งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. Observe & Record 2. Focus Group 3. Questionnaire 4. Interview CS 6: การวัดความพึงพอใจและไม่ พึงพอใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. Observe & Record 2. Focus Group 3. Questionnaire 4. Interview CS 6: การวัดความพึงพอใจและไม่ พึงพอใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. Observe & Record 2. Focus Group 3. Questionnaire 4. Interview CS 6: การวัดความพึงพอใจและไม่ พึงพอใจ

2 การสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย  ประเด็นการให้บริการ ความพึงพอใจต่อ กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ผลของ การให้บริการ  ประเด็นความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ เชื่อมั่นในหลักนิติธรรม เชื่อมั่นใน หลักคุณธรรม เชื่อมั่นในหลักความโปร่งใส เชื่อมั่น ในหลักการมีส่วนร่วม เชื่อมั่นในหลักความรับผิดชอบ เชื่อมั่นในหลักความคุ้มค่า

3 การสำรวจความไม่พึงพอใจ  ในงานบริการด้าน.......... ท่านไม่พึงพอใจด้านใดมาก ที่สุด ( โปรดเรียงลำดับจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด )  ด้านระยะเวลา ระบุ.....  ด้านขั้นตอน ระบุ  ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ระบุ...........  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ระบุ..............  อื่นๆ. ระบุ..............................

4 ตัวอย่าง การสำรวจความไม่พึงพอใจ ในงานบริการด้าน..................... ท่านไม่พึง พอใจในเรื่องใดมากที่สุด ( โปรดเรียงลำดับ ความไม่พึงพอใจมากที่สุดถึงน้อยที่สุด 1-4) ด้านระยะเวลา ระบุ.................. ด้านขั้นตอน ระบุ................... ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ระบุ.................. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ระบุ.................. ด้านอื่นๆ.................... ระบุ.................. CS 6: การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

5

6 CS 7: มาตรฐานการให้บริการ

7

8

9

10 ต้อนรับผู้บริการแบบเจ้าของบ้านที่ดีติดบัตรเจ้าหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของบ้านต้อนรับผู้บริการแบบเจ้าของบ้านที่ดีติดบัตรเจ้าหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของบ้าน

11 ทักทาย ถามไถ่ เต็มใจให้บริการ CS 7: มาตรฐานการให้บริการ

12 สุภาพ อ่อนน้อม CS 7: มาตรฐานการให้บริการ มีความ รอบรู้

13 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 มิติด้านประสิทธิผล RM 1ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของ มาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ) 60708090100 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ RM 2ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง 60708090100 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ RM 3ร้อยละความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการ ดำเนินการ/โครงการที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 60708090100 RM 4.1ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6570758085 RM 4.2 ระดับความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ (statXchange) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 RM 4.3ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 80859095100

14 รหัสแนวทางการดำเนินการเกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 มิติด้านการพัฒนาองค์กร RM 5ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตาม แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนา บุคลากร 6065707580 RM 6จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลดำเนินการ ดีขึ้น 1 กระบวน การ -2 กระบวน การ -3 กระบวน การ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

15 ตัวชี้วัด นน.นน. เกณฑ์การให้ คะแนน 12345 1. ร้อยละของความพึง พอใจของผู้รับบริการ 0.46065707580 2. ร้อยละความไม่พึง พอใจของผู้รับบริการ 0.46065707580 3. ร้อยละของข้อร้องเรียน ที่ได้รับการตอบสนอง ภายใน 15 วันทำการ -6065707580 4. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ ส่วนราชการเปิดโอกาส ให้เข้ามามีส่วนร่วม 0.26065707580 5. ร้อยละของงานบริการ ที่ได้จัดทำคู่มือการ ให้บริการ - 6065707580 แผนพัฒนาองค์การและตัวชี้วัดผลลัพธ์ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2553 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประเด็น แนวทางการดำเนินการ CS1 ส่วนราชการมีการกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุม ทุกกลุ่ม CS2 ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดย แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว CS3 ส่วนราชการมีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คำชมเชย โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการ และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับรับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที CS4 ส่วนราชการมีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS5 ส่วนราชการมีการดำเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมี ส่วนร่วมของประชาชน CS6 ส่วนราชการมีการวัดทั้งความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการให้บริการ และการดำเนินงานของส่วนราชการ CS7ส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานบริการในแต่ละงานโดยมีการจัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดย ประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ และจัดทำคู่มือการทำงานของ บุคลกรในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

16


ดาวน์โหลด ppt 1. Observe & Record 2. Focus Group 3. Questionnaire 4. Interview CS 6: การวัดความพึงพอใจและไม่ พึงพอใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google