งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ สอนภาษาไทย ปี ๒๕๕๓ ภายใต้โครงการสร้างสำนึกความเป็น ไทยฯ เป้าหมาย เชิงคุณภาพเชิงปริมาณ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ การเรียนภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ สอนภาษาไทย ปี ๒๕๕๓ ภายใต้โครงการสร้างสำนึกความเป็น ไทยฯ เป้าหมาย เชิงคุณภาพเชิงปริมาณ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ การเรียนภาษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ สอนภาษาไทย ปี ๒๕๕๓ ภายใต้โครงการสร้างสำนึกความเป็น ไทยฯ เป้าหมาย เชิงคุณภาพเชิงปริมาณ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ การเรียนภาษาไทย สูงขึ้น ร้อยละ ๒ ๑. นักเรียนชั้น ป. ๓ อ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้ ทั้ง นร. ปกติ และ นร. บกพร่องทางการ เรียนรู้ (LD) และเด็ก ที่มีความ สามารถและสนใจ ภาษาไทยเป็นพิเศษ จำนวน ๘๕, ๓๑๙ คน ๒. ครูภาษาไทย ๑๙, ๐๐๐ คน ๓ ศึกษานิเทศก์ ๔๐๐ คน

2 กิจกรรม / งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ ( โอนให้ สพท. แล้ว ) การจัดสรร งบประมาณ จัดหาสื่อซ่อมเสริม แก้ปัญหา นร. ป. ๓ อ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้มี ผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยต่ำ เป็นรายบุคคล ๗๔, ๑๕๑, ๙๐๐ บาท ตามจำนวน นักเรียน ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จัดหาสื่อการเรียนการ สอนภาษาไทยให้แก่ครู ภาษาไทย ๗๒, ๑๓๑, ๕๐๐ บาท ตามจำนวน ร. ร. ในเขต จ้างครูภูมิปัญญา ท้องถิ่น ( ๔๕ สพท.) ๔๓, ๕๐๐, ๐๐๐ บาท ร. ร. ละ ๘๗, ๐๐๐ บาท ตามจำนวน ร. ร. ในเขต ที่เข้าร่วม โครงการ พัฒนาครูภาษาไทย โรงเรียนผลสัมฤทธิ์ต่ำ / ปรับปรุง ๗๒, ๑๓๑, ๕๐๐ บาท สพท. ละ ๓๘๙, ๙๐๐ บาท ประกวดแข่งขันทักษะ ภาษาไทย ๘, ๖๙๕, ๐๐๐ บาท สพท. ละ ๔๗, ๐๐๐ บาท

3 แผนการใช้งบประมาณ กิจกรรมระยะเวลาใช้ งบประมาณ สพท. จัดหาแบบฝึกทักษะ แก้ปัญหา นร. ป. ๓ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เป็นรายบุคคล จัดซื้อจัดจ้างให้ เสร็จสิ้น ภายใน ม. ค. ๕๓ สพท. จัดหาคู่มือการเรียนการ สอนภาษาไทยสำหรับครู ภาษาไทย ร. ร. สังกัด สพฐ. ทุก โรง จัดซื้อจัดจ้างให้ เสร็จสิ้น ภายใน ม. ค. ๕๓ สพท. จัดอบรมพัฒนาครู ภาษาไทยโรงเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ระดับ ปรับปรุง ทุกโรง ดำเนินการไม่เกิน พ. ค. ๕๓ ร. ร. จ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕๐๐ โรง ( ๔๕ เขต ) จัดจ้าง พ. ย. ๕๒ – ก. ย. ๕๓ สพท. จัดประกวดแข่งขันทักษะ ภาษาไทย ระดับเขต จัดประกวด แข่งขันให้เสร็จสิ้น ภายในก. ค. ๕๓

4 สรุปความก้าวหน้าของโครงการ สพท. ที่ส่งรายงานความก้าวหน้า จำนวน ๙๕ เขต คิด เป็นร้อยละ ๕๑. ๓๕ ยังไม่ส่งคิดเป็นร้อยละ ๔๘. ๖๕ ( ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธ. ค. ๕๒ ) ผลการดำเนินงาน ๑. ส่วนใหญ่ขออนุมัติโครงการแล้ว ๒. ส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงานดำเนินการ ๓. ปัญหาอุปสรรคในขณะนี้ คือ - ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจกระบวนการ ดำเนินงาน - ผู้ปฏิบัติงานขาดความมั่นใจและไม่กล้า ตัดสินใจ สพฐ. โดย สวก. ขอความร่วมมือ สพท. รายงาน ความก้าวหน้า ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของทุกเดือน ถึง กันยายน ๒๕๕๓ ( หนังสือ สพฐ. ที่ ๐๔๐๑๐ / ว๒๔๘๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ )


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ สอนภาษาไทย ปี ๒๕๕๓ ภายใต้โครงการสร้างสำนึกความเป็น ไทยฯ เป้าหมาย เชิงคุณภาพเชิงปริมาณ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ การเรียนภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google