งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี ๒๕๕๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี ๒๕๕๓
ภายใต้โครงการสร้างสำนึกความเป็นไทยฯ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ร้อยละ ๒ ๑. นักเรียนชั้น ป.๓ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทั้ง นร.ปกติ และ นร. บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) และเด็กที่มีความ สามารถและสนใจภาษาไทยเป็นพิเศษ จำนวน ๘๕,๓๑๙ คน ๒. ครูภาษาไทย ๑๙,๐๐๐ คน ๓ ศึกษานิเทศก์ ๔๐๐ คน

2 กิจกรรม/งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ (โอนให้ สพท. แล้ว) การจัดสรรงบประมาณ
จัดหาสื่อซ่อมเสริมแก้ปัญหา นร.ป.๓ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยต่ำ เป็นรายบุคคล ๗๔,๑๕๑,๙๐๐ บาท ตามจำนวนนักเรียน ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดหาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ครูภาษาไทย ๗๒,๑๓๑,๕๐๐ บาท ตามจำนวน ร.ร. ในเขต จ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่น (๔๕ สพท.) ๔๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ร.ร. ละ ๘๗,๐๐๐ บาท ตามจำนวน ร.ร.ในเขต ที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาครูภาษาไทยโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ต่ำ/ปรับปรุง สพท.ละ ๓๘๙,๙๐๐ บาท ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ๘,๖๙๕,๐๐๐ บาท สพท.ละ ๔๗,๐๐๐ บาท

3 จัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้น
แผนการใช้งบประมาณ กิจกรรม ระยะเวลาใช้งบประมาณ สพท. จัดหาแบบฝึกทักษะแก้ปัญหา นร. ป.๓ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นรายบุคคล จัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้น ภายใน ม.ค. ๕๓ สพท. จัดหาคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย ร.ร. สังกัด สพฐ. ทุกโรง สพท. จัดอบรมพัฒนาครูภาษาไทยโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ระดับปรับปรุง ทุกโรง ดำเนินการไม่เกิน พ.ค. ๕๓ ร.ร.จ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕๐๐ โรง (๔๕ เขต) จัดจ้าง พ.ย. ๕๒–ก.ย.๕๓ สพท. จัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขต จัดประกวดแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในก.ค. ๕๓

4 สรุปความก้าวหน้าของโครงการ
สพฐ. โดย สวก. ขอความร่วมมือ สพท. รายงานความก้าวหน้า ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของทุกเดือน ถึง กันยายน ๒๕๕๓ (หนังสือ สพฐ.ที่ ๐๔๐๑๐/ว๒๔๘๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒) สพท.ที่ส่งรายงานความก้าวหน้า จำนวน ๙๕ เขต คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๕ ยังไม่ส่งคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๒) ผลการดำเนินงาน ๑. ส่วนใหญ่ขออนุมัติโครงการแล้ว ๒. ส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินการ ๓. ปัญหาอุปสรรคในขณะนี้ คือ - ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจกระบวนการดำเนินงาน - ผู้ปฏิบัติงานขาดความมั่นใจและไม่กล้าตัดสินใจ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google