งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

2 จัดวางและประเมินผลการควบคุม
การควบคุมภายใน : หลักการ ความเสี่ยง ควบคุม กำกับดูแล Input Process Output ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุ้มค่า จัดวางและประเมินผลการควบคุม 2

3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานฯ ข้อ 6
การจัดทำรายงานฯ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานฯ ข้อ 6 ส่วนงานย่อย ปย รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน ปย รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง หน่วยรับตรวจ (องค์กร) ปอ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม ภายใน ปอ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน ปอ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผู้ประเมินอิสระ ผู้ตรวจสอบภายใน ปส รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ข้อมูลจาก : แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

4 แบบประเมินองค์ประกอบ
การจัดทำรายงานฯ ปอ. 1 5 ส่ง สตง.ภายใน 30 ธ.ค. 6 ปส. ปอ. 2 ปอ. 3 4 3 ปอ.1 ปอ.2 ปอ. 3 ปส. ส่งกรม ภายใน 30 เม.ย. 30 ธ.ค. ส่ง คตป. 13 พ.ค. 17 ม.ค. ปย.2 จุดอ่อนของ การควบคุมภายใน 2 ปย.1 1 ปย.2 งวดก่อน แบบประเมินองค์ประกอบ การควบคุมภายใน

5 แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/คำอธิบาย 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 5. การติดตามประเมินผล ปย. 1 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจการรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 5. การติดตามประเมินผล องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

6 นำไปประเมินความเพียงพอ ของการควบคุมภายในของกิจกรรมนี้
มีการกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบตามคำอธิบาย ตำแหน่งงาน เป็นลายลักษณ์อักษร นำไปประเมินความเพียงพอ ของการควบคุมภายในของกิจกรรมนี้ x

7 ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

8 แบบ ปย. 1


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google