฟ้าได้ ๗๒ MW และพลังไฟฟ้า ๒๔๑ GWh คิดเป็นเงินประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท ลด Emission ได้ ๑๙ kiloton

8 EPPO-47-06-23 8 รมว.พน. กำชับทุกหน่วยงานใน พน. ต้องลดปริมาณการใช้ พลังงานให้ได้ผล เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน ๒๕๔๗ สนพ. จะหารือกับ สำนักงบประมาณ และ กรมบัญชีกลาง ใน วันที่ ๒๕ มิ.ย.๔๗ ๑. แนวทางปรับลดงบประมาณ ๑๐% ๒. แนวทางจัดสรรเงินให้ส่วนราชการปรับเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้ เบนซินมาใช้ NGV จัดประชุมคณะทำงานประหยัดพลังงานทุกกระทรวง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. ๑. ชี้แจงการปรับลดงบประมาณ ๑๐% ๒. ซ้อมความเข้าใจการรายงานผล ๓. แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน หน่วยงานรัฐมีบทบาทเป็นผู้นำ 10 % ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖

9 EPPO-47-06-23 9 กรมการขนส่งทางบก จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาพิกัด การจัดเก็บภาษีรถยนต์ที่เหมาะสม ครอบคลุม ประเด็นด้านภาระมลพิษ และสถานการณ์พลังงาน ของประเทศ ระยะเวลาส่งมอบผลการศึกษาในเดือนมิ.ย ๔๗ ถ้ามี ความเหมาะสม ก็จะเสนอ ก.คมนาคม เพื่อ ดำเนินการในขั้นตอนนิติบัญญัติต่อไป มาตรการเพิ่มภาษีรถยนต์ > ๒,๕๐๐ ซีซี กรมขนส่ง ก.คมนาคม คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา กฎกระทรวง เรื่องการการเพิ่มภาษีรถยนต์นั่งส่วน บุคคลขนาดใหญ่

10 EPPO-47-06-23 10 โครงการประหยัดไฟกำไร ๒ ต่อ เผยแพร่คู่มือไปแล้ว ๕ แสนเล่ม เปิดตัวโครงการ ๒๗ มิถุนายน ๔๗ The Mall บางกะปิ ชั้น ๔ ๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น. รมว.พน. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เวลา ๑๕.๓๐ น. พิมพ์ข้อความ์ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า จัดกิจกรรม/นิทรรศการตามสำนักงานเขต เผยแพร่ Spot วิทยุ จส ๑๐๐, ร่วมด้วยช่วยกัน, สวพ.๙๑ FM.๑๐๑ เผยแพร่โปสเตอร์ ๑,๕๐๐ แผ่น พิมพ์ข้อความ์ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า จัดทำสารคดีเผยแพร่หลังข่าวภาคค่ำ TV ๕ จัดรายการผ่านวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ เผยแพร่โปสเตอร์ ๒,๐๐๐ แผ่น สนพ. กฟน. กฟภ. ช่วยเผยแพร่คู่มือ กระตุ้นให้มีการผลิตสินค้าเบอร์ ๕ อาทิ หลอดไฟ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม บัสลาส์ จัดกิจกรรม "ห้องเรียนสีเขียว" กฟผ. ติดต่อเวลา TV ๗ หรือ ๙ เพื่อจัดรายการ ๑ นาที ช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้ประหยัดไฟดีเด่นรับ รางวัลจากนากยก รัฐมนตรี ก.ค ๔๘

11 EPPO-47-06-23 11 รณรงค์โดยอาศัยสื่อสารมวลชน "ประหยัดไฟกำไร 2 ต่อ ประหยัดไฟฟ้า 10% คุณได้ส่วนลดคืน 20% ชาติได้ 10,000 ล้านบาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1130 หรือ www.eppo.go.th" ตัววิ่งตามสี่แยกจราจร Billboard ขนาด ๑๖X๖๐ ที่บริเวณแยกเกษตร Billboard ที่ราชตฤณามัย ความคืบหน้าการรณรงค์มาตรการ ประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ www.eppo.go.th ตัวอย่าง Popup ที่จะขอนำขึ้น Screen Comp. คณะรัฐมนตรี จะขึ้นป้าย ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗

