งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 10) วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 10) วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 10) วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี

2 http://www.energy.go.th - 2 - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กำหนดการตรวจประเมินหมวด 4 วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี

3 http://www.energy.go.th - 3 - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 รหัสเจ้าภาพหลักแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT1สนพ.ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ทุกกรม IT2 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าสนพ. / ชธ. / ธพ. IT3 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุนธพ. / สนพ. IT4ธพ.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ได้อย่างเหมาะสม ทุกกรม IT5สป.พน.ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยธพ. / สป.พน. IT6สป.พน./ สนพ. ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทุกกรม IT7สนพ.แผนการจัดการความรู้ทุกกรม

4 http://www.energy.go.th - 4 - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 9/2553 (ครั้งที่ 9)

5 http://www.energy.go.th - 5 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 เอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจประเมิน (IT1-IT7)

6 http://www.energy.go.th - 6 - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 รหัสเจ้าภาพหลักลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT1 สนพ. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา สนพ./ สป.พน. (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ทุกกรม IT2 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม / กระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน - ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ พลังงานของไทย สนพ. (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ชธ. (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน - พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง ธพ. (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบ ด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล - พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC สนพ. IT3 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล - พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ ธพ. (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สนพ.

7 http://www.energy.go.th - 7 - รหัสเจ้าภาพหลักลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT4 ธพ. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม (9) IT4แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและ สืบค้นได้ ทุกกรม IT5 สป.พน. ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงธพ. (11) IT5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทนสป.พน. IT6 สป.พน./ สนพ. ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทุกกรม IT7 สนพ. แผนการจัดการความรู้ (13) IT7KM1 : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์*สนพ. (14) IT7KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวลสป.พน. (15) IT7KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล*ธพ. (16) IT7KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง*พพ. (17) IT7KM5 : Global Warmingสป.พน. (18) IT7KM6 : รายได้จากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมชธ. แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ) หมายเหตุ : * คัดเลือกสำหรับการตรวจประเมิน

8 http://www.energy.go.th ผลการดำเนินงาน - 8 - เฉลี่ย 100%

9 http://www.energy.go.th ตัวชี้วัดของหมวด 4 - 9 - ตัวชี้วัดผลลัพธ์น้ำหนักเป้าหมายผลการ ดำเนินงาน เกณฑ์การให้ คะแนน 1. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของ ฐานข้อมูลที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 0.4100% (คัดเลือก ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง ความมั่นคง ด้านพลังงาน) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง ความมั่นคง ด้านพลังงาน 1 = ร้อยละ 60 2 = ร้อยละ 70 3 = ร้อยละ 80 4 = ร้อยละ 90 5 = ร้อยละ 100 2. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูล ขององค์กร 0.180%86% 1 = ร้อยละ 60 2 = ร้อยละ 65 3 = ร้อยละ 70 4 = ร้อยละ 75 5 = ร้อยละ 80 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูล ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของ ส่วนราชการ 0.180%90% 4. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์ กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือก มาเป็นองค์ความรู้ 0.480%100%

10 http://www.energy.go.th - 10 - กราฟแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูล ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน เฉลี่ย 86%

11 http://www.energy.go.th - 11 - เฉลี่ย 90% กราฟแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน

12 http://www.energy.go.th ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้ - 12 - องค์ความรู้ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯเป้าหมายของตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน KM1 : การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานนิวเคลียร์ (สนพ.) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม การดำเนินการตามแผนงาน โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ระดับ 3 (จัดทำรายงานสรุปความ พร้อมด้านการพัฒนา โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โดยบูรณาการจากผล การศึกษาของ คณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ แล้วเสร็จ) ระดับ 5 (นำเสนอรายงานสรุป ความพร้อมด้านการพัฒนา โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อ รมว.พน.) KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล (ธพ.) ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ พัฒนาพลังงานทดแทนประจำปี - สัดส่วนการใช้เอทานอล (ร้อยละ) - สัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล (ร้อยละ) ระดับ 3 - สัดส่วนการใช้เอทานอล ร้อยละ 5.59 - สัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล ร้อยละ 3.24 ระดับ 3 - สัดส่วนการใช้เอทานอล ร้อยละ 6.04 - สัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล ร้อยละ 3.43 KM4 : การส่งเสริม เครื่องจักรประสิทธิภาพ สูง (พพ.) ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ภาพรวมของประเทศ Energy Intensity ระดับ 3 (15.56 Ktoe/พันล้านบาท) ระดับ 5 (15.07 Ktoe/พันล้านบาท) ความสำเร็จร้อยละ 100 เฉลี่ย 100%

13 http://www.energy.go.th - 13 - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ กำหนดการประชุมหมวด 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 แนวทางการดำเนินการและประเด็นการพิจารณา การดำเนินการ (ADLI) ของ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 การพิจารณาเลือกเลขานุการคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

14 http://www.energy.go.th - 14 - ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 10) วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google