งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตามมาตรการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตามมาตรการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตามมาตรการ
ความคืบหน้า การดำเนินงานตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน รายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗

2 สรุป ๕ มติคณะรัฐมนตรี ๕ ร่วมมือ ๘ จูงใจ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗
ปิดสถานีจำหน่ายน้ำมันหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ปิดไฟโฆษณา หลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ปิดไฟถนนบางสาย เพิ่มภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดใหญ่ ภาครัฐเป็นผู้นำในการประหยัดพลังงาน ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ๘ จูงใจ โครงการประหยัดไฟกำไร ๒ ต่อ การรณรงค์โดยอาศัยสื่อสารมวลชน มาตรการจัดการระบบขนส่งมวลชน การประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม การประหยัดพลังงานในภาคที่อยู่อาศัย ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ให้ข้าราชการเป็นผู้นำในการประหยัดพลังงาน วาระแห่งชาติ: พลังงานทดแทน แก๊สโซฮอล์/ไบโอดีเซล ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เปลี่ยนขยะให้เป็นพลัง ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก แสงอาทิตย์ ฯลฯ

3 ปิดปั๊มน้ำมันหลัง ๒๔.๐๐ น. ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ๑๘ แห่ง ให้ความร่วมมือปิดบริการหลัง ๒๔.๐๐ น. แล้ว ๓,๗๕๐ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐ จะจัดกิจกรรมยกย่องหน่วยงานรัฐ เอกชน และบุคคล ผู้ร่วมมือกับรัฐประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มความร่วมมือ มีผลด้านจิตวิทยา ลดการใช้น้ำมันประมาณ ๕% (ข้อมูลปี ๒๕๒๓) หรือ ๑,๒๖๐ ล้านลิตร ปีปัจจุบัน

4 ปิดไฟส่องป้ายโฆษณาหลัง ๒๒.๐๐ น.
สมาคมผู้ผลิตป้ายโฆษณา ได้แจ้งไห้สมาชิก ๑๒๕ ราย ร่วมมือกับรัฐบาลปิดไฟส่องป้ายโฆษณารวม ๑,๐๔๐ ป้าย สมาชิกดำเนินการแล้ว ๕๐% สำหรับส่วนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการตั้งเวลา (Timer) เปิด-ปิดไฟส่องป้าย มีผลด้านจิตวิทยา ประหยัดไฟฟ้า ๗ ชั่วโมง ลดการใช้ไฟฟ้า ๒๓ ล้านหน่วยต่อปี หรือ ๕๗ ล้านบาทต่อปี

5 ไฟฟ้า ๓๐๐,๐๐๐ ดวง x ๑๑ ชั่วโมงที่ไฟติด
สถิติข้อมูลกรมทางหลวง ปี ๒๕๔๖ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ๒๓๙,๐๐๐ ต้น กิ่งเดียว ๑๗๙,๐๐๐ ต้น กิ่งคู่ ๔๗,๐๐๐ ต้น เสาสูง ๓,๐๐๐ ต้น สะพานลอย ๑๐,๐๐๐ ต้น คิดเป็นดวงโดยรวม ๓๐๐,๐๐๐ ดวง หลอดไฟมีกำลัง ๑๘๐ วัตต์/ ๒๕๐ วัตต์/ ๔๐๐ วัตต์ บนสะพานลอย ๑๒๕ วัตต์/ ๑๕๐ วัตต์ ปิดไฟถนนบางสาย ดวงโคม ๓๐๐,๐๐๐ ดวง ติดตั้งไว้ในบริเวณทางตรง ๑๑๔,๐๐๐ ดวง หากปิดไฟบริเวณทางตรง ๕๐,๐๐๐ ดวง จะลดการใช้พลังงานได้ ๑๗% คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑๓๐ ล้านบาท ไฟฟ้า ๓๐๐,๐๐๐ ดวง x ๑๑ ชั่วโมงที่ไฟติด x กำลัง ๒๕๐ วัตต์ x ๓๖๕ วัน = ๓๐๑ ล้านหน่วยต่อปี x ๒.๕๐ บาท = ๗๖๐ ล้านบาทต่อปี พน. เคยประเมินไว้:> หากปิดไฟถนนเพียง ๑๐% จะประหยัดไฟฟ้า ๖๘ ล้านหน่วยต่อปี หรือ ๑๗๐ ล้านบาทต่อปี

6 ปิดไฟถนนบางสาย ๒ แนวทางปิดไฟฟ้าแสงสว่าง แขวงการทาง ปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง
ยกเว้น บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น ย่านชุมชน โรงงาน บริเวณมอเตอร์เวย์ บริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม สะพานกลับรถต่างระดับ บริเวณทางแยกและทางโค้ง ปิด บริเวณทางตรง เปิด บริเวณที่มีเสาไฟฟ้า ชนิดกิ่งคู่ เสาสูง ดับ ๑ ดวงสลับต้น กรณีกิ่งคู่ ลดจำนวนการเปิด ๒-๓ ดวงโคม กรณีเสาสูง ลดการเปิด บริเวณจุดกลับรถ โดยมีแสงสว่างข้างละ ๓ ดวง ปิดไฟถนนบางสาย ที่มา: กรมทางหลวง

