งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติที่ 3 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10 (จังหวัด) “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติที่ 3 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10 (จังหวัด) “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิติที่ 3 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10 (จังหวัด) “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน ” โดย นางสาวชนานัญ บัวเขียว รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย 25 พฤศจิกายน 2551

2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 10 ( จังหวัด ) ตัวชี้วัดที่ 10 ( จังหวัด ) 2

3 มติคณะรัฐมนตรี 17 พฤษภาคม 2548 1.ให้หน่วยงานราชการลดการใช้ พลังงานลง ร้อยละ 10 - 15 เทียบกับปี 2546 2.ให้ ก.พ.ร. กำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ผลปฏิบัติราชการของทุก ส่วนราชการ เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ปัญหาการดำเนินงาน  ได้รับคำอุทธรณ์ ชั่วโมงให้บริการ มากขึ้น ปริมาณงาน มากขึ้น ผู้มารับบริการ มากขึ้น จำนวนนักเรียน นักศึกษา มากขึ้น การออกให้บริการ ซึ่งต้องให้บริการ มากขึ้น ฯลฯ  ลดการใช้พลังงานของอย่างผิดวิธี เช่น ลดการให้บริการ ปรับเปลี่ยนงบประมาณ ลดการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 5 ! !&# # 3

4 ใช้เกณฑ์ใหม่ “ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงาน” เริ่มปีงบประมาณ 2551 มติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2550 1.กลุ่มทั่วไป 2.กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 3.กลุ่มโรงเรียน 4.กลุ่มศาลและสำนักงานอัยการ 5.กลุ่มเรือนจำและสถานคุม ประพฤติ 6.กลุ่มสถานีตำรวจ 7.กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน อาชีวศึกษา 8.กลุ่มสถานสงเคราะห์ 9.กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่ง สัญญาณ 1.กลุ่มทั่วไป 2.กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 3.กลุ่มโรงเรียน 4.กลุ่มศาลและสำนักงานอัยการ 5.กลุ่มเรือนจำและสถานคุม ประพฤติ 6.กลุ่มสถานีตำรวจ 7.กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน อาชีวศึกษา 8.กลุ่มสถานสงเคราะห์ 9.กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่ง สัญญาณ 4 ตัวแปรจากลักษณะการทำงาน เช่น จำนวนบุคลากร พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เวลาการ ทำงาน จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ การออกให้บริการ เป็นต้น ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตัวจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น

5 สิ่งที่เกิดจริง มาตรฐาน การตัดสิน VS == ที่ได้จากสมการที่ได้ใบเสร็จค่าไฟฟ้า / ค่าน้ำมัน ทั้งปี มาตรฐานจริง ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน – ค่าการใช้พลังงานจริง จริง ค่าการใช้พลังงานจริง มาตรฐานจริง ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน – ค่าการใช้พลังงานจริง จริง ค่าการใช้พลังงานจริง ดัชนีมีค่าเป็น “บวก” (+) การใช้พลังงาน “ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐาน มีการใช้พลังงานที่ดีแล้ว ดัชนีมีค่าเป็น “ลบ” (-) การใช้พลังงาน “ไม่ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐาน ต้องปรับปรุงการใช้พลังงาน 5

6 เปรียบเทียบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2551 VS ปี 2552 ระดับ คะแนน ไฟฟ้า (น้ำมัน) เกณฑ์การให้คะแนน 2551เกณฑ์การให้คะแนน 2552 10.5 (0.5)ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ครบถ้วน 20.5 (0.5)ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำ EUI ครบถ้วน 30.5 (0.5)ปริมาณการใช้จริง > ปริมาณการใช้มาตรฐาน ตั้งแต่ 1.5 เท่า ถึง 2 เท่าของ การใช้มาตรฐาน หรือ มี EUI อยู่ในช่วง -0.334 ถึง -0.500 40.5 (0.5)ปริมาณการใช้จริง > ปริมาณการใช้มาตรฐาน ตั้งแต่ 1.2 เท่า ถึง 1.5 เท่าของ การใช้มาตรฐาน หรือ มีหรือ มี EUI อยู่ในช่วง -0.333 ถึง -0.167 50.5 (0.5)ปริมาณการใช้จริง > ปริมาณการใช้มาตรฐาน ตั้งแต่ 1 เท่า ถึง 1.2 เท่าของ การใช้มาตรฐาน หรือ มีหรือ มี EUI อยู่ในช่วง -0.166 ถึง 0 กรณี ปริมาณการใช้จริง < ปริมาณการใช้มาตรฐาน มี EUI > 0 จะได้คะแนนเต็มในการประเมินผล 1.5 คะแนน (1.5 คะแนน) รวม2.5(2.5) มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทำงานลดใช้ พลังงาน โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใช้ พลังงานที่เกิดจากความมีส่วนร่วมของ เจ้าหน้าที่ และมีแผนติดตามผล ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ครบถ้วน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำ EUI ครบถ้วน 6 ต้องได้คะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จึงจะประเมินในขั้นตอนที่ 3-5

