งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workshop แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่ม 1 จันทบุรี กลุ่ม 2 ชลบุรี กลุ่ม 3 ปราจีนบุรี ตราด กลุ่ม 4 ระยอง ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workshop แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่ม 1 จันทบุรี กลุ่ม 2 ชลบุรี กลุ่ม 3 ปราจีนบุรี ตราด กลุ่ม 4 ระยอง ฉะเชิงเทรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workshop แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่ม 1 จันทบุรี กลุ่ม 2 ชลบุรี กลุ่ม 3 ปราจีนบุรี ตราด กลุ่ม 4 ระยอง ฉะเชิงเทรา

2 WORKSHOP 1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อฟันผุ ในเด็ก 0 – 3 ปี เครื่องมือ Mild map ประเด็นในการวิเคราะห์ - ปัจจัยเกี่ยวกับตัวเด็ก และครอบครัว ; พฤติกรรม การ เลี้ยงดู รายได้ การศึกษา การเข้าถึงสื่อ การเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง ฯลฯ - ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม และระบบสนับสนุนใน ชุมชน ; ระบบสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมืองในชุมชน ความ เข้มแข็งชุมชน แกนนำ ผู้นำธรรมชาติ อสม. ร้านค้า นโยบายสุขภาพ ฯลฯ - ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ; ความพอเพียงของ ทรัพยากร การเข้าถึง การพัฒนา การบูรณาการงาน ภาระงาน การนำ องค์กร แผนงาน นโยบายองค์กรการประเมิน ติดตามกำกับ ฯลฯ - ปัจจัยด้านการจัดบริการ ; ความพร้อม เทคโนโลยี ความ ต้องการลูกค้า ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย * ปัจจัยที่มีผลกระทบแรง ? ปัจจัยที่สงสัย ไม่แน่ใ จ

3

4 WORKSHOP 2 วิเคราะห์งานใน 1 ปี งาน = งานที่ทำเอง งานที่ต้องมีส่วนร่วม งานที่มีประโยชน์ในการบูร ณาการ [ งานใน รพ. สต. งานของ CUP งานของจังหวัด ฯลฯ ) ] กิจกรรม ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย ผู้ดำเนิ นการ หลัก รณรงค์วันทันตฯ รพช sealant ตัวเอง รณรงค์ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก รพช สำรวจพัฒนาการ เด็ก อสม คัดกรองความดัน เบาหวาน รพ สต สำรวจทันตฯตัวเอง วิเคราะห์ งานที่ควรยุบ งานที่ต้องบูรณาการ งานที่คงไว้ งานที่ต้องทำให้โดดเด่น

5 WORKSHOP 3 จัดทำแผนจัดการปัญหาทันตสุขภาพ เด็กปฐมวัย แผนกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายระยะเวลา แผนบูรณาการ แผนพัฒนาการมีส่วนร่วม แผนสร้างกระแสรณรงค์ แผนพัฒนาศักยภาพ แผนการจัดบริการ แผนอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt Workshop แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่ม 1 จันทบุรี กลุ่ม 2 ชลบุรี กลุ่ม 3 ปราจีนบุรี ตราด กลุ่ม 4 ระยอง ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google