7 ปิดไฟถนนบางสาย ๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ติดตั้งไฟถนน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กทม. กฟน. เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย การทางพิเศษ ไม่สามารถปิดไฟได้ เนื่องจากถูกกำหนดด้วย มาตรฐานความปลอดภัยของ กทพ. ทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงได้มีคำสั่งไปยัง แขวงการทาง และสำนักงานบำรุงทางแล้ว เมื่อ ๑๕ มิ.ย ๔๗ ทางหลวงชนบท ยังไม่ได้ดำเนินการ รอหนังสือแจ้งมติ อบต./อบจ. กฟภ. เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย ข้อมูลจาก: ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ ตุลาคม ๒๕๔๖ ไฟแสงสว่างพื้นที่ในเมืองและชนบท ปี ๒๕๔๓ ใช้พลังงาน ๑๘๒ MW และ ๗๖๔ GWh และในปี ๒๕๔๕ เพิ่มขึ้นเป็น ๒๐๔ MW และ ๘๕๙ GWh อัตราการเพิ่มประมาณปีละ ๖% ถ้านำเทคโนโลยีการหรี่ไฟมาใช้ น่าจะลดความต้องการกำลังไฟฟ้าได้ ๗๒ MW และพลังไฟฟ้า ๒๔๑ GWh คิดเป็นเงินประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท ลด Emission ได้ ๑๙ kiloton

8 หน่วยงานรัฐมีบทบาทเป็นผู้นำ
รมว.พน. กำชับทุกหน่วยงานใน พน. ต้องลดปริมาณการใช้พลังงานให้ได้ผล เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน ๒๕๔๗ สนพ. จะหารือกับ สำนักงบประมาณ และ กรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๒๕ มิ.ย.๔๗ ๑. แนวทางปรับลดงบประมาณ ๑๐% ๒. แนวทางจัดสรรเงินให้ส่วนราชการปรับเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้เบนซินมาใช้ NGV จัดประชุมคณะทำงานประหยัดพลังงานทุกกระทรวง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. ๑. ชี้แจงการปรับลดงบประมาณ ๑๐% ๒. ซ้อมความเข้าใจการรายงานผล ๓. แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ 10%

9 เรื่องการการเพิ่มภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดใหญ่
กรมการขนส่งทางบก จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาพิกัดการจัดเก็บภาษีรถยนต์ที่เหมาะสม ครอบคลุมประเด็นด้านภาระมลพิษ และสถานการณ์พลังงานของประเทศ ระยะเวลาส่งมอบผลการศึกษาในเดือนมิ.ย ๔๗ ถ้ามีความเหมาะสม ก็จะเสนอ ก.คมนาคม เพื่อดำเนินการในขั้นตอนนิติบัญญัติต่อไป มาตรการเพิ่มภาษีรถยนต์ > ๒,๕๐๐ ซีซี กรมขนส่ง ก.คมนาคม คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง เรื่องการการเพิ่มภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดใหญ่

10 โครงการประหยัดไฟกำไร ๒ ต่อ
สนพ. เผยแพร่คู่มือไปแล้ว ๕ แสนเล่ม เปิดตัวโครงการ ๒๗ มิถุนายน ๔๗ The Mall บางกะปิ ชั้น ๔ ๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น. รมว.พน. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เวลา ๑๕.๓๐ น. ติดต่อเวลา TV ๗ หรือ ๙ เพื่อจัดรายการ ๑ นาที ช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้ประหยัดไฟดีเด่นรับรางวัลจากนากยกรัฐมนตรี ก.ค ๔๘ กฟน. พิมพ์ข้อความ์ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า จัดกิจกรรม/นิทรรศการตามสำนักงานเขต เผยแพร่ Spot วิทยุ จส ๑๐๐, ร่วมด้วยช่วยกัน, สวพ.๙๑ FM.๑๐๑ เผยแพร่โปสเตอร์ ๑,๕๐๐ แผ่น โครงการประหยัดไฟกำไร ๒ ต่อ พิมพ์ข้อความ์ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า จัดทำสารคดีเผยแพร่หลังข่าวภาคค่ำ TV ๕ จัดรายการผ่านวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ เผยแพร่โปสเตอร์ ๒,๐๐๐ แผ่น กฟภ. กฟผ. ช่วยเผยแพร่คู่มือ กระตุ้นให้มีการผลิตสินค้าเบอร์ ๕ อาทิ หลอดไฟ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม บัสลาส์ จัดกิจกรรม "ห้องเรียนสีเขียว"

11 ความคืบหน้าการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ตัวอย่าง Popup ที่จะขอนำขึ้น Screen Comp. คณะรัฐมนตรี ความคืบหน้าการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ รณรงค์โดยอาศัยสื่อสารมวลชน ตัววิ่งตามสี่แยกจราจร "ประหยัดไฟกำไร 2 ต่อ ประหยัดไฟฟ้า 10% คุณได้ส่วนลดคืน 20% ชาติได้ 10,000 ล้านบาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1130 หรือ Billboard ขนาด ๑๖X๖๐ ที่บริเวณแยกเกษตร Billboard ที่ราชตฤณามัย จะขึ้นป้าย ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗

