งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workshop แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workshop แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workshop แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม
กลุ่ม 1 จันทบุรี กลุ่ม 2 ชลบุรี กลุ่ม 3 ปราจีนบุรี ตราด กลุ่ม 4 ระยอง ฉะเชิงเทรา

2 WORKSHOP 1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อฟันผุในเด็ก 0 – 3 ปี
เครื่องมือ Mild map ประเด็นในการวิเคราะห์ - ปัจจัยเกี่ยวกับตัวเด็ก และครอบครัว ; พฤติกรรม การเลี้ยงดู รายได้ การศึกษา การเข้าถึงสื่อ การเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง ฯลฯ - ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม และระบบสนับสนุนในชุมชน ; ระบบสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมืองในชุมชน ความเข้มแข็งชุมชน แกนนำ ผู้นำธรรมชาติ อสม. ร้านค้า นโยบายสุขภาพ ฯลฯ - ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ; ความพอเพียงของทรัพยากร การเข้าถึง การพัฒนา การบูรณาการงาน ภาระงาน การนำองค์กร แผนงาน นโยบายองค์กรการประเมิน ติดตามกำกับ ฯลฯ - ปัจจัยด้านการจัดบริการ ; ความพร้อม เทคโนโลยี ความต้องการลูกค้า ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย * ปัจจัยที่มีผลกระทบแรง ? ปัจจัยที่สงสัย ไม่แน่ใจ

3

4 WORKSHOP 2 วิเคราะห์งานใน 1 ปี งาน = งานที่ทำเอง งานที่ต้องมีส่วนร่วม งานที่มีประโยชน์ในการบูรณาการ [งานใน รพ.สต. งานของ CUP งานของจังหวัด ฯลฯ)] กิจกรรม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ผู้ดำเนินการหลัก  รณรงค์วันทันตฯ  รพช  sealant  ตัวเอง  รณรงค์ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก  สำรวจพัฒนาการเด็ก อสม  คัดกรองความดันเบาหวาน  รพ สต สำรวจทันตฯ ตัวเอง วิเคราะห์ งานที่ควรยุบ งานที่ต้องบูรณาการ งานที่คงไว้ งานที่ต้องทำให้โดดเด่น

5 WORKSHOP 3 จัดทำแผนจัดการปัญหาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา แผนบูรณาการ แผนพัฒนาการมีส่วนร่วม แผนสร้างกระแสรณรงค์ แผนพัฒนาศักยภาพ แผนการจัดบริการ แผนอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt Workshop แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google