งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O ผลการ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O ผลการ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O ผลการ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน

2 ตั้ง คณะทำงาน ย่อย จัดทำแผนพัฒนา องค์กร ตามตัวชี้วัด ตาม กระบวนการ ตามแผนงาน โครงการ ติดตาม ประเมินผล เก็บหลักฐาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิเคราะห์ องค์การ ปรับปรุง องค์การ ประเมินผ ล 90% 95% IT6 IT7 IT5 IT 1 กระบวนการดำเนินงานตาม PMQA หมวดที่ 4

3 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT1 ดำเนินก ารแล้ว 1. คำสั่งคณะทำงาน 2. รายงานการประชุม 3. ทะเบียนรายชื่อ ฐานข้อมูลกรมฯ 4. ตารางรายการ ตัวชี้วัดฯ ย้อนหลัง 3 ปี 5. ฐานข้อมูลตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ IT1 ส่วนราชการต้องมี ระบบฐานข้อมูลผลการ ดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการ รวมทั้งผลการ ดำเนินงานของตัวชี้วัดตาม คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย อยู่ระหว่าง ดำเนินการ PMQA 4 : 14/08/52 5. รายงานข้อมูลผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัด เปรียบเทียบปี 2552 และ ย้อนหลัง 3 ปี 6. รูปแบบรายงานของ ฐานข้อมูลฯ 90%

4 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT2 ดำเนินก ารแล้ว 1. คำสั่งคณะทำงาน 2. รายงานการประชุม 3. รายชื่อกระบวนการ สร้างคุณค่า ปี 2551 IT2 ส่วนราชการทบทวน ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกระบวนการที่ สร้างคุณค่า ที่จัดทำไว้ใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า เพิ่มเติม อย่างน้อย 2 กระบวนการ PMQA 4 : 14/08/52 4. ฐานข้อมูลที่สนับสนุน กระบวนการสร้างคุณค่า ปี 2551 5. รายชื่อกระบวนการ สร้างคุณค่าปี 2552 6. รายการฐานข้อมูลที่ สนับสนุนกระบวนการ สร้างคุณค่า ปี 2552 95%

5 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT3 ดำเนินก ารแล้ว 1. คำสั่งคณะทำงาน 2. รายงานการประชุม 3. ทะเบียนรายชื่อ ฐานข้อมูลกรม IT3 ส่วนราชการต้องมี ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกระบวนการ สนับสนุน อย่างน้อย 2 กระบวนการ PMQA 4 : 14/08/52 4. รายชื่อกระบวนการ สนับสนุน ปี 2552 5. ฐานข้อมูลที่สนับสนุน กระบวนการสนับสนุน ปี 2552 6. แสดงรายละเอียดของ ฐานข้อมูลที่สนับสนุน กระบวนการสนับสนุน 95%

6 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT4 ดำเนินก ารแล้ว 1. คำสั่งคณะทำงาน 2. รายงานการประชุม 3. รายการข่าวสารที่ บริการประชาชน IT4 ส่วนราชการต้องมี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ อย่างเหมาะสม PMQA 4 : 14/08/52 4. รูปแบบช่องทางและ การให้บริการข่าวสารแก่ ประชาชน 5. หลักฐานแสดงการ ให้บริการฯ 95%

7 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT5 ดำเนินก ารแล้ว 1. คำสั่งคณะทำงาน 2. รายงานการประชุม 3. ผลการวิเคราะห์ระบบ ติดตามฯ 4. แสดงระบบที่กรมฯต้อง ติดตามเฝ้าระวัง ฯ IT5 ส่วนราชการต้องมีระบบ การติดตาม เฝ้าระวัง และ เตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนด ระบบการเตือนภัยแบบ สัญญาณไฟจราจร การ จัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น PMQA 4 : 14/08/52 5. แสดงความถี่และ รูปแบบของการติดตาม เฝ้าระวัง 6. ผลการวิเคราะห์การ เลือกข้อมูลสำหรับการ ตัดสินใจ 7. แสดงระบบเสนอข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ 95%

8 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT6 ดำเนินก ารแล้ว 1. คำสั่งคณะทำงาน 2. คำสั่งคณะทำงานระบบรักษาความ ปลอดภัย 3. รายการระบบการรักษาความ ปลอดภัย 4. ผลการวิเคราะห์รายการความ เสี่ยง 5. แผนบริหารความเสี่ยง 6. แผน IT Contingency Plan 7. การสำรองกู้คืนระบบ 8. รายละเอียด Access right IT6 ส่วนราชการต้องมี ระบบบริหารความเสี่ยงของ ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ PMQA 4 : 14/08/52 9. หลักฐานการทดสอบ แผน IT Contingency Plan 10. ผลการทดสอบใช้ แผน IT contingency plan 95%

9 ผลการดำเนินงาน : PMQA 4 :IT7 ดำเนินก ารแล้ว 1. คำสั่งคณะทำงาน 2. รายการยุทธศาสตร์ กรมฯ 3. ผลการวิเคราะห์ประเด็น องค์ความรู้ 4. แผนการจัดการความรู้ 5. รายงานการจัดการ ความรู้ IT7 ส่วนราชการต้องจัดทำ แผนการจัดการความรู้ และ นำแผนไปปฏิบัติ PMQA 4 : 14/08/52 6. กิจกรรมตามแผนการ จัดการความรู้ 7. ฐานข้อมูลการจัดการ ความรู้ 8. ช่องทางการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 95%

10 ขั้นตอนและแบบฟอร์มรายงานผลการ ดำเนินงาน PMQA 4 วิเคร าะห์ แบบฟ อร์ม 1 แบบฟ อร์ม 2 แบบฟ อร์ม 3แบบฟ อร์ม 3, 6 ผลการ ประเมิน ผลการ ประเมิน ตามโปรแกรม คำนวณผล การประเมิน องค์กรด้วย ตนเอง

11 L/O/G/O ขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชน PMQA : การวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ www.cdd.go.th


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O ผลการ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google