งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2553 วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2553 วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2553 วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2 http://www.energy.go.th - 2 - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 http://www.energy.go.th - 3 - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 2.1 พิจารณาแนวทางการจัดทำนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ของกระทรวงพลังงาน

4 http://www.energy.go.th - 4 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ทบทวนนโยบายความมั่นคงในระบบ สารสนเทศ xxxx 2. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงในระบบ สารสนเทศขององค์กร โดยผ่าน CIO หรือ CEO เห็นชอบ xx 3. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ x 4. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศตามนโยบาย ความมั่นคง xx 5. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ xxxx 6. ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนแก้ไข ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) x - ทุกกรม - IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

5 http://www.energy.go.th - 5 - นโยบายความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ของกระทรวงพลังงาน 1. Acceptable use Policy 2. Wireless Policy 3. Firewall Policy 4. E-mail Policy 5. Internet Security Policy 6. Access control Policy 7. IDS/IPS Policy องค์ประกอบของ นโยบายความมั่นคงฯ

6 http://www.energy.go.th - 6 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2553 วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google