7 “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน” คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ ส่วนราชการ จะพิจารณาจาก SEU/SFU ปริมาณการใช้ไฟฟ้า / น้ำมันมาตรฐาน (Standard Electricity Utilization/ Standard Fuel Utilization) AEU/AFU ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า / น้ำมันจริง (Actual Electricity Utilization / Actual Fuel Utilization) 1)ความมีส่วนร่วมของข้าราชการ/เจ้าพนักงานในหน่วยงาน ในการ ลดการใช้พลังงาน ทบทวนการจัดตั้งคณะทำงาน + ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2)ความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ไฟฟ้า (kWh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) และ ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน เช่น เวลาที่ ให้บริการ จำนวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การให้บริการ เป็นต้น 3-5)พิจารณาปริมาณพลังงานที่ส่วนราชการใช้จริง โดยเปรียบเทียบ กับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หน่วยงานควรจะใช้อย่างเหมาะสม ตามปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน 0.5 +0.5 คะแนน 1.5 +1.5 คะแนน 2.5 +2.5 คะแนน รวม 7

8 โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน บิดเบือนข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ดี 8

9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 1) การทบทวนการจัดตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน โดยหัวหน้าส่วน ราชการเป็นประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ที่เกิดจากความมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ และมีแผนติดตามผล ระดับที่ 1 : 0.5 + 0.5 คะแนน 9

10 ระดับที่ 1.1 : 0.5 คะแนน ระดับที่ 1.2 : 0.5 คะแนน ทบทวนการจัดตั้งคณะทำงาน + ทบทวนแผนปฏิบัติการ 10

11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 2) ความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ( ลิตร ) และ ข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน เช่น เวลาที่ให้บริการ จำนวน บุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การให้บริการ เป็นต้น ระดับที่ 2 : 0.5 + 0.5 คะแนน 11

12 ระดับที่ 2.1 : 0.25 คะแนน 12

13 จริงจริง มาตรฐานมาตรฐาน 13

14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ต้องได้คะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จึงจะประเมินในขั้นตอนที่ 3-5 จริง มาตรฐาน 3) ถึง 5) พิจารณาปริมาณพลังงานที่ส่วนราชการใช้จริง โดยเปรียบเทียบกับ ปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หน่วยงานควรจะใช้อย่างเหมาะสมตาม ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน AEU SEU EUI อยู่ในช่วง -0.334 ถึง -0.500 ระดับคะแนนที่ 3 +0.0 ถึง 0.5 คะแนน EUI อยู่ในช่วง -0.333 ถึง -0.167 ระดับคะแนนที่ 4 +0.5 ถึง 1.0 คะแนน EUI อยู่ในช่วง -0.166 ถึง 0.000 ระดับคะแนนที่ 5+1.0 ถึง 1.5 คะแนน ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน – ค่าการใช้พลังงานจริง ค่าการใช้พลังงานจริง การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3 4 และ 5 ค่าดัชนีการ ใช้พลังงานที่ได้จริงอยู่ระหว่างค่าขอบเขตจะใช้วิธีเทียบ บัญญัติไตรยางศ์ (คะแนน ช่วงละ 0.5 /EUI ช่วงละ 0.166) 14

15 วิธีและเกณฑ์การให้คะแนนของส่วนราชการ ที่มีหลายหน่วยงาน 1)ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตามขั้นตอน เพื่อ หาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 2)แล้วนำมาพิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการนั้น โดยคิดจากค่าเฉลี่ย ของหน่วยงานในส่วนราชการทั้งหมด 3)ปริมาณการใช้ไฟฟ้า(น้ำมัน) มาตรฐาน คำนวณจากแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลของข้อมูลปัจจัยพื้นฐานต่อปริมาณ การใช้พลังงานของหน่วยงานในแต่กลุ่ม โดยในการวิเคราะห์นั้นจะ พิจารณาตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ตัวแปรจากลักษณะการทำงาน เช่น จำนวนบุคลากร พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เวลา การทำงาน จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ การออกให้บริการ เป็นต้น ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอำเภอ ที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 4)ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า(น้ำมัน) จริง คือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ที่ หน่วยงานรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบ 12 เดือน 15

16 ส่วนราชการ ที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัด กรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง ที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง ส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงาน ภายในกรมนั้น ที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้น ตามกฎกระทรวง ส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงาน ภายในกรมนั้น ตามกฎกระทรวง แต่ ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค สถาบัน อุดมศึกษา การรายงานผลการดำเนินงานและการ ประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ว่า ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการ ดำเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น น้ำหนัก : ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 2 หน่วยงานปฏิบัติ 16 ประเมินผลคะแนนของ แต่ละหน่วยงาน แล้วคิดจากค่าเฉลี่ย ของหน่วยงานในส่วน ราชการทั้งหมด

17 Click ดูรายละเอียด Click ดู graph 17

18 Click 18

19 < < < < < < < < < < > 19

20 Click 20

21 < < < < < < > > > > > 21

22 มิติที่ 3 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10 (จังหวัด) “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน ” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2612 1555 ต่อ 362-364 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2612 1555 ต่อ 362-364


ดาวน์โหลด ppt มิติที่ 3 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10 (จังหวัด) “ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google