12 การจัดระบบขนส่งมวลชน
สถานีบางซื่อ พน. ประชุมกับธนารักษ์ กทม. รฟท. และ สนข. เตรียมสถานที่ Park & Ride ให้ทัน รฟม. เปิดให้บริการ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ พน. ช่วยค่าปรับพื้นที่ให้ทั้ง ๒ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. รฟท. ปรับพื้นที่บริเวณสถานีบางซื่อ ๑๐ ไร่ เป็นที่จอดรถ ๑,๐๐๐ คัน เก็บเงิน ในอัตราที่เหมาะสม - รฟท. รับภาระค่าไฟฟ้าแสงสว่างและ รปภ. - เตรียมพื้นที่สำหรับ Taxi และรถเมล์เสริมพิเศษ ๗ สาย - สร้างสะพานสำหรับผู้โดยสารเดินข้ามทางรถไฟ ๒ จุด สถานีหมอชิต ๒. กทม. ปรับพื้นที่กรมธนารักษ์บริเวณสถานีหมอชิต ๒๓ ไร่ เป็นที่จอดรถ ๒,๗๐๐ คัน -ฟรี - รฟม. BTS ร่วมกันรับภาระค่าไฟฟ้าแสงสว่างและ รปภ. ปัจจุบันรับได้ 500 คัน

13 สนพ. ออก Ad ทาง TV ประมาณ ก.ค ๔๗
พน. แจ้ง demand ให้ ก.เกษตรฯ - ในปี ๒๕๕๒ ต้องการพืชน้ำมันมาทำ Biodiesel ๒๐% - ต้องการพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ๒๕ ล้านไร่ ก.เกษตรฯ จะจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกพืชน้ำมันเสร็จ ภายใน ๒๓ มิ.ย ๔๗ - สภาพปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคต - ต้นทุนราคาน้ำมันที่ผลิตได้จากพืช - ุเงื่อนไขหรือปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ พน. ได้หารือกับผู้เกี่ยวข้อง แล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้ค้าน้ำมัน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ส่งเสริมการลงทุน นักวิชาการ และ นักวิจัย (BioFuel) วาระแห่งชาติ: พลังงานหมุนเวียน งานลำดับต่อไป หารือ ก.การคลัง เรื่อง การลดภาษีนำเข้าเครื่องจักร หรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หารือเพื่อกำหนดมาตรฐานไบโอดีเซลตามมาตรฐาน สากล ซึ่งเหมาะสมกับประเทศไทย มาตรฐาน B๑๐๐ หารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อออกแบบ เครื่องยนต์ที่เหมาะสมกับน้ำมันไบโอดีเซล และสร้างตลาด โดยร่วมมือกับเพื่อนบ้าน หารือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อกำหนดมาตรฐานไอเสีย ๑๔๖ สถานี ๘๗ สถานี สนพ. ออก Ad ทาง TV ประมาณ ก.ค ๔๗

14 วาระแห่งชาติ: พลังงานหมุนเวียน
พน. สนับสนุน ปตท. "โครงการTaxi- NGV" ๑๐,๐๐๐ คัน (ราคาอุปกรณ์ ๖๐,๐๐๐ บาท/คัน) สนับสนุน กทม. ซื้อรถเก็บขนมูลฝอย-NGV ๖๙ คัน สนับสนุน ม.เกษตร เปลี่ยนรถโดยสารดีเซลเป็น NG ๓ คัน พน. กำลังเก็บจำนวนรถยนต์ของราชการ ที่ใช้เบนซิน เพื่อหารือสำนักงบฯ เรื่องจัดสรรเงินค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ ขอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุญาต ให้รถขนส่ง NG วิ่งได้ ๒๔ ชั่วโมง ในเขต กทม. พน. ได้หารือกับผู้เกี่ยวข้อง แล้ว ได้แก่ ปตท. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ส่งเสริมการลงทุน นักวิชาการ และ นักวิจัย (NGV) วาระแห่งชาติ: พลังงานหมุนเวียน งานลำดับต่อไป ปตท. ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายสถานี NGV ไปตามจังหวัดต่างๆ ที่มีแนวท่อผ่าน ปตท. หาแนวทางตั้งโรงงานในประเทศที่ประกอบรถยนต์ CNG เบื้องต้นหารือแล้วกับ Benz, Ivege, Daewoo และ Cummins ปตท. ร่วมมือกับ Daewoo และ AITG ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ NGV กับรถดีเซล นำ CNG มาใช้แทนเครื่องดีเซลเดิม เช่น รถโดยสาร รถกระบะ รถบรรทุก แล้ว ๒๔ สถานี

15 การดำเนินงานต่อไป ติดตามประสานงานในภาพรวม และเร่งรัดให้การดำเนินงานแต่ละมาตรการก้าวหน้าโดยต่อเนื่อง รายงานความเคลื่อนไหวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ รายงานต่อสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ และ Web ของ สนพ. link กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตามมาตรการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google