งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2
การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2553 วันพุธที่ 21 เมษายน เวลา น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 2.1 พิจารณาแนวทางการจัดทำนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ของกระทรวงพลังงาน

4 IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
- ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ทบทวนนโยบายความมั่นคงในระบบสารสนเทศ x 2. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงในระบบสารสนเทศขององค์กร โดยผ่าน CIO หรือ CEO เห็นชอบ 3. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 4. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศตามนโยบายความมั่นคง 5. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 6. ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ (IT Contingency Plan)

5 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ของกระทรวงพลังงาน
1. Acceptable use Policy 2. Wireless Policy 3. Firewall Policy 4. Policy 5. Internet Security Policy 6. Access control Policy 7. IDS/IPS Policy องค์ประกอบของนโยบายความมั่นคงฯ

6 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google