12 EPPO-47-06-23 12 การจัดระบบขนส่งมวลชน พน. ประชุมกับธนารักษ์ กทม. รฟท. และ สนข. เตรียมสถานที่ Park & Ride ให้ทัน รฟม. เปิด ให้บริการ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ พน. ช่วยค่าปรับพื้นที่ให้ทั้ง ๒ หน่วยงาน ดังนี้ ๒. กทม. ปรับพื้นที่กรมธนารักษ์บริเวณสถานีหมอชิต ๒๓ ไร่ เป็นที่จอดรถ ๒,๗๐๐ คัน -ฟรี - รฟม. BTS ร่วมกันรับภาระค่าไฟฟ้าแสงสว่างและ รปภ. ๑. รฟท. ปรับพื้นที่บริเวณสถานีบางซื่อ ๑๐ ไร่ เป็นที่จอดรถ ๑,๐๐๐ คัน เก็บเงิน ในอัตราที่เหมาะสม - รฟท. รับภาระค่าไฟฟ้าแสงสว่างและ รปภ. - เตรียมพื้นที่สำหรับ Taxi และรถเมล์เสริมพิเศษ ๗ สาย - สร้างสะพานสำหรับผู้โดยสารเดินข้ามทางรถไฟ ๒ จุด สถานีบางซื่อ สถานีหมอชิต ปัจจุบันรับได้ 500 คัน

13 EPPO-47-06-23 13 พน. ได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้ค้าน้ำมันกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกลุ่มผู้ส่งเสริมการลงทุนนักวิชาการ และ นักวิจัย พน. แจ้ง demand ให้ ก.เกษตรฯ - ในปี ๒๕๕๒ ต้องการพืชน้ำมันมาทำ Biodiesel ๒๐% - ต้องการพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ๒๕ ล้านไร่ ก.เกษตรฯ จะจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการปลูก พืชน้ำมันเสร็จ ภายใน ๒๓ มิ.ย ๔๗ - สภาพปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคต - ต้นทุนราคาน้ำมันที่ผลิตได้จากพืช - ุเงื่อนไขหรือปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ หารือ ก.การคลัง เรื่อง การลดภาษีนำเข้าเครื่องจักร หรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หารือเพื่อกำหนดมาตรฐานไบโอดีเซลตามมาตรฐาน สากล ซึ่งเหมาะสมกับประเทศไทย มาตรฐาน B๑๐๐ หารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อออกแบบ เครื่องยนต์ที่เหมาะสมกับน้ำมันไบโอดีเซล และสร้างตลาด โดยร่วมมือกับเพื่อนบ้าน หารือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อกำหนดมาตรฐานไอเสีย งานลำดับต่อไป วาระแห่งชาติ: พลังงานหมุนเวียน (BioFuel) ๑๔๖ สถานี ๘๗ สถานี สนพ. ออก Ad ทาง TV ประมาณ ก.ค ๔๗

14 EPPO-47-06-23 14 พน. ได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ ปตท.กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกลุ่มผู้ส่งเสริมการลงทุนนักวิชาการ และ นักวิจัย พน. สนับสนุน ปตท. "โครงการTaxi- NGV" ๑๐,๐๐๐ คัน (ราคาอุปกรณ์ ๖๐,๐๐๐ บาท/คัน) สนับสนุน กทม. ซื้อรถเก็บขนมูลฝอย-NGV ๖๙ คัน สนับสนุน ม.เกษตร เปลี่ยนรถโดยสารดีเซลเป็น NG ๓ คัน พน. กำลังเก็บจำนวนรถยนต์ของราชการ ที่ใช้เบนซิน เพื่อ หารือสำนักงบฯ เรื่องจัดสรรเงินค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ ขอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุญาต ให้รถขนส่ง NG วิ่ง ได้ ๒๔ ชั่วโมง ในเขต กทม. ปตท. ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายสถานี NGV ไปตาม จังหวัดต่างๆ ที่มีแนวท่อผ่าน ปตท. หาแนวทางตั้งโรงงานในประเทศที่ประกอบรถยนต์ CNG เบื้องต้นหารือแล้วกับ Benz, Ivege, Daewoo และ Cummins ปตท. ร่วมมือกับ Daewoo และ AITG ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ NGV กับรถดีเซล นำ CNG มาใช้แทนเครื่องดีเซลเดิม เช่น รถโดยสาร รถกระบะ รถบรรทุก แล้ว งานลำดับต่อไป วาระแห่งชาติ: พลังงานหมุนเวียน ๒๔ สถานี (NGV)

15 EPPO-47-06-23 15 ติดตามประสานงานในภาพรวม และเร่งรัดให้การ ดำเนินงานแต่ละมาตรการก้าวหน้าโดยต่อเนื่อง รายงานความเคลื่อนไหวเสนอคณะรัฐมนตรี ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ รายงานต่อสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ และ Web ของ สนพ. link กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ การดำเนินงานต่อไป


ดาวน์โหลด ppt EPPO-47-06-23 1 ประหยัดพลังงาน การดำเนินงานตามมาตรการ รายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ ความคืบหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google